Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình gốm sứ

Được đăng lên bởi subaki
Số trang: 138 trang   |   Lượt xem: 636 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Baøi 1: SÔ LÖÔÏC VEÀ CAÙC VAÄT LIEÄU RAÉN

I. Caáu taïo:
1) Caáu taïo cuûa vaät lieäu raén ñöôïc phaân thaønh ba caáp ñoä:
• Caáp ñoä vó moâ ñöôïc nhìn thaáy baèng maét thöôøng.
• Caáp vi moâ ñöôïc nhaän bieát qua kính hieån vi.
• Caáp tieåu phaân goàm caùc ion – phaân töû, ñöôïc quan saùt baèng tia
rônghen hay kính hieån vi ñieän töû.
a. Kieán truùc vó moâ cuûa caùc vaät lieäu raén coù theå goàm caùc loaïi:
• Coá keát(Conglomerate ) laø moät nhoùm lôùn nhö vaät lieäu beâ toâng,
goám,…
• Boït roã do coù loã roãng, nhö beâ toâng khí, beâ toâng boït, caùc khoái chaát
deûo boït roãng.
• Vi xoáp ñaëc tröng cho nhieàu loaïi goám ñöôïc taïo xoáp nhôø nhöõng phuï
gia chaùy, hôi nöôùc, …
• Kieåu tô sôïi nhö goã, taám kính töø boâng khoaùng. Ñaëc ñieåm cuûa loaïi
naøy laø raát ña daïng veà ñoä chaéc (cöôøng löïc), ñoä daãn nhieät vaø nhieàu
tính chaát khaùc phuï thuoäc chieàu cuûa sôïi.
• Kieán truùc lôùp taïo thaønh taám, laù, …
• Haït xoáp laø nhöõng chaát ñoän cho beâ toâng, vaät lieäu haït – boät ñeå caùch
nhieät.
b. Kieán truùc vi moâ, goàm nhöõng vaät lieäu tinh theå hay voâ ñònh hình. Nhö ta
bieát, tinh theå hay voâ ñònh hình nhieàu khi chæ laø nhöõng traïng thaùi khaùc nhau cuûa
cuøng moät chaát. Chaúng haïn ñaát silic (caùch thöôøng goïi cuûa silic ñioxit SiO2 ) coù
daïng tinh theå thaïch anh vaø caùc loaïi voâ ñònh hình khaùc nhau (trepen- khueâ taûo,
diatomit – taûo caùt, … ). Daïng tinh theå beàn vöõng hôn daïng voâ ñònh hình, ngöôïc laïi
daïng voâ ñònh hình laïi coù hoaït tính lyù – hoùa hoïc maïnh hôn (chaúng haïn deã thaám
nöôùc hôn, deã coù phaûn öùng hoùa hoc hôn). Thöïc ra theå voâ ñònh hình chöùa ñöïng
nhöõng vi haït tinh theå saép xeáp hoãn ñoän.
c. Caáu taïo ion – phaân töû. Daïng caáu truùc naøy cuûa chaát coù tính quyeát
ñònh nhaát ñoái vôùi haøng loaït nhöõng tính chaát quan troïng cuûa vaät lieäu nhö cöôøng
löïc cô hoïc, ñoä cöùng, tính khoù chaûy, …Sôû dó nhö vaäy laø vì nhöõng tính chaát aáy lieân
quan maät thieát vôùi caùc löïc lieân keát naûy sinh giöõa caùc tieåu phaân nhö nguyeân töû,
ion, phaân töû taïo neân maïng tinh theå cuûa vaät lieäu:
* Lieân keát coäng hoùa trò ñaëc tröng bôûi ñoä vöõng chaéc raát lôùn cuûa maïng tinh
theå vôùi nhöõng vaät theå ñieån hình nhö kim cöông, thaïch anh, cacborunñum,…Caùc
vaät theå ñoù coù ñoä raén cöùng raát lôùn vaø raát khoù noùng chaûy, chöùng toû löïc lieân keát raát

