Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình enzyme

Được đăng lên bởi phamanhthu11h2b-bkdn-gmail-com
Số trang: 78 trang   |   Lượt xem: 617 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC ÑAØ LAÏT
F7G

GIAÙO TRÌNH

ENZYME

GS.TS. MAI XUAÂN LÖÔNG

2005

-1-

Enzyme

MUÏC LUÏC
MUÏC LUÏC ............................................................................................................- 1 MÔÛ ÑAÀU ..........................................................................................................- 3 I. BAÛN CHAÁT PROTEIN CUÛA ENZYME. ......................................................- 4 II. DANH PHAÙP VAØ PHAÂN LOAÏI ENZYME..................................................- 6 III. ÑOÄNG HOÏC CUÛA CAÙC PHAÛN ÖÙNG ENZYME. ......................................- 8 IV. NHÖÕNG TÍNH CHAÁT ÑAËC TRÖNG CUÛA XUÙC TAÙC SINH HOÏC ........- 12 1. Enzyme theå hieän tính ñaëc hieäu cao ñoái vôùi cô chaát cuûa chuùng..............- 12 2. Xuùc taùc enzyme daãn ñeán söï hình thaønh moät phöùc heä trung gian giöõa
enzyme vaø cô chaát. .....................................................................................- 12 3. Trung taâm cuûa enzyme töông taùc ñaëc hieäu vôùi cô chaát ñöôïc goïi laø trung taâm
hoaït ñoäng. ...................................................................................................- 12 4. Enzyme laøm giaûm naêng löôïng hoaït hoùa caàn thieát cho moät phaûn öùng......- 13 5. Moät soá enzyme tham gia ñieàu hoøa toác ñoä phaûn öùng..............................- 14 6. Moät soá enzyme laø multienzyme hay phöùc heä ña chöùc naêng. ..................- 15 7. Ñoäng hoïc cuûa phaûn öùng enzyme hai cô chaát.........................................- 15 8. AÛnh höôûng cuûa pH ................................................................................- 16 9. AÛnh höôûng cuûa nhieät ñoä. .......................................................................- 18 V. ÖÙC CHEÁ ENZYME....................................................................................- 19 1. ÖÙc cheá caïnh tranh (competitive inhibition)............................................- 19 2. ÖÙc cheá khoâng caïnh tranh kieåu thöù I (noncompetitive inhibition)...........- 22 3. ÖÙc cheá khoâng caïnh tranh kieåu thöù II (uncompetitive inhibition). ..........- 23 VI. CAÙC CHAÁT ÖÙC CHEÁ TRAO ÑOÅI CHAÁT- ANTIMETABOLITE ...........- 24 VII. HEÄ THOÁNG MULTIENZYM VAØ VAI TROØ CUÛA ENZYME ÑIEÀU HOØA. .. 26 VIII.
HEÄ THOÁNG CASCADE - BIEÁN ÑOÅI ÑOÀNG HOÙA TRÒ. ...............- 29 IX. HOAÏT HOÙA ENZYME. ...........................................................................- 31 X. TÖÔNG TAÙC PROTEIN - PROTEIN.....................
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC ÑAØ LAÏT
F 7 G
GIAÙO TRÌNH
ENZYME
GS.TS. MAI XUAÂN LÖÔNG
2005
giáo trình enzyme - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình enzyme - Người đăng: phamanhthu11h2b-bkdn-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
78 Vietnamese
giáo trình enzyme 9 10 111