Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình KTAT thiết bị nâng hạ

Được đăng lên bởi hoangdangbinh
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 642 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TT Kieåm Ñònh & Huaán Luyeän KT ATLÑ TP.HCM 153 A Xoâ Vieát Ngheä Tình, Tp. HCM
1
Phaàn 1: KHAÙI QUAÙT VEÀ XE NAÂNG HAÏ
A . PHAÂN LOAÏI:
Ñeå ñaùp öùng nhu caàu xeáp dôõ haøng hoaù, treân theá giôùi ñaõ xuaát hieän nhieàu caùc loaïi xe
naâng haï coù kích thöôùc, kieåu daùng vaø coâng duïng khaùc nhau. Tuy nhieân xe naâng haï coù
hai loaïi chính sau:
- Loaïi duøng nguoàn ñoäng löïc laø ñoäng cô ñoát trong (ñoäng cô xaêng hoaëc daàu
ñiezen).
- Loaïi duøng nguoàn ñoäng löïc baèng bình aéc quy.
I. Xe Naâng Haï Chaïy Baèng Aéc Quy:
Öu ñieåm
:
+ Caáu taïo ñôn giaûn, deã söû duïng.
+ Söû duïng laâu beàn.
+ Chaïy eâm, khoâng coù khí thaûi.
+ Giaù thaønh thaáp.
+ Baûo döôõng, söûa chöõa ñôn giaûn.
Nhöôïc ñieåm
:
+ Töï troïng baûn thaân lôùn.
+ Phaûi thay ñoåi aéc quy nhieàu laàn.
+ Phaûi coù cô sôû xaïc bình ñaûm baûo cung caáp ñaày ñuû ñieän cho xe hoaït ñoäng.
+ Yeâu caàu phaûi coù maët baèng hoaït ñoäng toát.
+ Tính cô ñoäng toát.
II. Xe Naâng Haï Chaïy Baèng Ñoäng Cô Noå.
Öu ñieåm
:
+ Tính cô ñoäng toát.
+ Maët baèng laøm vieäc ñoøi hoûi khoâng cao laém.
Nhöôïc ñieåm
:
+ Thao taùc, baûo döôõng phöùc taïp.
+ Giaù thaønh cao, tuoåi thoï thaáp.
+ Coù khí thaûi laøm oâ nhieãm moâi tröôøng.
Caên cöù vaøo ñaëc ñieåm cuûa töøng loaïi, keát hôïp vôùi ñieàu kieän thöïc teá trong khi söû duïng
ñeå löïa choïn loaïi maùy cho thích hôïp.
B. CAÁU TAÏO VAØ NGUYEÂN LYÙ LAØM VIEÄC
:
Xe naâng haï coù coâng duïng duøng ñeå di chuyeån vaø xeáp dôõ haøng hoaù. Thoâng thöôøng coù
caùc boä phaän chính sau ñaây:
a./ Boä phaän coâng taùc:
Ñaây laø boä coâng taùc chính cuûa xe, nhôø heä thoáng thuyû löïc thoâng qua van phaân phoái
taùc duïng leân xi lanh löïc ñeå naâng haï caøng vaø nghieâng khung.
1 – Löôõi naâng (caøng).
Tuyø theo coâng duïng chính vaø taûi troïng cuûa xe maø caøng coù hình daùng, kích thöôùc
khaùc nhau. Nhö hình 1 caøng ñöôïc laép treân khung vaø nhôø heä thoáng thuyû löïc thoâng
qua xích naâng coù theå naâng hoaëc haï caøng, cuõng coù theå nghieâng khung ra hoaëc vaøo
cho thích hôïp vôùi ñieàu kieän laøm vieäc.
Giáo trình KTAT thiết bị nâng hạ - Trang 2
Giáo trình KTAT thiết bị nâng hạ - Người đăng: hoangdangbinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Giáo trình KTAT thiết bị nâng hạ 9 10 52