1

maïnh. Neáu nhö giöõa caùc phaân töû trong maïng lieân keát vôùi nhau chæ baèng nhöõng
löïc yeáu nhö löïc Van ñe van (löïc k...
1
Baøi 1: SÔ LÖÔÏC VEÀ CAÙC VAÄT LIEÄU RAÉN
I. Caáu taïo:
1) Caáu taïo cuûa vaät lieäu raén ñöôïc phaân thaønh ba caáp ñoä:
Caáp ñoä vó moâ ñöôïc nhìn thaáy baèng maét thöôøng.
Caáp vi moâ ñöôïc nhaän bieát qua kính hieån vi.
Caáp tieåu phaân goàm caùc ion phaân töû, ñöôïc quan saùt baèng tia
rônghen hay kính hieån vi ñieän töû.
a. Kieán truùc vó moâ cuûa caùc vaät lieäu raén coù theå goàm caùc loaïi:
Coá keát(Conglomerate ) laø moät nhoùm lôùn nhö vaät lieäu beâ toâng,
goám,…
Boït roã do coù loã roãng, nhö beâ toâng khí, beâ toâng boït, caùc khoái chaát
deûo boït roãng.
Vi xoáp ñaëc tröng cho nhieàu loaïi goám ñöôïc taïo xoáp nhôø nhöõng phuï
gia chaùy, hôi nöôùc, …
Kieåu sôïi nhö goã, taám kính töø boâng khoaùng. Ñaëc ñieåm cuûa loaïi
naøy laø raát ña daïng veà ñoä chaéc (cöôøng löïc), ñoä daãn nhieät vaø nhieàu
tính chaát khaùc phuï thuoäc chieàu cuûa sôïi.
Kieán truùc lôùp taïo thaønh taám, laù, …
Haït xoáp laø nhöõng chaát ñoän cho beâ toâng, vaät lieäu haït boät ñeå caùch
nhieät.
b. Kieán truùc vi moâ, goàm nhöõng vaät lieäu tinh theå hay voâ ñònh hình. Nhö ta
bieát, tinh theå hay voâ ñònh hình nhieàu khi chæ laø nhöõng traïng thaùi khaùc nhau cuûa
cuøng moät chaát. Chaúng haïn ñaát silic (caùch thöôøng goïi cuûa silic ñioxit SiO
2
) coù
daïng tinh theå thaïch anh vaø caùc loaïi voâ ñònh hình khaùc nhau (trepen- khueâ taûo,
diatomit – taûo caùt, … ). Daïng tinh theå beàn vöõng hôn daïng voâ ñònh hình, ngöôïc laïi
daïng voâ ñònh hình laïi choaït tính lyù hoùa hoïc maïnh hôn (chaúng haïn deã thaám
nöôùc hôn, deã coù phaûn öùng hoùa hoc hôn). Thöïc ra theå voâ ñònh hình chöùa ñöïng
nhöõng vi haït tinh theå saép xeáp hoãn ñoän.
c. Caáu taïo ion phaân töû. Daïng caáu truùc naøy cuûa chaát coù tính quyeát
ñònh nhaát ñoái vôùi haøng loaït nhöõng tính chaát quan troïng cuûa vaät lieäu nhö cöôøng
löïc hoïc, ñcöùng, tính khoù chaûy, …Sôû nhö vaäy laø nhöõng tính chaát aáy lieân
quan maät thieát ùi caùc löïc lieân keát naûy sinh giöõa caùc tieåu phaân nhö nguyeân töû,
ion, phaân töû taïo neân maïng tinh theå cuûa vaät lieäu:
* Lieân keát coäng hoùa trò ñaëc tröng bôûi ñoä vöõng chaéc raát lôùn cuûa maïng tinh
theå vôùi nhöõng vaät theå ñieån hình nhö kim cöông, thaïch anh, cacborunñum,…Caùc
vaät theå ñoù coù ñraén cöùng raát lôùn vaø raát khoù noùng chaûy, chöùng toû löïc lieân keát raát
giáo trình gốm sứ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình gốm sứ - Người đăng: subaki
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
138 Vietnamese
giáo trình gốm sứ 9 10 23