Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình kĩ thuật nâng chuyển

Được đăng lên bởi Lucky Luke
Số trang: 173 trang   |   Lượt xem: 693 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÖÔNG I :

CHEÁ ÑOÄ LAØM VIEÄC VAØ NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ
TÍNH TOAÙN CHUNG CUÛA MAÙY TRUÏC

§ 1.1. ÑÒNH NGHÓA VAØ PHAÂN LOAÏI MAÙY TRUÏC
1.1.1. Ñònh nghóa :
Maùy truïc – vaän chuyeån laø thieát bò chuû yeáu duøng ñeå cô giôùi hoùa coâng taùc naâng (truïc)
vaø vaän chuyeån noäi boä. Ngöôøi ta duøng caùc loaïi maùy naøy ñeå naâng vaø vaän chuyeån caùc loaïi
haøng kieän, haøng rôøi khoâng gian, laép raùp nhaø ôû, nhaø coâng nghieäp theo töøng khoái lôùn, döïng
laép caùc loaïi maùy moùc thieát bò cho caùc xí nghieäp coâng nghieäp, xeáp dôõ caùc loaïi vaät lieäu
xaây döïng trong caùc kho baõi, thöïc hieän caùc nguyeân coâng phuïc vuï saûn xuaát trong caùc phaân
xöôûng cô khí, söûa chöõa vaø trong caùc phaân xöôûng khaùc.
Maùy truïc laø loaïi maùy hoaït ñoäng theo chu kyø, quaù trình laøm vieäc vaø nghæ cuûa caùc cô
caáu maùy truïc laø ngaét quaõng, xen keõ, laëp ñi laëp laïi.
1.1.2. Phaân loaïi :
Tuyø thuoäc vaøo keát caáu vaø coâng duïng, ngöôøi ta coù theå phaân chia maùy truïc thaønh caùc
loaïi : kích, baøn tôøi, pa laêng, caàn truïc, caàu truïc, thang naâng …
1. Kích :
Kích laø loaïi maùy truïc ñôn giaûn nhaát, goïn nheï, chieàu cao naâng khoâng lôùn. Kích ren
vít vaø kích thanh raêng coù söùc naâng nhoû ñeán lôùn. Kích ñöôïc duøng chuû yeáu ñeå naâng haï vaät
taïi choã theo phöông thaúng ñöùng.
2. Baøn tôøi :
Baøn tôøi laø loaïi maùy truïc ñôn giaûn coù cô caáu keùo laø daây caùp theùp. Baøn tôøi thöôøng
ñöôïc duøng ñeå keùo vaät theo phöông ngang hoaëc nghieâng; noù cuõng coù theå keùo vaät theo
phöông thaúng ñöùng.
3. Pa laêng :
Goàm coù pa laêng tay vaø pa laêng ñieän : duøng ñeå naâng haï vaät naëng theo phöông thaúng
ñöùng, khi treo pa laêng treân xe con di chuyeån thì dieän tích xeáp dôõ cuûa noù seõ ñöôïc môû roäng.
Cô caáu keùo cuûa pa laêng tay thöôøng laø xích. Palaêng coù keát caáu nhoû goïn.
4. Caàn truïc :
Caàn truïc laø loaïi maùy truïc coù tay vôùi (goïi laø caàn), noù coù keát caáu hoaøn chænh vaø phöùc
taïp goàm nhieàu boä maùy : boä maùy naâng haï haøng, boä maùy naâng haï caàn, boä maùy quay vaø boä
1

