Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Hệ thống máy và thiết bị lạnh - Võ Chí Chínhc6

Được đăng lên bởi Truong Nguyen
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 214 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ch¬ng VI
ThiÕt bÞ NG¦NG Tô
6.1. vai trß, vÞ trÝ cña c¸c thiÕt bÞ trao ®æi nhiÖt
trong hÖ thèng l¹nh
6.1.1 Vai trß thiÕt bi ngng tô
ThiÕt bÞ ngng tô cã nhiÖm vô ngng tô gas qu¸ nhiÖt sau m¸y nÐn
thµnh m«i chÊt l¹nh tr¹ng th¸i láng. Qu¸ tr×nh lµm viÖc cña thiÕt bÞ
ngng tô cã ¶nh hëng quyÕt ®Þnh ®Õn ¸p suÊt vµ nhiÖt ®é ngng tô vµ
do ®ã ¶nh hëng ®Õn hiÖu qu¶ vµ ®é an toµn lµm viÖc cña toµn hÖ
thèng l¹nh. Khi thiÕt bÞ ngng tô lµm viÖc kÐm hiÖu qu¶, c¸c th«ng sè
cña hÖ thèng sÏ thay ®æi theo chiÒu híng kh«ng tèt, cô thÓ lµ:
- N¨ng suÊt l¹nh cña hÖ thèng gi¶m, tæn thÊt tiÕt lu t¨ng.
- NhiÖt ®é cuèi qu¸ tr×nh nÐn t¨ng.
- C«ng nÐn t¨ng, m« t¬ cã thÓ qu¸ t¶i
- §é an toµn gim do ¸p suÊt phÝa cao ¸p t¨ng, r¬ le HP cã thÓ t¸c
®éng ngõng m¸y nÐn, van an toµn cã thÓ ho¹t ®éng.
- NhiÖt ®é cao ¶nh hëng ®Õn dÇu b«i tr¬n nh ch¸y dÇu.
6.1.2 Ph©n lo¹i thiÕt bÞ ngng tô
ThiÕt bÞ ngng tô cã rÊt nhiÒu lo¹i vµ nguyªn lý lµm viÖc còng rÊt
kh¸c nhau. Ngêi ta ph©n lo¹i thiÕt bÞ ngng tù c¨n cø vµo nhiÒu ®Æc
tÝnh kh¸c nhau.
- Theo m«i trêng lµm m¸t.
+ ThiÕt bÞ ngng tô lµm m¸t b»ng níc. §Ó lµm m¸t b»ng níc cÊu
t¹o cña thiÕt bÞ thêng cã d¹ng b×nh hoÆc d¹ng dµn nhóng trong c¸c
bÓ.
+ ThiÕt bÞ ngng tô lµm m¸t b»ng níc vµ kh«ng khÝ. Mét sè thiÕt
bÞ ngng tô trong ®ã kÕt hîp c¶ níc vµ kh«ng khÝ ®Ó gi¶i nhiÖt, trong
thiÕt bÞ kiÓu ®ã vai trß cña níc vµ kh«ng khÝ cã kh¸c nhau: níc sö
dông ®Ó gi¶i nhiÖt cho m«i chÊt l¹nh vµ kh«ng khÝ gi¶i nhiÖt cho níc.
VÝ dô nh dµn ngng tô bay h¬i, dµn ngng kiÓu tíi vv
+ ThiÕt bÞ ngng tô lµm m¸t b»ng kh«ng khÝ. Kh«ng khÝ ®èi l
u
cìng bøc hoÆc tù nhiªn qua thiÕt bÞ vµ trao ®æi nhiÖt víi m«i chÊt.
+ ThiÕt bÞ ngng tô lµm m¸t b»ng chÊt kh¸c. Cã thÓ thÊy thiÕt bÞ
kiÓu nµy trong c¸c hÖ thèng m¸y l¹nh ghÐp tÇng, ë ®ã dµn ngng chu
245
Giáo trình Hệ thống máy và thiết bị lạnh - Võ Chí Chínhc6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Hệ thống máy và thiết bị lạnh - Võ Chí Chínhc6 - Người đăng: Truong Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Giáo trình Hệ thống máy và thiết bị lạnh - Võ Chí Chínhc6 9 10 208