Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình excel

Được đăng lên bởi khonggilakho
Số trang: 75 trang   |   Lượt xem: 2037 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Khoa CNTT - V§H Më Excel 1
I. khëi ®éng vµ mµn h×nh Excel
1. Khëi ®éng
Sau khi khëi ®éng WINdows lµm theo mét trong c¸c c¸ch sau
- Nh¸y chuét vµo biÓu tîng Microsoft Excel ë gãc trªn bªn ph¶i mµn h×nh.
- NÕu dïng Win 3.1x, trong cöa sæ Microsoft Office ®· më chän biÓu tîng
Microsoft Excel råi nh¸y ®óp chuét.
- NÕu dïng Win 95, nh¸y vµo Start / Program / Microsoft Excel
2. Mµn h×nh
a - C¸c thµnh phÇn cña mµn h×nh Excel
Mµn h×nh cña Excel lµ mét cöa sæ ®· ®îc phãng to vµ tr«ng gÇn gièng
mµn h×nh cña Word, bao gåm c¸c thµnh phÇn sau :
- Thanh tiªu ®Ò (Title bar) : ë dßng trªn cïng cña mµn h×nh, khi míi khëi
®éng Excel t¹i ®©y ghi Microsoft Excel - Book1, khi ta ®Æt tªn cho b¶ng
tÝnh, tªn nµy kÌm theo phÇn më réng . XLS sÏ thay thÕ tõ Book1.
- C¸c thanh Menu, C«ng cô, §Þnh d¹ng gièng nh cña Word. PhÇn lín c¸c
biÓu tîng trªn c¸c thanh nµy cã c«ng dông ý nghÜa nh trong Word, ý
nghÜa cña mét sè biÓu tîng dïng riªng cho Excel ®îc ghi trªn trang 3.
- Thanh C«ng thøc (Formula Bar) : lµ dßng thø n¨m cña mµn h×nh hiÓn thÞ
to¹ ®é (®Þa chØ hoÆc tªn) «, nót huû bá :, nót lùa chän ;, néi dung d÷
lu trong « hnikhung viÒn chung quanh)
- Thanh Tr¹ng th¸i (Status bar) : lµ dßng cuèi cïng hiÓn thÞ c¸c chÕ ®é ho¹t
®éng cña Excel :
Ready : §ang s½n sµng lµm viÖc.
Enter : §ang nhËp d÷ liÖu hay c«ng thøc.
Pointer : §ang ghi c«ng thøc tham chiÕu ®Õn mét ®Þa chØ.
Edit : §ang ®iÒu chØnh d÷ liÖu hay c«ng thøc trong « hiÖn t¹i
- Thanh thÎ tªn b¶ng tÝnh (Sheet tabs) : lµ dßng ngay trªn thanh Tr¹ng th¸i,
hiÓn thÞ tªn cña c¸c b¶ng tÝnh (khi chóng cha ®îc ®Æt tªn, t¹i ®©y ghi
Sheet1, Sheet2, ..., Sheet16). Bªn tr¸i lµ c¸c nót chuyÓn tíi c¸c b¶ng tÝnh.
giáo trình excel - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình excel - Người đăng: khonggilakho
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
75 Vietnamese
giáo trình excel 9 10 517