Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Hệ thống máy và thiết bị lạnh Võ Chí Chínhc1

Được đăng lên bởi Truong Nguyen
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 84 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CH−¬NG I

vai trß c¸c hÖ thèng l¹nh
trong nÒn kinh tÕ quèc d©n
Kü thuËt l¹nh ®· ra ®êi hµng tr¨m n¨m nay vµ ®−îc sö dông rÊt
réng r·i trong nhiÒu ngµnh kü thuËt rÊt kh¸c nhau: trong c«ng nghiÖp
chÕ biÕn vµ b¶o qu¶n thùc phÈm, c«ng nghiÖp ho¸ chÊt, c«ng nghiÖp
r−îu, bia, sinh häc, ®o l−êng tù ®éng, kü thuËt sÊy nhiÖt ®é thÊp, x©y
dùng, c«ng nghiÖp dÇu má, chÕ t¹o vËt liÖu, dông cô, thiÕt kÕ chÕ t¹o
m¸y, xö lý h¹t gièng, y häc, thÓ thao, trong ®êi sèng vv...
Ngµy nay ngµnh kü thuËt l¹nh ®· ph¸t triÓn rÊt m¹nh mÏ, ®−îc sö
dông víi nhiÒu môc ®Ých kh¸c nhau, ph¹m vi ngµy cµng më réng vµ
trë thµnh ngµnh kü thuËt v« cïng quan träng, kh«ng thÓ thiÕu ®−îc
trong ®êi sèng vµ kü thuËt cña tÊt c¶ c¸c n−íc.
D−íi ®©y chóng t«i tr×nh bµy mét sè øng dông phæ biÕn nhÊt cña kü
thuËt l¹nh hiÖn nay.
1.1 øng dông trong ngµnh chÕ biÕn vµ b¶o qu¶n
thùc phÈm
1.1.1 T¸c dông cña nhiÖt ®é thÊp ®èi víi thùc phÈm
N¨m 1745 nhµ b¸c häc Nga L«m«n«xèp trong mét luËn ¸n næi
tiÕng “Bµn vÒ nguyªn nh©n cña nãng vµ l¹nh“ ®· cho r»ng: Nh÷ng qu¸
tr×nh sèng vµ thèi röa diÔn ra nhanh h¬n do nhiÖt ®é cao vµ k×m h·m
chËm l¹i do nhiÖt ®é thÊp.
ThËt vËy, biÕn ®æi cña thùc phÈm t¨ng nhanh ë nhiÖt ®é 40÷50oC v×
ë nhiÖt ®é nµy rÊt thÝch hîp cho ho¹t ho¸ cña men ph©n gi¶i (enzim)
cña b¶n th©n thùc phÈm vµ vi sinh vËt.
ë nhiÖt ®é thÊp c¸c ph¶n øng ho¸ sinh trong thùc phÈm bÞ øc chÕ.
Trong ph¹m vi nhiÖt ®é b×nh th−êng cø gi¶m 10oC th× tèc ®é ph¶n øng
gi¶m xuèng 1/2 ®Õn 1/3 lÇn.
NhiÖt ®é thÊp t¸c dông ®Õn ho¹t ®éng cña c¸c men ph©n gi¶i nh−ng
kh«ng tiªu diÖt ®−îc chóng. NhiÖt ®é xuèng d−íi 0oC, phÇn lín ho¹t
®éng cña enzim bÞ ®×nh chØ. Tuy nhiªn mét sè men nh− lipaza, trypsin,
catalaza ë nhiÖt ®é -191oC còng kh«ng bÞ ph¸ huû. NhiÖt ®é cµng thÊp
kh¶ n¨ng ph©n gi¶i gi¶m, vÝ dô men lipaza ph©n gi¶i mì.
3

Khi nhiÖt ®é gi¶m th× ho¹t ®éng sèng cña tÕ bµo gi¶m lµ do:
- CÊu tróc tÕ bµo bÞ co rót
- §é nhít dÞch tÕ bµo t¨ng
- Sù khuyÕch t¸n n−íc vµ c¸c chÊt tan cña tÕ bµo gi¶m.
- Ho¹t tÝnh cña enzim cã trong tÕ bµo gi¶m.
B¶ng 1-1: Kh¶ n¨ng ph©n gi¶i phô thuéc nhiÖt ®é
NhiÖt ®é, oC
Kh¶ n¨ng ph©n gi¶i, %

