Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Huấn luyện An toàn sử dụng thiết bị nâng hạ

Được đăng lên bởi ngo-viet-anh-van
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 7771 lần   |   Lượt tải: 35 lần
Gi¸o tr×nh
HuÊn luyÖn An toµn
sö dông thiÕt bÞ n©ng h¹

§Ò môc

Môc lôc:

Môc lôc
PhÇn 1: Nh÷ng kh¸i niÖm c¬ b¶n
PhÇn 2: C¸c th«ng sè c¬ b¶n cña thiÕt bÞ n©ng
PhÇn 3: ThiÕt bÞ n©ng yªu cÇu an toµn trong
sö dông
PhÇn 4: Nh÷ng qui ®Þnh an toµn vÒ mãc, c¸p,
tang quÊn c¸p vµ phanh
PhÇn 5: Nh÷ng qui ®Þnh an toµn vÒ ®iÖn
PhÇn 6: C¸c thiÕt bÞ an toµn trªn thiÕt bÞ n©ng
PhÇn 7: Thang m¸y yªu cÇu an toµn trong sö dông
PhÇn 8: C©u hái «n tËp

Gi¸m ®èc duyÖt

M· sè: AT/00-015
Ngµy ban hµnh: 20/2/2006
Trang sè: 1/18
LÇn söa ®æi: 0

Trang sè

LÇn söa ®æi

1
2
4
5
8
14
15
17
18

Ngêi so¹n th¶o

NguyÔn V¨n Thanh

C«ng ty DISOCO - Gi¸o tr×nh huÊn luyÖn an toµn sö dông thiÕt bÞ n©ng h¹

Gi¸o tr×nh
HuÊn luyÖn An toµn
sö dông thiÕt bÞ n©ng h¹

M· sè: AT/00-015
Ngµy ban hµnh: 20/2/2006
Trang sè: 2/18
LÇn söa ®æi: 0

PhÇn 1. Nh÷ng kh¸i niÖm c¬ b¶n
I.ThiÕt bÞ n©ng.
ThiÕt bÞ n©ng lµ mét tæ hîp m¸y vµ c¸c bé phËn kÕt cÊu kim lo¹i chÞu lùc trong khi
lµm viÖc, ®Ó di chuyÓn hoÆc n©ng h¹ c¸c vËt nÆng. §Æc ®iÓm lµm viÖc cña c¸c c¬ cÊu
thiÕt bÞ n©ng h¹ lµ ng¾n h¹n, lÆp ®i lÆp l¹i vµ cã thêi gian dõng. ChuyÓn ®éng chÝnh cña
m¸y lµ n©ng h¹ vËt theo ph¬ng th¼ng ®øng, ngoµi ra cßn cã mét sè chuyÓn ®éng kh¸c ®Ó
dÞch chuyÓn vËt trong mÆt ph¼ng ngang nh chuyÓn ®éng quay quanh trôc m¸y, di chuyÓn
m¸y, chuyÓn ®éng l¾c quanh trôc ngang (n©ng h¹ cÇn). B»ng sù phèi hîp c¸c chuyÓn
®éng m¸y cã thÓ dÞch chuyÓn vËt ®Õn bÊt cø vÞ trÝ nµo trong kh«ng gian lµm viÖc cña nã.
Nh÷ng thiÕt bÞ n©ng thuéc ®èi tîng thùc hiÖn tiªu chuÈn TCVN 4244-86 “Quy
ph¹m kü thuËt an toµn thiÕt bÞ n©ng” bao gåm:
- M¸y trôc
- Pa l¨ng ®iÖn
- Têi ®iÖn
- Pa l¨ng, têi thñ c«ng
- M¸y n©ng
1. M¸y trôc:
M¸y trôc lµ nh÷ng thiÕt bÞ n©ng ho¹t ®éng theo chu kú dïng ®Ó n©ng, chuyÓn t¶i
(®îc gi÷ b»ng mãc hoÆc c¸c bé phËn mang t¶i kh¸c) trong kh«ng gian.
Theo cÊu t¹o m¸y trôc ®îc chia thµnh 3 kiÓu:
- M¸y trôc kiÓu cÇu
- M¸y trôc kiÓu cÇn
- M¸y trôc kiÓu ®êng c¸p
1.1.M¸y trôc kiÓu cÇn:
M¸y trôc kiÓu cÇn lµ m¸y trôc cã bé phËn mang t¶i treo ë cÇn hoÆc ë xe con di
chuyÓn theo cÇn. M¸y trôc kiÓu cÇn tuú thuéc vµo cÊu t¹o vµ hÖ di chuyÓn ®îc ph©n
thµnh:
- CÇn trôc « t«
- CÇn trôc b¸nh lèp
- CÇn trôc b¸nh xÝch
- CÇn trôc th¸p
- CÇn trôc ch©n ®Õ
- CÇn trôc cét buåm
- CÇn trôc c«ng x«n
CÇn trôc « t« lµ m¸y trôc kiÓu cÇn cã cÇn liªn kÕt trªn bÖ quay ®Æt trùc tiÕp trªn
khung « t«.
CÇn trôc b¸nh lèp lµ m¸y trôc kiÓu cÇn cã cÇn liªn kÕt trªn bÖ quay ®Æt trùc tiÕp
trªn khung b¸nh lèp chuyªn dïng.
CÇn trôc b¸nh xÝch lµ m¸y trôc kiÓu cÇn di chuyÓn b»ng b...
Gi¸o tr×nh
M· sè: AT/00-015
HuÊn luyÖn An toµn
sö dông thiÕt bÞ n©ng h¹
Ngµy ban hµnh: 20/2/2006
Trang sè: 1/18
LÇn söa ®æi: 0
Môc lôc:
§Ò môc Trang sè LÇn söa ®æi
Môc lôc
PhÇn 1: Nh÷ng kh¸i niÖm c¬ b¶n
PhÇn 2: C¸c th«ng sè c¬ b¶n cña thiÕt bÞ n©ng
PhÇn 3: ThiÕt bÞ n©ng yªu cÇu an toµn trong
sö dông
PhÇn 4: Nh÷ng qui ®Þnh an toµn vÒ mãc, c¸p,
tang quÊn c¸p vµ phanh
PhÇn 5: Nh÷ng qui ®Þnh an toµn vÒ ®iÖn
PhÇn 6: C¸c thiÕt bÞ an toµn trªn thiÕt bÞ n©ng
PhÇn 7: Thang m¸y yªu cÇu an toµn trong sö dông
PhÇn 8: C©u hái «n tËp
1
2
4
5
8
14
15
17
18
Gi¸m ®èc duyÖt Ngêi so¹n th¶o
NguyÔn V¨n Thanh
C«ng ty DISOCO - Gi¸o tr×nh huÊn luyÖn an toµn sö dông thiÕt bÞ n©ng h¹
Giáo trình Huấn luyện An toàn sử dụng thiết bị nâng hạ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Huấn luyện An toàn sử dụng thiết bị nâng hạ - Người đăng: ngo-viet-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Giáo trình Huấn luyện An toàn sử dụng thiết bị nâng hạ 9 10 961