Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO TRÌNH HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU MS SQL SERVER

Được đăng lên bởi hiepd14
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 1338 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
Khoa Công nghệ thông tin


GIÁO TRÌNH
HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU
MS SQL SERVER

Giáo viên: Trần Thị Thùy Dung

Giáo trình Hệ quản trị CSDL MS SQL Server 1

BÀI 1
TỔNG QUAN VỀ MÔ HÌNH CLIENT/SERVER
Thời lượng: 5 giờ (3 giờ Lý thuyết, 2 giờ Thực hành)
Mục tiêu bài học
- Hiểu rõ mô hình CSDL Client/Server.
- Nắm vững các đặc trưng của mô hình Client/Server.
- Nghiêm túc, tự giác trong học tập.
Nội dung chính
- Các kiến thức tổng quan về CSDL.
- Các giai đoạn phát triển của một hệ quản trị CSDL.
- Giới thiệu về mô hình Client server và các hệ quản trị CSDL phục vụ cho mô hình
Client/Server.
- Các đặc trưng của mô hình Client/server
Nội dung chi tiết
1. Các kiến thức tổng quan về CSDL
Một hệ CSDL (DB system) bao gồm một CSDL (Database) và một hệ quản trị CSDL
(DBMS)
CSDL (CSDL) là một tập hợp dữ liệu được tổ chức và lưu trữ theo một cấu trúc chặt chẽ
nhằm phục vụ nhiều đối tượng sử dụng với nhiều mục đích khác nhau.
Hệ quản trị CSDL (Database Management System - DBMS) là một công cụ phần mềm
tổng quát nhằm hỗ trợ việc lưu trữ, truy xuất và quản trị CSDL. Nó cung cấp cho người dùng
và ứng dụng một môi trường thuận tiện và sử dụng hiệu quả tài nguyên dữ liệu. Nói cách
khác, Hệ quản trị CSDL là phần mềm chuyên dụng để giải quyết tốt các tình huống mà CSDL
đặt ra như: bảo mật, cạnh tranh trong truy xuất.

Hình 1: Kiến trúc của một hệ quản trị CSDL

Khoa CNTT trường Cao đẳng nghề

2

Giáo trình Hệ quản trị CSDL MS SQL Server 1

2. Các giai đoạn phát triển của một hệ quản trị CSDL.
Những năm 1975-1976, IBM lần đầu tiên đưa ra hệ quản trị CSDL kiểu quan hệ mang tên
SYSTEM-R với ngôn ngữ giao tiếp CSDL là SEQUEL (Structured English QUEry
Language), đó một ngôn ngữ con để thao tác với CSDL.
Năm 1976 ngôn ngữ SEQUEL được cải tiến thành SEQUEL2. Khoảng năm 1978-1979
SEQUEL2 được cải tiến và đổi tên thành Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (Structured
Query Language - SQL) và cuối năm 1979 được cải tiến thành SYSTEM-R.
Năm 1986 Viện Tiêu Chuẩn Quốc Gia Mỹ (American National Standards Institute - ANSI)
đã công nhận và chuẩn hóa ngôn ngữ SQL, và sau đó Tổ chức Tiêu chuẩn Thế giới
(International Standards Organization - ISO) cũng đã công nhận ngôn ngữ này. Đó là chuẩn
SQL-86.
Tới nay SQL đã qua 3 lần chuẩn hóa lại (1989, 1992, 1996) để mở rộng các phép toán và
tăng cường khả năng bảo mật và tính toàn vẹn dữ liệu.

Ngôn ngữ CSDL được cài đặt khác nhau đối tùy theo các hệ quản trị CSDL khác
nhau, tuy nhiên đều phải theo một chuẩn (Standa...
NG NGH TNH BÀ R
Khoa Công ngh thông tin

GIÁO TRÌNH
H QUN TR CƠ SỞ D LIU
MS SQL SERVER
Giáo viên: Trn Th Thùy Dung
GIÁO TRÌNH HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU MS SQL SERVER - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO TRÌNH HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU MS SQL SERVER - Người đăng: hiepd14
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
GIÁO TRÌNH HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU MS SQL SERVER 9 10 128