Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Hệ thống máy và thiết bị lạnh - Võ Chí Chính

Được đăng lên bởi Truong Nguyen
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 197 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ch¬ng VIIi
ThiÕt bÞ phô trong hÖ thèng l¹nh
8.1. vai trß, trÝ thiÕt phô trong thèng
l¹nh
Trong thèng nh c¸c thiÕt chÝnh bao gåm: m¸y nÐn, thiÕt
ngng tô vµ thiÕt bÞ bay h¬i. TÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ cßn l¹i ®îc coi lµ thiÕt bÞ
phô. Nh vËy sè lîng vµ c«ng dông cña c¸c thiÕt bÞ phô rÊt ®a d¹ng, bao
gåm: b×nh trung gian, b×nh chøa cao ¸p, b×nh chøa ¸p, b×nh t¸ch
láng, b×nh t¸ch dÇu, b×nh håi nhiÖt, b×nh t¸ch khÝ kh«ng ngng, b×nh thu
håi dÇu, b×nh gi÷ møc, c¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn, tù ®éng vv…
C¸c thiÕt phô thÓ trong thèng l¹nh nµy, nhng thÓ
kh«ng trong lo¹i thèng kh¸c, tuú thuéc vµo yªu cÇu cña
thèng.
Tuy ®îc gäi c¸c thiÕt phô, nhng nhê c¸c thiÕt ®ã
thèng ho¹t ®éng hiÖu qu¶, an toµn kinh h¬n, trong mét trêng
hîp b¾t buéc ph¶i sö dông mét thiÕt bÞ phô nµo ®ã.
8.2. THIÕT BÞ phô trong hÖ thèng l¹nh
8.2.1 ThiÕt bÞ trung gian
C«ng dông chÝnh cña b×nh trung gian®Ó lµm m¸t trung gian gi÷a
c¸c cÊp nÐn trong hÖ thèng l¹nh m¸y nÐn nhiÒu cÊp.
ThiÕt lµm m¸t trung gian trong c¸c thèng l¹nh gåm 3 d¹ng
chñ yÕu sau:
- B×nh trung gian kiÓu ®Æt ®øng èng xo¾n ruét dông cho
NH
3
vµ frª«n
- B×nh trung gian n»m ngang sö dông cho Frª«n
- B×nh trung gian kiÓu tÊm b¶n.
8.2.1.1 B×nh trung gian ®Æt ®øng cã èng xo¾n ruét gµ
B×nh trung gian cã èng xo¾n ruétngoµi viÖc sö dông ®Ó lµm m¸t
trung gian, b×nh cã cã thÓ sö dông ®Ó :
- T¸ch dÇu cho dßng gas ®Çu ®Èy m¸y nÐn cÊp 1
- T¸ch láng cho ga hót vÒ m¸y nÐn cÊp 2
- Qu¸ l¹nh láng tríc khi tiÕt lu vµo dµn l¹nh nh»m gi¶m tæn thÊt tiÕt
lu.
36
Giáo trình Hệ thống máy và thiết bị lạnh - Võ Chí Chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Hệ thống máy và thiết bị lạnh - Võ Chí Chính - Người đăng: Truong Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
Giáo trình Hệ thống máy và thiết bị lạnh - Võ Chí Chính 9 10 732