Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình hóa keo

Được đăng lên bởi Optjmus Prime
Số trang: 97 trang   |   Lượt xem: 1319 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP I
TS. PHAN XUÂN VẬN (Chủ biên)
TS. NGUYỄN TIẾN QUÝ

GIÁO TRÌNH

HOÁ KEO
(Dùng cho ngành Nông – Lâm – Ngư nghiệp)

HÀ NỘI – 2006
LỜI NÓI ĐẦUTrường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Hoá keo …………………………………………………………………1

Hoá keo là một môn học trông quá trình đào tạo giai đoạn 2 cho các ngành sinh học
của trường Đại học Nông nghiệp I – Hà Nội.
Nhà trường chúng ta đã thực hiện quy trình đó từ năm 1996 nhưng cho đến nay vẫn
chưa xuất bản riêng một giáo trình của môn học HOÁ KEO.
Dựa vào mục tiêu đào tạo, nội dung môn học và kinh nghiệm giảng dậy, chúng tôi viết
cuốn giáo trình HOÁ KEO này. Cuốn sách gồm 7 chương kèm theo câu hỏi và bài tập ở cuối
mỗi chương, tương ứng với 30 tiết về Hoá keo đang được giảng trong trường.
Cuốn giáo trình này phục vụ sinh viên học tập và có thể làm tài liệu tham khảo cho các
bạn đọc thuộc ngành khoa học liên quan.
Chúng tôi chân thành cảm ơn và hoan nghênh những ý kiến đóng góp của các bạn sử
dụng, làm cho giáo trình không ngừng hoàn thiện.
Hà Nội, tháng 02 năm 2006
T.M. CÁC TÁC GIẢ
Nguyễn Tiến Quý1

Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Hoá keo …………………………………………………………………2

CHƯƠNG I
KHÁI NIỆM VỀ CÁC HỆ KEO
Hệ keo là một hệ phân tán, nhưng chất phân tán phân bố ở dạng các hạt nhỏ có kích
thước lớn hơn những phân tử và ion đơn giản, gọi là các hạt keo. Tuy nhiên, các hạt keo vẫn
không bị giấy lọc giữ lại, chúng chỉ bị giữ lại bởi các màng tế bào sinh vật.
Do chất phân tán ở dạng các hạt keo nên hệ keo có những đặc điểm khác với các hệ
phân tán khác.
I. Cách phân loại các hệ phân tán
1. Theo kích thước hạt phân tán
Dựa vào kích thước hoặc đường kính của hạt phân tán, các hệ phân tán được chia làm
3 loại chính sau:
Hệ phân tán phân tử:
Trong hệ, chất phân tán ở dạng những phần tử rất nhỏ, kích thước nhỏ hơn 10-7cm,
chúng là những phân tử và ion đơn giản. Các hệ phân tán phân tử được gọi là dung dịch thật
hay dung dịch thuộc loại hệ đồng thể và đã được nghiên cứu nhiều. Ví dụ: các dung dịch phân
tử và điện ly.
Hệ phân tán keo
Gồm các hạt phân tán có kích thước 10-7 đến 10-4cm, gọi là các hạt keo1. Hệ phân tán
keo thường được gọi là hệ keo hoặc son (sol).
Ví dụ: keo AgI, keo Protit.. trong nước.
Trong các dung dịch loãng, mỗi phân tử protit cũng như phân tử polyme khác xử sự
như 1 hạt có kích thước hạt keo. Mỗi hạt keo khác nói chung gồm hàng nghìn đến hàng trăm
phân tử, ion đơn giản tạo thành.
So với phân tử, ion đơn giản...
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
TRƯỜNG ĐẠI HC NÔNG NGHIP I
TS. PHAN XUÂN VN (Ch biên)
TS. NGUYN TIN QUÝ
GIÁO TRÌNH
HOÁ KEO
(Dùng cho ngành Nông – Lâm – Ngư nghip)
HÀ NI – 2006
LI NÓI ĐẦU
http://hhud.tvu.edu.vn
giáo trình hóa keo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình hóa keo - Người đăng: Optjmus Prime
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
97 Vietnamese
giáo trình hóa keo 9 10 129