Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Hệ thống máy và thiết bị lạnh - Võ Chí Chínhc7

Được đăng lên bởi Truong Nguyen
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 175 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ch¬ng VII
ThiÕt bÞ bay h¬i
7.1. vai trß, vÞ trÝ vµ ph©n lo¹i thiÕt bÞ bay h¬i
7.1.1 Vai trß, vÞ trÝ cña thiÕt bÞ bay h¬i
ThiÕt bÞ bay h¬i cã nhiÖm vô ho¸ h¬i gas b·o hoµ Èm sau tiÕt lu
®ång thêi lµm l¹nh m«i trêng cÇn lµm l¹nh. Nh vËy cïng víi thiÕt
bÞ ngng tô, m¸y nÐn vµ thiÕt bÞ tiÕt lu, thiÕt bÞ bay h¬i lµ mét trong
nh÷ng thiÕt bÞ quan träng nhÊt kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong c¸c hÖ
thèng l¹nh. Qu¸ tr×nh lµm viÖc cña thiÕt bÞ bay h¬i ¶nh hëng ®Õn thêi
gian vµ hiÖu qu¶ lµm l¹nh. §ã lµ môc ®Ých chÝnh cña hÖ thèng l¹nh.
V× vËy, dï toµn bé trang thiÕt bÞ hÖ thèng tèt ®Õn ®©u nhng thiÕt bÞ
bay h¬i lµm viÖc kÐm hiÖu qu¶ th× tÊt c¶ trë nªn v« Ých.
Khi qu¸ tr×nh trao ®æi nhiÖt ë thiÕt bÞ bay h¬i kÐm th× thêi gian lµm
l¹nh t¨ng, nhiÖt ®é phßng kh«ng ®¶m b¶o yªu cÇu, trong mét sè trêng
hîp do kh«ng bay h¬i hÕt láng trong dµn l¹nh dÉn tíi m¸y nÐn cã thÓ
hót Èm vÒ g©y ngËp láng.
Ngîc l¹i, khi thiÕt bÞ bay h¬i cã diÖn tÝch qu¸ lín so víi yªu cÇu,
th× chi phÝ ®Çu t cao vµ ®ång thêi cßn lµm cho ®é qu¸ nhiÖt h¬i ra
thiÕt bÞ lín. Khi ®é qu¸ nhiÖt lín th× nhiÖt ®é cuèi qu¸ tr×nh nÐn cao,
t¨ng c«ng suÊt nÐn.
Lùa chän thiÕt bÞ bay h¬i dùa trªn nhiÒu yÕu tè nh hiÖu qu¶ lµm
viÖc, ®Æc ®iÓm vµ tÝnh chÊt s¶n phÈm cÇn lµm l¹nh.
7.1.2 Ph©n lo¹i thiÕt bÞ bay h¬i
ThiÕt bÞ bay h¬i sö dông trong c¸c hÖ thèng l¹nh rÊt ®a d¹ng. Tuú
thuéc vµo môc ®Ých sö dông kh¸c nhau mµ nªn chän lo¹i dµn cho thÝch
hîp. Cã nhiÒu c¸ch ph©n lo¹i thiÕt bÞ bay h¬i.
- Theo m«i trêng cÇn lµm l¹nh:
+ B×nh bay h¬i, ®îc sö dông ®Ó lµm l¹nh chÊt láng nh níc, níc
muèi, glycol vv..
+ Dµn l¹nh kh«ng khÝ, ®îc sö dông ®Ó lµm l¹nh kh«ng khÝ.
276
Giáo trình Hệ thống máy và thiết bị lạnh - Võ Chí Chínhc7 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Hệ thống máy và thiết bị lạnh - Võ Chí Chínhc7 - Người đăng: Truong Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Giáo trình Hệ thống máy và thiết bị lạnh - Võ Chí Chínhc7 9 10 208