Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Hóa sinh

Được đăng lên bởi tuyettrinh280988
Số trang: 97 trang   |   Lượt xem: 3919 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Trang 1/ 96

Giáo trình Hoá sinh 2007

ðẠI HỌC ðÀ NẴNG
TRƯỜNG ðẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA HÓA

HÓA SINH I
Bài giảng
Biên soạn: PGS.TS Trần Thị Xô

ðà Nẵng, 2007

Trang 2/ 96

Giáo trình Hoá sinh 2007

CHƯƠNG 1

PROTEIN
Giữa thế kỷ thứ 19, nhà hoá học người ðức Gerardus Mulder ñã chiết
ñược một loại hợp chất ñặc biệt, chúng vừa có mặt ở tế bào ñộng vật, vừa có
mặt ở tế bào thực vật. Hợp chất này ñóng vai trò quan trọng trong sự tồn tại
của mọi tế bào sinh vật trên trái ñất. Theo ñề nghị của Berzelius - nhà hoá học
Thụy ðiễn nổi tiếng, G. Mulder ñặt tên chất ñó là protein - theo tiếng la tinh
"proteos" có nghĩa là quan trọng hàng ñầu.
Protein có phân tử lượng lớn, ñược cấu thành từ các axit amin. Các axit
amin trong phân tử protein liên kết với nhau bằng liên kết peptit. Về mặt cấu
trúc và tính chất, protein có những ñặc tính không có ở bất kỳ hợp chất hữu cơ
nào và chính những ñặc tính này bảo ñảm chức năng "cơ sở sự sống" của
protein. Trình tự sắp xếp của các axit amin trong mạch phân tử protein ñược
mã hoá trong bộ máy di truyền của tế bào, protein ñược tổng hợp trong tế bào
sống.
1-

VAI TRÒ SINH HỌC VÀ DINH DƯỠNG CỦA PROTEIN

Protein có tính ñặc thù cao. Protein của mỗi loài có những ñặc tính
riêng biệt, chúng ta có thể nhận thấy sự khác biệt này thông qua một số tính
chất cảm quan như màu sắc, ñộ cứng, ñộ ñàn hồi của khối thịt.
Protein là hợp chất quan trọng nhất ñối với sự sống. Trong cơ thể,
protein ñóng vai trò là chất tạo hình chính, tạo nên cấu trúc của tế bào. Ngoài
chức năng tạo hình, protein còn ñảm nhận nhiều chức năng quan trọng khác
như:
1,- Xúc tác
Các protein làm nhiệm vụ xúc tác trong cơ thể ñược gọi là enzym.
Enzym thực hiện xúc tác hầu hết các phản ứng xảy ra trong cơ thể sống. Sự
thiếu hụt enzym hay sự hoạt ñộng không ñồng bộ của enzym trong cơ thể dẫn
ñến sự rối loạn trao ñổi chất, làm cho cơ thể sống không thể sinh sản và phát
triển bình thường ñược. Hiện nay, người ta ñã xác ñịnh ñược nhiều loại
enzym (trên 3500), nhiều enzym ñã ñược chiết tách ra khỏi tế bào sống và
ñược ứng dụng trong nhiều lĩnh vực công nghệ, ñặc biệt là trong sản xuất
thuốc chữa bệnh và trong công nghệ thực phẩm.
2,- Vận tải
Một số protein làm nhiệm vụ vận chuyển các chất trong cơ thể sống từ
vị trí này sang vị trí khác hay từ cơ quan này ñến cơ quan khác trong cùng

Giáo trình Hoá sinh 2007

Trang 3/ 96

một cơ thể. Ví dụ: Hemoglobin ở ñộng vật, chúng kết hợp với O2 ở phổi và
vận chuyển ñến các cơ quan trong cơ thể và vận chuyển CO2 từ các mô trong
cơ thể ñể thải ...
Giáo trình Hoá sinh 2007 Trang 1/ 96
ðẠI HỌC ðÀ NẴNG
TRƯỜNG ðẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA HÓA
A SINH I
Bài giảng
Biên soạn: PGS.TS Trần Thị Xô
ðà Nẵng, 2007
Giáo trình Hóa sinh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Hóa sinh - Người đăng: tuyettrinh280988
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
97 Vietnamese
Giáo trình Hóa sinh 9 10 46