Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Hệ thống sản xuất tự động

Được đăng lên bởi Bui Hien
Số trang: 158 trang   |   Lượt xem: 4718 lần   |   Lượt tải: 29 lần
HỒ VIẾT BÌNH

TỰ ĐỘNG HÓA
QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT
(DÙNG CHO SINH VIÊN ĐH, CĐ CÁ C NGÀNH CƠ KHÍ)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
- NĂM 2004 -

Truong DH SPKT TP. HCMLời nói đầu
Giáo trình tự động hóa quá trình sản xuất phục vụ cho môn học cùng tên
với thời lượng 30 tiết, nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, phân tích, bảo trì, thiết
kế lắp đặt các hệ thống tự động hóa trong lĩnh vực cơ khí chế tạo và các ngành
công nghiệp liên quan.
Để học tốt môn học này, học sinh, sinh viên cần học trước các môn: điện
kỹ thuật, máy cắt kim loại, cơ sở công nghệ chế tạo máy, lý thuyết điều khiển tự
động, trang bị điện trong máy cắt và các kiến thức thực tế liên quan.
Cấu tạo giáo trình gồm 6 chương :
Chương 1 : Nêu các khái niệm cơ bản liên quan đến tự động hóa
Chương 2 : Trình bày tổng thể một hệ thống tự động và các phần tử
chính cấu thành nên hệ thống đó như : cảm biến, thiết bị TP. HCM n, thiết bị
điều khiể
huat
tđược các thiết bị tự động
chấp hành. Chương này có thể giúp các bạn thiết Ky
kế
pham
đơn giản.
H Su
ng D
o
Chương 3 : Giới thiệu Truthống cấp phôi tự động, chủ yếu là phôi dạng
© hệ
yen và thiết kế nhằm biến máy bán tự động thành máy
q
rời, cách lựa chọn,atínhutoán
B n
tự động.
Chương 4 : Kiểm tra tự động cũng là một lĩnh vực không thể thiếu trong
quá trình tự động hóa máy và quá trình công nghệ. Người học sẽ được tiếp thu
các phương pháp kiểm tra tích cực khi gia công cắt gọt.
Chương 5 : Một hệ thống sản xuất tự động hoàn chỉnh là mục đích cao
nhất của tự động hóa, người học có thể hình dung hệ thống tự động hóa tổng
hợp từ lúc cấp liệu cho đến khi ra sản phẩm chi tiết máy hoàn chỉnh.
Chương 6 : Hệ thống lắp ráp tự động các chi tiết máy thành một bộ phận
máy hay một chiếc máy hoàn chỉnh là nội dung cơ bản của chương này.
Mặc dù tự động hóa không xa lạ với chúng ta nhưng vẫn cần một khối
lượng kiến thức dễ hiểu và phương pháp tiếp cận nhanh chóng.
Người viết mong nhận được sự góp ý thiết thực, cụ thể của đồng nghiệp
và sinh viên để tàøi liệu có chất lượng hơn.
Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 7 năm 2004.
Tác giả

Thu vien DH SPKT TP. HCM - 

Truong DH SPKT TP. HCM

http://w...
HOÀ VIEÁT BÌNH
TÖÏ ÑOÄNG HOÙA
QUAÙ TRÌNH SAÛN XUAÁT
(DUØNG CHO SINH VIEÂN ÑH, CÑ CAÙC NGAØNH CÔ KHÍ)
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT TP. HOÀ CHÍ MINH
- NAÊM 2004 -
Giáo trình Hệ thống sản xuất tự động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Hệ thống sản xuất tự động - Người đăng: Bui Hien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
158 Vietnamese
Giáo trình Hệ thống sản xuất tự động 9 10 407