Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình kỹ thuật các thiết bị phản ứng

Được đăng lên bởi Vinh Thien Tran
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 2236 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1

MỤC LỤC
PHẦN I :KỸ THUẬT PHẢN ỨNG ........................................................................................4
I

PHÂN LOẠI CÁC PHẢN ỨNG HOÁ HỌC .................................................................4

II

CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA QUÁ TRÌNH CHUYỂN HOÁ HOÁ HỌC ......... 5
II.1
CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN ....................................................................................5
II.1.a
Phân loại hệ........................................................................................................5
II.1.b
Phương trình tỉ lượng .........................................................................................5
II.1.c
Bước phản ứng (ξ)..............................................................................................6
II.1.d
Hiệu suất chuyển hoá Xi.....................................................................................6
II.1.e
Độ chọn lựa (Si) của chất tham gia phản ứng Ai chuyển hoá thành sản phẩm
7
Ai’
II.1.f Hiệu suất tính cho từng sản phẩm (Ri)...................................................................7
II.2
ĐỘNG HOÁ HỌC ..................................................................................................11
II.2.a
Vận tốc phản ứng hoá học................................................................................11
II.2.b
Phương trình động học.....................................................................................12
II.2.c
Một số ví dụ ......................................................................................................13
II.3
NHIỆT ĐỘNG HÓA HỌC.....................................................................................15
II.3.a
Những nguyên lý cơ bản của nhiệt động học ...................................................15
II.3.b
Phương trình trạng thái....................................................................................15
II.3.c
Nhiệt phản ứng .................................................................................................16
II.3.d
Cân bằng hoá học.............................................................................................17

PHẦN II : THIẾT BỊ PHẢN ỨNG .......................................................................................20
I

ĐẠI CƯƠNG...................................................................................................................20
I.1
PHÂN LOẠI THIẾT BỊ PHẢN ỨNG ...................................................................20
I.1.a Theo ...
1
MC LC
PHN I :K THUT PHN NG ........................................................................................4
I PHÂN LOI CÁC PHN NG HOÁ HC .................................................................4
II CÁC KHÁI NIM CƠ BN CA QUÁ TRÌNH CHUYN HOÁ HOÁ HC .........5
II.1 CÁC
KHÁI
NIM
CƠ
BN ....................................................................................5
II.1.a Phân loi h........................................................................................................5
II.1.b Phương trình t lượng.........................................................................................5
II.1.c Bước phn ng (
ξ
)..............................................................................................6
II.1.d Hiu sut chuyn hoá Xi.....................................................................................6
II.1.e Độ chn la (S
i
) ca cht tham gia phn ng A
i
chuyn hoá thành sn phm
A
i
7
II.1.f Hiu sut tính cho tng sn phm (Ri)...................................................................7
II.2 ĐỘNG
HOÁ
HC ..................................................................................................11
II.2.a Vn tc phn ng hoá hc................................................................................11
II.2.b Phương trình động hc.....................................................................................12
II.2.c Mt s ví d ......................................................................................................13
II.3 NHIT
ĐỘNG
HÓA
HC.....................................................................................15
II.3.a Nhng nguyên lý cơ bn ca nhit động hc ...................................................15
II.3.b Phương trình trng thái....................................................................................15
II.3.c Nhit phn ng .................................................................................................16
II.3.d Cân bng hoá hc.............................................................................................17
PHN II : THIT B PHN NG.......................................................................................20
I ĐẠI CƯƠNG...................................................................................................................20
I.1 PHÂN
LOI
THIT
B
PHN
NG ...................................................................20
I.1.a Theo pha ca h....................................................................................................20
I.1.b Điu kin tiến hành quá trình...............................................................................20
I.1.c Theo điu kin thy động......................................................................................20
I.2 PHÂN
LOI
CÁC
THIT
B
PHN
NG
THEO
PHƯƠNG
THC
LÀM
VIC 21
I.2.a Thiết b phn ng gián đon : ..............................................................................21
I.2.b Thiết b phn ng liên tc : ..................................................................................21
I.2.c Thiết b phn ng bán liên tc : ...........................................................................22
I.3 NHIM
V
THIT
K
THIT
B
PHN
NG.................................................22
I.4 CÂN
BNG
VT
CHT
CÂN
BNG
NHIT
TNG
QUÁT.....................22
I.4.a Cân bng vt cht.................................................................................................22
I.4.b Cân bng nhit .....................................................................................................23
II MÔ T MT S DNG THIT B PHN NG ĐỒNG TH CƠ BN...............23
II.1 T
HIếT B PHN NG LIÊN TC
....................................................................................23
II.1.a Thiết b phn ng dng ng : ...........................................................................23
K thut - Thiết b phn ng ThS. Lê th Như Ý
Giáo trình kỹ thuật các thiết bị phản ứng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình kỹ thuật các thiết bị phản ứng - Người đăng: Vinh Thien Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
Giáo trình kỹ thuật các thiết bị phản ứng 9 10 890