maùy di chuyeån. Tuøy theo soá boä maùy cuûa noù coù, dieän tích xeáp dôõ coù theå ñaït ñöôïc laø moät
ñieåm, moät ñöôøng thaúng, laø hình quaït, hình vaønh khaên hoaëc laø baát kyø.
Caùc loaïi caàn truïc thoâng duïng goàm coù :
a) Caàn truïc thaùp vaø caàn truïc chaân ñeá : laø loaïi caàn truïc coù chieàu cao kieán truùc lôùn,
chuùng di chuyeån treân ñöôøng ray chuyeân duøng, dieän tích xeáp dôõ cuûa noù laø hình chöõ nhaät
coù chieàu daøi laø...
CHÖÔNG I :
CHEÁ ÑOÄ LAØM VIEÄC VAØ NHÖÕNG VAÁN Ñ
TÍNH TOAÙN CHUNG CUÛA MAÙY TRUÏC
§ 1.1. ÑÒNH NGHÓA VAØ PHAÂN LOAÏI MAÙY TRUÏC
1.1.1. Ñònh nghóa :
Maùy truïc – vaän chuyeån laø thieát bò chuû yeáu duøng ñeå cô giôùi hoùa coâng taùc naâng (truïc)
vaø vaän chuyeån noäi boä. Ngöôøi ta duøng caùc loaïi maùy naøy ñeå naâng vaø vaän chuyeån caùc loaïi
haøng kieän, haøng rôøi khoâng gian, laép raùp nhaø ôû, nhaø coâng nghieäp theo töøng khoái lôùn, döïng
laép caùc loaïi maùy moùc thieát cho caùc nghieäp coâng nghieäp, xeáp dôõ caùc loaïi vaät lieäu
xaây döïng trong caùc kho baõi, thöïc hieän caùc nguyeân coâng phuïc vuï saûn xuaát trong caùc phaân
xöôûng cô khí, söûa chöõa vaø trong caùc phaân xöôûng khaùc.
Maùy truïc laø loaïi maùy hoaït ñoäng theo chu kyø, quaù trình laøm vieäc vaø nghæ cuûa caùc
caáu maùy truïc laø ngaét quaõng, xen keõ, laëp ñi laëp laïi.
1.1.2. Phaân loaïi :
Tuyø thuoäc vaøo keát caáu vaø coâng duïng, ngöôøi ta coù theå phaân chia maùy truïc thaønh caùc
loaïi : kích, baøn tôøi, pa laêng, caàn truïc, caàu truïc, thang naâng …
1. Kích :
Kích laø loaïi maùy truïc ñôn giaûn nhaát, goïn nheï, chieàu cao naâng khoâng ùn. Kích ren
vít vaø kích thanh raêng coù söùc naâng nhoû ñeán lôùn. Kích ñöôïc duøng chuû yeáu ñeå naâng haï vaät
taïi choã theo phöông thaúng ñöùng.
2. Baøn tôøi :
Baøn tôøi laø loaïi maùy truïc ñôn giaûn coù caáu keùo laø daây caùp theùp. Baøn tôøi thöôøng
ñöôïc duøng ñeå keùo vaät theo phöông ngang hoaëc nghieâng; noù cuõng coù theå keùo vaät theo
phöông thaúng ñöùng.
3. Pa laêng :
Goàm coù pa laêng tay vaø pa laêng ñieän : duøng ñeå naâng haï vaät naëng theo phöông thaúng
ñöùng, khi treo pa laêng treân xe con di chuyeån thì dieän tích xeáp dôõ cuûa noù seõ ñöôïc môû roäng.
Cô caáu keùo cuûa pa laêng tay thöôøng laø xích. Palaêng coù keát caáu nhoû goïn.
4. Caàn truïc :
Caàn truïc lloaïi maùy truïc coù tay vôùi (goïi laø caàn), noù coù keát caáu hoaøn chænh vaø phöùc
taïp goàm nhieàu boä maùy : boä maùy naâng haï haøng, boä maùy naâng haï caàn, boä maùy quay vaø boä
1
Giáo trình kĩ thuật nâng chuyển - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình kĩ thuật nâng chuyển - Người đăng: Lucky Luke
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
173 Vietnamese
Giáo trình kĩ thuật nâng chuyển 9 10 669