Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình inventer 2008

Được đăng lên bởi khoatheman
Số trang: 249 trang   |   Lượt xem: 4851 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phan Van Tien 20402631

Giới thiệu
Chào mừng các bạn đến với phần mềm Autodesk Inventor®.Trong quyển
sách này sẽ cung cấp cho các bạn những kĩ năng cơ bản cần cho việc bắt đầu sử
dụng Autodesk Inventor và sữ dụng chúng một cách hiệu quả nhất.Trong những
chương sau đây sẽ đưa ra những nét đặc trưng cơ bản nhất của Autodesk Inventor
qua các ví dụ và thực hiện từng bước để thực hiện chúng.Các file dữ liệu được dùng
trong quá trình đó được cài đặt với phần mền Autodesk Inventor

Giới thiệu về phần mềm Autodesk Inventor
Autodesk Inventor là phần mền thiết kế Cơ Khí 3D nó gồm các công cụ để
thiết kế các vật thể 3D, quản lí các thông tin,cộng tác, và các hổ trợ kĩ thuật.Với
phần mến Autodesk Inventor bạn có thể:
Tạo các bản vẽ sketch 2D và 3D, vật thể 3D và các bản vẽ sản xuất 2D
Tạo các part, những đặc trưng phù hợp và các lắp rắp thứ cấp

T

Tạo các snapshot động học của lắp rắp trong nhiều vị trí khác nhau
Thay đổi hay điều chỉnh các góc nhìn cùa lắp ráp bằng cách dùng các
yếu tố điều khiển hiển thị
Quản lí hàng ngàn part và lắp ráp lớn.

V

Dùng các ứng dụng Third-party, với giao diện chương trình ứng dụng(
Application Program Interface-API)
Dúng VBA để tiếp cận Autodesk Inventor API.Tạo chương trình để tự
động các chức năng sao chép.Trên thanh Menu, chọn Programmer Help

P

Nhập các file STEP,SAT, AutoCAD®, Autodesk® Mechanical
Desktop®(DWG) để dùng trong Autodesk Inventor.Xuất các file Autodesk Inventor
cho AutoCAD, Mechanical Desktop,và các file dạng IGES và STEP
Cộng tác với nhiều người thiết kế trong quá trình tạo mẫu.

Kết nối các công cụ Web để tiếp cận các nguồn công nghiệp, các dữ
liệu chia sẽ, giao tiếp với các đồng nghiệp khác
Dùng hệ thống hỗ trợ thiết kế được tích hợp giúp cho công việc của
bạn

Bắt đầu
Khi bắt đầu với Autodesk Inventor, vào hộp thư thoại Open > Getting Started
thể hiện các cửa sổ động từ phần cuối của bạn trong Autodesk Inventor.Bạn có thể
dùng cửa sổ này để lựa chọn một đối tượng, hay thêm một đối tượng mới, chình
sữa các đối tượng đã có, bắt đầu file mới và mở các file đã tạo trước.
Đối tượng
Autodesk Inventor dùng các đối tượng để đại diện cho một nhóm logic của
một đối tượng hoàn chỉnh. Một đối tượng tổ chức dữ liệu của bạn bằng việc duy trì
thông tin nơi các dữ liệu thiết kế được lưu trữ,nơi bạn có thể chỉnh sữa, duy trì các

CK04KSTN

Phan Van Tien 20402631

link giữa chúng.Bạn có thể dùng các dối tương này khi làm viêc trong nhóm, làm
việc trên nhiều đối tương thiết kế, chia sẽ thư viện giữa một vài các đối tượng thiết
k...
Gii thiu
Chào mng các bn đến vi phn mm Autodesk Inventor®.Trong quyn
sách này s cung cp cho các bn nhng kĩ năng cơ bn cn cho vic bt đầu s
dng Autodesk Inventor và s dng chúng mt cách hiu qu nht.Trong nhng
chương sau đây s đưa ra nhng nét đặc trưng cơ bn nht ca Autodesk Inventor
qua các ví d và thc hin tng bước để thc hin chúng.Các file d liu được dùng
tron
g quá trình đó được cài đặt vi phn mn Autodesk Inventor
Gii thiu v phn mm Autodesk Inventor
Autodesk Inventor là phn mn thiết kế Cơ Khí 3D nó gm các công c để
thiết kế các vt th 3D, qun lí các thông tin,cng tác, và các h tr kĩ thut.Vi
phn mến Autodesk Inventor bn có th:
To các bn v sketch 2D và 3D, vt th 3D và các bn v sn xut 2D
To các part, nhng đặc trưng phù hp và các lp rp th cp
To các snapshot động hc ca lp rp trong nhiu v trí khác nhau
Thay đổi hay điu chnh các góc nhìn cùa lp ráp bng cách dùng các
yếu t điu khin hin th
Qun lí hàng ngàn part và lp ráp ln.
Dùng các ng dng Third-party, vi giao din chương trình ng dng(
Application Program Interface-API)
Dúng VBA để tiếp cn Autodesk Inventor API.To chương trình để t
động các chc năng sao chép.Trên thanh Menu, chn Programmer Help
Nhp các file STEP,SAT, AutoCAD
®
, Autodesk
®
Mechanical
Desktop
®
(DWG) để dùng trong Autodesk Inventor.Xut các file Autodesk Inventor
cho AutoCAD, Mechanical Desktop,và các file dng IGES và STEP
Cng tác vi nhiu người thiết kế trong quá trình to mu.
Kết ni các công c Web để tiếp cn các ngun công nghip, các d
liu chia s, giao tiếp vi các đồng nghip khác
Dùng h thng h tr thiết kế được tích hp giúp cho công vic ca
bn
Bt đầu
Khi bt đầu vi Autodesk Inventor, vào hp thư thoi Open > Getting Started
th hin các ca s động t phn cui ca bn trong Autodesk Inventor.Bn có th
dùng ca s này để la chn mt đối tượng, hay thêm mt đối tượng mi, chình
sa các đối tượng đã có, bt đầu file mi và m các file đã to trước.
Đối tượng
Autodesk Inventor dùng các đối tượng để đại din cho mt nhó
m logic ca
mt đối tượng hoàn chnh. Mt đối tượng t chc d liu ca bn bng vic duy trì
thông tin nơi các d liu thiết kế được lưu tr,nơi bn có th chnh sa, duy trì các
P V T
Phan Van Tien 20402631
C K 0 4 K S T N
Giáo trình inventer 2008 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình inventer 2008 - Người đăng: khoatheman
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
249 Vietnamese
Giáo trình inventer 2008 9 10 28