Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Huấn luyện An toàn công nhân nấu luyện Gang, thép

Được đăng lên bởi ngo-viet-anh-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 3948 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Bé c«ng th¬ng

Tæng c«ng ty m¸y ®éng lùc & M¸y n«ng nghiªp
C«ng ty TNHH NN MTV Diesel s«ng c«ng
---------Ngµy 28 th¸ng 01 n¨m 2008

Gi¸o tr×nh
HuÊn luyÖn An toµn c«ng nh©n nÊu luyÖn
Gang, thÐp
M· sè: AT-00-17

Gi¸m ®èc duyÖt

Ngêi biªn säan

NguyÔn V¨n Hoµn

Gi¸o tr×nh huÊn luyÖn cho ngêi lao ®éng
nÊu luyÖn gang, thÐp

AT-00-17

HuÊn luyÖn cÊp thÎ An toµn cho ngêi lao ®éng

I.

néi dung quy ph¹m

- Quy ph¹m nµy ®îc sö dông riªng cho c«ng nh©n ®óc luyÖn kim lµm viÖc t¹i
xëng §óc 1 vµ §óc 2, c«ng ty DIESEL S«ng C«ng.
- Quy ph¹m nµy nh»m môc ®Ých gi¶m bít thiÖt h¹i vÒ tµi s¶n cña C«ng ty còng
nh vÒ tÝnh m¹ng, søc kháe cña ngêi lao ®éng t¹i lÜnh vùc nµy còng nh c¸c
ngµnh nghÒ cã liªn quan.
II.

mét sè yªu cÇu khi lµm viÖc

1. ®iÒu kiÖn ®Ó ®îc bè trÝ lµm viÖc ë bé phËn §óc ph¶i lµ nh÷ng ngêi ®· ®îc
®µo t¹o t¹i c¸c trêng d¹y nghÒ, nÕu cha ®îc ®µo t¹o chÝnh quy th× ph¶i ®îc kÌm cÆp,
híng dÉn cã hiÓu biÕt vÒ kü thuËt c«ng viÖc ngµnh ®óc, luyÖn kim ®ñ ®iÒu kiÖn lµm
viÖc.
2. Hµng n¨m c«ng nh©n ®îc huÊn luyÖn vÒ BHL§ theo néi dung ch¬ng tr×nh
cña Bé L§TBXH quy ®Þnh, (trõ nh÷ng ngêi lµm viÖc ë nh÷ng n¬i cã yªu cÇu
nghiªm ngÆt vÒ ATL§ sÏ quy ®Þnh riªng) kiÓm tra lµm b¶n thu ho¹ch, cã hiÓu biÕt
c¸c kiÕn thøc nh÷ng quy ®Þnh vÒ BHL§ cña nhµ níc, C«ng ty vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c
cña xëng. Trong nh÷ng lóc c«ng viÖc nhiÒu cÇn bæ sung c«ng nh©n xëng kh¸c ®Õn
lµm ph¶i ®îc híng dÉn, kÌm cÆp vµ huÊn luyÖn BHL§ míi bè trÝ c«ng viÖc.
3. MÆt b»ng, vÞ trÝ lµm viÖc cÇn ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn an toµn, vÖ sinh lao ®éng, cã
®êng ®i l¹i thuËn tiÖn, trªn bÒ mÆt xëng ph¶i ph¼ng, kh«ng cã hè s©u, nÕu cã ph¶i cã
rµo ch¾n, kh«ng ®Ó c¸c lo¹i d©y ®iÖn, ®êng èng dÉn khÝ.. n»m r¶i r¸c. C¸c lo¹i
thïng, hßm khu«n… cÇn ®îc s¾p xÕp thµnh hµng ngay ng¾n, gän gµn. M¸i nhµ ph¶i
cã cöa sæ, cöa trêi ®Ó tho¸ng khÝ, nhng kh«ng ®îc ®Ó mÆt trêi chiÕu th¼ng vµo vÞ trÝ
lµm viÖc cña ngêi lao ®éng.
4. §iÖn chiÕu s¸ng b¶o ®¶m ®ñ tiªu chuÈn theo quy ®Þnh nhÊt lµ khi lµm viÖc ca
2, ca 3, c¸c ®êng d©y dÉn ®iÖn cÇn ®îc l¾p ®Æt ®óng quy ®Þnh vÒ an toµn ®iÖn, trêng
hîp d©y di ®éng ph¶i cã vá bäc tèt kh«ng ®Ó ®iÖn rß rØ ra ngoµi.

5. Ph¶i cã hÖ thèng cÊp tho¸t níc, c«ng tr×nh phô trî, phôc vô s¶n xuÊt vµ sinh
ho¹t, cã c¸c lo¹i ph¬ng tiÖn, dông cô vÒ an toµn vÖ sinh lao ®éng, biÓn b¸o, biÓn
cÊm… c¸c trang bÞ phßng chèng ch¸y næ.
6. C¸c chai « xy, b×nh ga, b×nh NH 4 (am«ni¾c)… cÇn cã vÞ trÝ hîp lý c¸ch nhau
Ýt nhÊt 5 mÐt, c¸ch xa ngän löa, vËt ®óc, lß lÊu luyÖn ®ang nãng ≥10 mÐt, trong trêng hîp ®Æc biÖt kh«ng thÓ b¶o ®¶m kho¶...
Bé c«ng th¬ng
Tæng c«ng ty m¸y ®éng lùc & M¸y n«ng nghiªp
C«ng ty TNHH NN MTV Diesel s«ng c«ng
----------
Ngµy 28 th¸ng 01 n¨m 2008
Gi¸o tr×nh
HuÊn luyÖn An toµn c«ng nh©n nÊu luyÖn
Gang, thÐp
M· sè: AT-00-17
Gi¸m ®èc duyÖt Ngêi biªn säan
NguyÔn V¨n Hoµn
Giáo trình Huấn luyện An toàn công nhân nấu luyện Gang, thép - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Huấn luyện An toàn công nhân nấu luyện Gang, thép - Người đăng: ngo-viet-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Giáo trình Huấn luyện An toàn công nhân nấu luyện Gang, thép 9 10 238