Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Huấn luyện An toàn công nhân hàn cắt khí và sử dụng khí ga

Được đăng lên bởi ngo-viet-anh-van
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 4541 lần   |   Lượt tải: 45 lần
Bé c«ng th¬ng
Tæng c«ng ty m¸y ®éng lùc & M¸y n«ng nghiªp
C«ng ty TNHH NN MTV Diesel s«ng c«ng
---------Ngµy 28 th¸ng 01 n¨m 2008

Gi¸o tr×nh
HuÊn luyÖn An toµn c«ng nh©n hµn c¾t khÝ
& sö dông khÝ ga
M· sè: AT-00-16

Gi¸m ®èc duyÖt

Ngêi biªn säan
Kü s

NguyÔn ViÕt B×nh

Trang 1/9

Gi¸o tr×nh huÊn luyÖn cho ngêi lao ®éng
sö dông «xy, axetylen vµ khÝ ga

AT-00-16

HuÊn luyÖn cÊp thÎ An toµn cho ngêi lao ®éng

A. Quy ph¹m kü thuËt an toµn vµ vÖ sinh
1. Quy ph¹m nµy quy ®Þnh nh÷ng yªu cÇu vÒ kü thuËt an toµn vµ kü thuËt vÖ sinh.
Quy ph¹m nµy quy ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò an toµn khi sö dông c¸c lo¹i khÝ thay thÕ
cho axetylen ®Ó hµn c¾t kim lo¹i, nh»m ®¶m b¶o an toµn cho ngêi vµ s¶n xuÊt.
2. Quy ph¹m nµy ¸p dông ®èi víi viÖc s¶n xuÊt, sö dông c¸c lo¹i khÝ vµ nhiªn liÖu
láng ®Ó hµn, c¾t kim lo¹i thuéc c¸c c¬ së:
- C¸c ®êng èng dÉn khÝ axetylen vµ «xy.
- M¸y vµ c¸c thiÕt bÞ hµn c¾t kim lo¹i b»ng ngän löa khÝ.
- C¸c lo¹i khÝ thay thÕ cho axetylen vµ nhiªn liÖu láng dïng ®Ó hµn c¾t kim
lo¹i.
I.

VËn chuyÓn chai chøa khÝ axetylen vµ «xy láng
1. Khi vËn chuyÓn c¸c chai axetylen vµ «xy ph¶i sö dông c¸c ph¬ng tiÖn cã c¬ cÊu
gi¶m xãc, xe kÐo tay hoÆc c¸ng chuyªn dïng.
Khi vËn chuyÓn c¸c chai kh«ng cã container ph¶i thùc hiÖn c¸c yªu cÇu sau:
- VÆn chÆt c¸c n¾p chôp b¶o hiÓm ë ®Çu chai.
- §Æt chai trong c¸c gi¸ cã r·nh, trong c¸c r·nh ph¶i lãt vËt liÖu mÒm.
- Khi xÕp chai thµnh nhiÒu chång, gi÷a c¸c chång ph¶i cã ®Öm chÌn ®Ó tr¸nh va
ch¹m. Cho phÐp dïng ch·o gai cã ®êng kÝnh tõ 25 mm trë lªn hoÆc c¸c vßng
cao su cã chiÒu dµy Ýt nhÊt 25 mm lµm ®Öm chÌn..
- C¸c chai xÕp trªn thïng xe hoÆc trªn ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn ph¶i xÕp n»m
ngang. C¸c ®Çu n¾p chôp b¶o hiÓm ph¶i quay vÒ mét phÝa, kh«ng ®îc xÕp
chai cao qu¸ thµnh xe hoÆc thµnh thïng cña ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn.
- Khi xÕp dì kh«ng ®îc qu¨ng, nÐm hoÆc va ch¹m chai nä víi chai kia. Khi dì
hµng ph¶i ®a ®Õ chai xuèng tríc.
- Khi thïng xe vµ ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn cã r¸c vµ dÇu mì th× kh«ng ®îc xÕp
chai.
- Nh÷ng ngêi lµm c«ng viÖc xÕp chai ph¶i ®îc qua híng dÉn an toµn.
- Cho phÐp vËn chuyÓn c¸c chai axetylen vµ «xy xÕp ®øng nÕu c¸c chai ®îc gi÷
ch¾c trong c¸c khung chuyªn dïng.
2. Kh«ng ®îc phÐp vËn chuyÓn chai axetylen vµ «xy trªn mét ph¬ng tiÖn vËn
chuyÓn, trõ xe kÐo tay chuyªn dïng cho thî hµn di ®éng. Trong trêng hîp ®Æc
biÖt cã thÓ vËn chuyÓn hai lo¹i chai ®ã trªn cïng mét ph¬ng tiÖn nhng ph¶i thùc
hiÖn c¸c yªu cÇu sau:
- Tæng sè chai vËn chuyÓn trong mét chuyÕn kh«ng vît qu¸ 10 chai.
- C¸c chai axetylen ph¶i lau s¹ch dÇu mì t...
Bé c«ng th¬ng
Tæng c«ng ty m¸y ®éng lùc & M¸y n«ng nghiªp
C«ng ty TNHH NN MTV Diesel s«ng c«ng
----------
Ngµy 28 th¸ng 01 n¨m 2008
Gi¸o tr×nh
HuÊn luyÖn An toµn c«ng nh©n hµn c¾t khÝ
& sö dông khÝ ga
M· sè: AT-00-16
Gi¸m ®èc duyÖt Ngêi biªn säan
Kü s
NguyÔn ViÕt B×nh
Trang 1/9
Giáo trình Huấn luyện An toàn công nhân hàn cắt khí và sử dụng khí ga - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Huấn luyện An toàn công nhân hàn cắt khí và sử dụng khí ga - Người đăng: ngo-viet-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Giáo trình Huấn luyện An toàn công nhân hàn cắt khí và sử dụng khí ga 9 10 806