Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình kỹ thuật điện

Được đăng lên bởi Toi La Aj
Số trang: 178 trang   |   Lượt xem: 5591 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGHI£P - DAY NGH£

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 

•
SACH DUNG CHO CAC TRUONG £lAO TAO HE TRUNG HOC CHUYEN NGHIEP

Tuthienbao.com

p,U,1

l 'ong sua!

~

NHA XU.(T BAN GIAO DI,JC

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 

PGS. TS. D~NG VAN DAo (chu bi,m) - PGS. TS. LE VAN DOANH

GIAo TRINH

KY THUAT
£lIEN
•
•
Sach dung cho cae trulmg duo tl!o

h~

(Taj ban Mn thu hai)

NHA XUAT BAN GlAD Dl,fe

THeN

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 

LiJigiiJi thifu
V~c t6 chuc bien sopn,ucl xua't ban m(it s(fgUio trtnh'ph~c v~ cho dao tpa
cae chuy€n nganh f)i~n - £)~n tu, Cd khi - D9ng llle do cae trlidng THeN - DN
La m(it SI! elf gdng Mn cua VI!- Trung h9C chuy€n nghi~p -lJt;I,y nghi va Nhd xutit
ban Giao d1!-c nMm tilng b!iGc th6ng nhat n(ii dung d{l.y va h{'C Ii cae trl1Ctng

THeN tren toon

quae.

NQi dung coo gido trinh dii r!1ir;JC my dl!nK t~n cd sd ki thita Milng n{ji dung
rJlI~ giang 4y 11 cdc trlidng, kit hf!p vdi nhilng n(ii dung mdi nMm clap ang y€u
cdu nang eao chat 111f!n11 000 ~o ph/!-C V¥ 81! nghi~p c{Jng nghi~p hoa, hi~n d{Li
han. EM cl1CJng cua giao trinh dii r!11(jC V¥ Trung hf}c chuy€n nghiqp - Dt;z.y nghi
tham khao i kiln eua m(jt 8(/ trlJilng nhtt : Trl1iJng Cao ddng ClJng nghi~p Hd
NQi, TTlJdng TH V~t - Hung, TTltfmg TH C{Jng nghiQp II, Trl1i1ng TH CtJng
ngh~p III V.v ... vd dii n~n rJl1f/C nhiiu y kien thilt thljC, giup cho lac gi.c'i bien
80pn phil hf/p Mn.

Giao trinh do cac nha gUio cO· nhiiu kinh nghi~m giang d{Jy do cdc tntCtng
Dq.i 1u;1c, Cao dAng, THCN bi~n sopn. Giao trinh dl1f!C bi~n soq.n ngdn ggn, eli
hii'u, bd Bung nhiiu kiln thuc r;nm vd bi~n Boq.n theo quan diem ma, nghia ld, di
c"p nhib&g n,9i dung cd bdn., co~ yeu de'tily thea tinh chat cua cae nganh ngM
dao tpa md r'thd trllitng hi dilu chinh CM thich hf/p va kh{Jng trdi vm quy dinh
cua chrtcJng trinh khung dao tpa THeN.
TUy cac Uic gia de co nhiiu co gring khi bien soq.n, nhttng giao trinh
chdc kMng trdnh Wi nhilng khilm khuylt. V(l Trung hgc chuyln ngh~p Dpy nghl dI nghj cdc tntimg su d(lng nhilng gUlO trinh :tudt
ldn ndy di' b6
sung CM ngu&n giao trinh dang rat thitu hiqn nay, nhdm ph(lc v~ cho vi~c d{l.y.
vd h9C cua cac tntl!ng 4t cMt 1l1tJng cao hcJn. Giao trinh nay cung reit bd lch d6i
vm d9i ngu ky thu4t vien, reng nhfin ky thu"t dI. ndng cao kiln thuc va tay ngM'
CM minh.
Hy vgng nh~n dl1f/C B{I gop y cua cae trl1img va bpn d()C di nhilng giao
trlnh dl1f/C bUn soq.n nip hoq.c ldn...
NGHI£P
-
DAY
NGH£
SACH
DUNG
CHO
CAC
TRUONG
£lAO
TAO
HE
TRUNG
HOC
CHUYEN
NGHIEP
p,U,1
l 'ong
sua!
~
NHA
XU.(T
BAN
GIAO
DI,JC
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
Tuthienbao.com
Giáo trình kỹ thuật điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình kỹ thuật điện - Người đăng: Toi La Aj
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
178 Vietnamese
Giáo trình kỹ thuật điện 9 10 344