Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Hệ thống máy và thiết bị lạnh - Võ Chí Chínhc9

Được đăng lên bởi Truong Nguyen
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 91 lần   |   Lượt tải: 0 lần
331
Ch¬ng IX
Qui ho¹ch mÆt b»ng
nhµ m¸y chÕ biÕn thc phÈm
9.1 Yªu cÇu khi qui ho¹ch mÆt nhµ m¸y chÕ biÕn
thùc phÈm
9.1.1 Yªu cÇu chung khi qui ho¹ch nhµ m¸y
C¸c nhµ m¸y chÕ biÕn thùc phÈm, trong ®ã kh©u chÕ biÕn, ®iÒu
hoµ, cÊp ®«ng, b¶o qu¶n l¹nh vµ xuÊt hµng liªn quan mËt thiÕt víi
nhau. V× thÕ khi thiÕt kÕ vµ qui ho¹ch mÆt b»ng nhµ m¸y cÇn n¾m rá
qui tr×nh c«ng nghÖ vµ yªu cÇu vÒ mäi mÆt cña c¸c kh©u trong d©y
chuyÒn ®ã.
Qui ho¹ch mÆt b»ng nhµ m¸y chÕ biÕn thùc phÈm lµ bè trÝ nh÷ng
n¬i s¶n xuÊt, xö lý l¹nh, b¶o qu¶n vµ nh÷ng n¬i phô trî phï hîp víi
d©y chuyÒn c«ng nghÖ. §Ó ®¹t ®îc nh÷ng môc ®Ých ®ã cÇn tu©n thñ
c¸c yªu cÇu c¬ b¶n sau ®©y:
1) Bè trÝ c¸c kh©u ph¶i hîp lý, phï hîp d©y chuyÒn vµ qui tr×nh
c«ng nghÖ s¶n xuÊt, chÕ biÕn thùc phÈm trong nhµ m¸y. D©y chuyÓn
ph¶i ®¶m b¶o s¶n phÈm ®i theo mét tr×nh tù khoa häc, kh«ng ®an chÐo,
giao nhau, c¶n trë lÉn nhau, nhng vÉn ®¶m b¶o sao cho ®êng ®i lµ
ng¾n nhÊt.
Nãi chung cÇn bè trÝ theo tr×nh tù d©y chuyÒn chÕ biÕn cña mÆt
hµng chñ yÕu cña nhµ m¸y. C¸c hÖ thèng thiÕt bÞ phô trî bè trÝ riªng rÏ
tr¸nh ¶nh hëng ®Õn d©y chuyÒn chÝnh.
2) C¸c kh©u yªu cÇu nghiªm ngÆt vÒ vÖ sinh ph¶i c¸ch ly víi c¸c
kh©u kh¸c. Ch¼ng h¹n khu vùc nhËp hµng, s¬ chÕ vµ khu ph©n xëng,
söa ch÷a ph¶i c¸ch xa vµ t¸ch biÖt víi khu tinh chÕ, ®ãng gãi vµ b¶o
qu¶n. Khi ®i vµo c¸c khu ®ßi hái vÖ sinh cao cÇn ph¶i bè trÝ c¸c hè
chao ch©n khö trïng vµ ph¶i mang dµy ñng, ¸o quÇn b¶o hé ®óng qui
®Þnh.
3) Qui ho¹ch nhµ m¸y chÕ biÕn thùc phÈm cÇn ph¶i ®¹t chi phÝ
®Çu t lµ bÐ nhÊt. CÇn sö dông réng r·i c¸c cÊu kiÖn tiªu chuÈn gi¶m
®Õn møc thÊp nhÊt c¸c diÖn tÝch phô nhng ph¶i ®¶m b¶o tiÖn nghi.
Gi¶m c«ng suÊt thiÕt bÞ ®Õn møc thÊp nhÊt.
Giáo trình Hệ thống máy và thiết bị lạnh - Võ Chí Chínhc9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Hệ thống máy và thiết bị lạnh - Võ Chí Chínhc9 - Người đăng: Truong Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Giáo trình Hệ thống máy và thiết bị lạnh - Võ Chí Chínhc9 9 10 623