40
11,9

10
3,89

0
2,26

-10
0,70

C¸c tÕ bµo thùc vËt cã cÊu tróc ®¬n gi¶n, ho¹t ®éng sèng cã thÓ
®éc lËp víi c¬ thÓ sèng. V× vËy kh¶ n¨ng chÞu l¹nh cao, ®a sè tÕ bµo
thùc vËt kh«ng bÞ chÕt khi n−íc trong nã ch−a ®ãng b¨ng.
TÕ bµo ®éng vËt cã cÊu tróc vµ ho¹t ®éng sèng phøc t¹p, g¾n liÒn
víi c¬ thÓ sèng. V× vËy kh¶ n¨ng chÞu l¹nh kÐm h¬n. §a sè tÕ bµo
®éng vËt chÕt khi nhiÖt ®é gi¶m xuèng d−íi 4oC so víi th©n nhiÖt ...
CH¬NG I
vai trß c¸c hÖ thèng l¹nh
trong nÒn kinh tÕ quèc d©n
Kü thuËt l¹nh ®· ra ®êi hµng tr¨m n¨m nay vµ ®îc sö dông rÊt
réng r·i trong nhiÒu ngµnh kü thuËt rÊt kh¸c nhau: trong c«ng nghiÖp
chÕ biÕn vµ b¶o qu¶n thùc phÈm, c«ng nghiÖp ho¸ chÊt, c«ng nghiÖp
rîu, bia, sinh häc, ®o lêng tù ®éng, kü thuËt sÊy nhiÖt ®é thÊp, x©y
dùng, c«ng nghiÖp dÇu má, chÕ t¹o vËt liÖu, dông cô, thiÕt kÕ chÕ t¹o
m¸y, xö lý h¹t gièng, y häc, thÓ thao, trong ®êi sèng vv...
Ngµy nay ngµnh kü thuËt l¹nh ®· ph¸t triÓn rÊt m¹nh mÏ, ®îc sö
dông víi nhiÒu môc ®Ých kh¸c nhau, ph¹m vi ngµy cµng më réng vµ
trë thµnh ngµnh kü thuËt v« cïng quan träng, kh«ng thÓ thiÕu ®îc
trong ®êi sèng vµ kü thuËt cña tÊt c¶ c¸c níc.
Díi ®©y chóng t«i tr×nh bµy mét sè øng dông phæ biÕn nhÊt cña kü
thuËt l¹nh hiÖn nay.
1.1 øng dông trong ngµnh chÕ biÕn vµ b¶o qu¶n
thùc phÈm
1.1.1 T¸c dông cña nhiÖt ®é thÊp ®èi víi thùc phÈm
N¨m 1745 nhµ b¸c häc Nga L«m«n«xèp trong mét luËn ¸n næi
tiÕng “Bµn vÒ nguyªn nh©n cña nãng vµ l¹nh“ ®· cho r»ng: Nh÷ng qu¸
tr×nh sèng vµ thèi röa diÔn ra nhanh h¬n do nhiÖt ®é cao vµ k×m h·m
chËm l¹i do nhiÖt ®é thÊp.
ThËt vËy, biÕn ®æi cña thùc phÈm t¨ng nhanh ë nhiÖt ®é 40÷50
o
C v×
ë nhiÖt ®é nµy rÊt thÝch hîp cho ho¹t ho¸ cña men ph©n gi¶i (enzim)
cña b¶n th©n thùc phÈm vµ vi sinh vËt.
ë nhiÖt ®é thÊp c¸c ph¶n øng ho¸ sinh trong thùc phÈm bÞ øc chÕ.
Trong ph¹m vi nhiÖt ®é b×nh thêng cø gi¶m 10
o
C th× tèc ®é ph¶n øng
gi¶m xuèng 1/2 ®Õn 1/3 lÇn.
NhiÖt ®é thÊp t¸c dông ®Õn ho¹t ®éng cña c¸c men ph©n gi¶i nhng
kh«ng tiªu diÖt ®îc chóng. NhiÖt ®é xuèng díi 0
o
C, phÇn lín ho¹t
®éng cña enzim bÞ ®×nh chØ. Tuy nhiªn mét sè men nh lipaza, trypsin,
catalaza ë nhiÖt ®é -191
o
C còng kh«ng bÞ ph¸ huû. NhiÖt ®é cµng thÊp
kh¶ n¨ng ph©n gi¶i gi¶m, vÝ dô men lipaza ph©n gi¶i mì.
3
Giáo trình Hệ thống máy và thiết bị lạnh Võ Chí Chínhc1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Hệ thống máy và thiết bị lạnh Võ Chí Chínhc1 - Người đăng: Truong Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Giáo trình Hệ thống máy và thiết bị lạnh Võ Chí Chínhc1 9 10 483