Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Khí cụ điện

Được đăng lên bởi nguyenhoai
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 9196 lần   |   Lượt tải: 25 lần
L I NÓI

U

t nư c Vi t Nam trong công cu c công nghi p hoá - hi n i hoá, n n
kinh t ang trên à phát tri n, vi c s d ng các thi t b i n, khí c i n vào trong
xây l p các khu công nghi p, khu ch xu t – liên doanh, khu nhà cao t ng ngày
càng nhi u. Vì v y vi c tìm hi u c tính, k t c u, tính toán l a ch n s d ng r t
c n thi t cho sinh viên h c ngành i n. Ngoài ra c n ph i c p nh t thêm nh ng
công ngh m i ang không ng ng c i ti n và nâng cao các thi t b i n.
V i m t vai trò quan tr ng như v y và xu t phát t yêu c u, k ho ch ào
t o, chương trình môn h c c a Trư ng Cao
ng Ngo i ng - Công ngh Vi t
Nh t. Chúng tôi ã biên so n cu n giáo trình Khí c i n g m 4 ph n v i nh ng
n i dung cơ b n sau:
-

Ph n 1: Lý thuy t cơ b n c a khí c

i n.

-

Ph n 2: Tìm hi u

-

Ph n 3: Gi i thi u

c tính, k t c u khí c

-

Ph n 4: M t s sơ

căn b n v nguyên lý i u khi n, v n hành.

c tính, k t c u, l a ch n s d ng khí c

i n h áp.

i n cao áp.

Giáo trình Khí c i n ư c bi n so n ph c v cho công tác gi ng d y c a
giáo viên và là tài li u h c t p c a h c sinh.
Do chuyên môn và th i gian có h n nên không tránh kh i nh ng thi t sót,
v y r t mong nh n ư c ý ki n óng góp c a ng nghi p và b n c cu n sách
t ch t lư ng cao hơn.
TÁC GI

http://www.ebook.edu.vn

5

PH N I: LÝ THUY T CƠ B N C A KHÍ C
Chương I: PHÁT NÓNG KHÍ C
I. KHÁI NI M V KHÍ C

I N

I N

I N

1. Khái ni m
Khí c i n là thi t b dùng
óng c t, b o v , i u khi n, i u ch nh các
lư i i n, m ch i n, các lo i máy i n và các máy trong quá trình s n xu t.
Khí c i n làm vi c lâu dài trong các m ch d n i n, nhi t
c a khí c
i n tăng lên gây t n th t i n năng dư i d ng nhi t năng và t nóng các b ph n
d n i n và cách i n c a khí c . Vì v y khí c i n làm vi c ư c trong m i ch
khi nhi t
c a các b ph n ph i không quá nh ng giá tr cho phép làm vi c an
toàn lâu dài.
2. Phân lo i, các yêu c u cơ b n c a khí c

i n

a) Phân lo i
Khí c i n ư c phân ra các lo i sau:
- Khí c
i n dùng
óng c t các m ch i n: C u dao, Máy c t,
Aptômat…
- Khí c i n dùng m máy: Công t c tơ, Kh i ng t , B kh ng ch ch
huy…
- Dùng
b o v ng n m ch c a lư i i n: C u chì, Aptômat, Các lo i
máy c t, Rơle nhi t…
b) Các yêu c u cơ b n c a khí c i n
m b o an toàn cho các thi t b i n và m b o
tin c y c a Khí c
i n thì Khí c i n m b o m t s yêu c u:
- Khí c i n m v o làm vi c lâu dài v i các thông s k thu t tr ng
thái làm vi c nh m c: U m, I m.
n nh nhi t, i n ng, có cư ng
cơ khí cao khi quá t i, khi ng n
m ch, V t li u cách i n t t, không b ch c th ng khi quá dòng.
- Khí c i n làm v...
http://www.ebook.edu.vn 5
LI NÓI ĐẦU
Đất nước Vit Nam trong công cuc công nghip hoá - hin đại hoá, nn
kinh tế đang trên đà phát trin, vic s dng các thiết b đin, khí c đin vào trong
xây lp c khu công nghip, khu chế xut liên doanh, khu nhà cao tng ngày
càng nhiu. Vì vy vic tìm hiu đc tính, kết cu, tính toán la chn s dng rt
cn thiết cho sinh viên hc ngành Đin. Ngoài ra cn phi cp nht thêm nhng
công ngh mi đang không ngng ci tiến và nâng cao các thiết b đin.
Vi mt vai trò quan trng như vy xut phát t yêu cu, kế hoch đào
to, chương trình môn hc ca Trường Cao Đẳng Ngoi ng - Công ngh Vit
Nht. Chúng tôi đã biên son cun giáo trình Kc đin gm 4 phn vi nhng
ni dung cơ bn sau:
- Phn 1: Lý thuyết cơ bn ca khí c đin.
- Phn 2: Tìm hiu đặc tính, kết cu, la chn s dng khí c đin h áp.
- Phn 3: Gii thiu đặc tính, kết cu khí c đin cao áp.
- Phn 4: Mt s sơ đồ căn bn v nguyên lý điu khin, vn hành.
Giáo trình Khí c đin được biến son phc v cho công tác ging dy ca
giáo viên và là tài liu hc tp ca hc sinh.
Do chuyên môn và thi gian hn nên không tránh khi nhng thiết sót,
vy rt mong nhn được ý kiến đóng góp ca đồng nghip và bn đọc để cun sách
đạt cht lượng cao hơn.
TÁC GI
Giáo trình Khí cụ điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Khí cụ điện - Người đăng: nguyenhoai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
Giáo trình Khí cụ điện 9 10 314