Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình kỹ thuật Laser

Được đăng lên bởi cuong-nt
Số trang: 87 trang   |   Lượt xem: 4305 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ch−¬ng 1. Giíi thiÖu Hîp kim khã gia c«ng
Hîp kim khã gia c«ng ®−îc ph©n lo¹i dùa theo nhiÒu ®Æc ®iÓm kh¸c nhau :
theo nhiÖt ®é nã ch¶y, theo ®é cøng, theo c¬ tÝnh cña vËt liÖu,... Sau ®©y chóng ta sÏ
xÐt mét sè kim lo¹i vµ hîp kim :
1.1 Kim lo¹i khã ch¶y
VËt liÖu khã nãng ch¶y lµ c¸c lo¹i kim lo¹i cã nhiÖt ®é nãng ch¶y T > 1539 oC
hoÆc c¸c kim lo¹i kÕt hîp víi c¸c nguyªn tè hîp kim kh¸c.
Zr
= 1855 oC
Cr
= 1875 oC
VÝ dô :
Ti
= 1672 oC
o
o
Hf
= 1975 C
Nb
= 2415 oC
V
= 1900 C
Ta
= 2996 oC
Tc
= 2700 oC
Mo = 2610 oC
W
= 3410 oC
Re
= 3180 oC
1.2 ThÐp hîp kim

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ThÐp hîp kim ®−îc chia ra theo nhiÒu dÊu hiÖu kh¸c nhau:
ThÐp chÞu ¨n mßn trong c¸c m«i tr−êng kh¸c nhau.
ThÐp bÒn nhiÖt .
ThÐp chÞu nhiÖt.
ThÐp cã ®é bÒn cao.
Hîp kim bét kim lo¹i.
Hîp kim cøng .
• Hîp kim do biÕn cøng
• Hîp kim ®−îc chÕ t¹o víi nh÷ng thµnh phÇn c¸c chÊt kh¸c nhau.

1.3 C¸c hîp kim ®Æc biÖt kh¸c
1. ThÐp ®Æc biÖt cã nhiÖt ®é lµm viÖc ®Õn 700 oC.
2. Hîp kim bÒn nhiÖt trªn nÒn Niken ( NhiÖt ®é lµm viÖc ®Õn 1100 oC )
3. Hîp kim nÒn Mo vµ Nb cã nhiÖt ®é lµm viÖc ®Õn 1500 oC.
4. Hîp kim nÒn v«nfram ( W) cã nhiÖt ®é lµm viÖc ®Õn 2000 oC.
5. ThÐp hîp kim chÞu ¨n mßn . Trong thùc tÕ cã 3 nhãm chÝnh sau ®©y :
Nhãm I - ThÐp chÞu ¨n mßn hîp kim thÊp cã ®é bÒn cao
B¶ng 1.1
Tªn nguyªn tè
Thµnh phÇn %

C
0,25 0,45

Cr
<=
5

Ni
<=
2,5

Mn
<=
1,5

Mo
<=
1,5

W
<=
1,5

V
<=
1

Si
<=
1

W

V

Si

160 - 220 KG/mm2

Giíi h¹n bÒn

Nhãm II : thÐp chÞu ¨n mßn cã ®é bÒn cao
B¶ng 1.2
Tªn nguyªn tè

C

Cr

Ni

Mn

Mo

1

Thµnh phÇn %

0,25 0,45

<=
12

<=
2,5

<=
1,5

<=
1,5

<=
1,5

<=
1

<=
1

<= 180 , sau nhiÖt luyÖn cã thÓ ®¹t 260 - 300 KG/mm2

Giíi h¹n bÒn

Nhãm III : ThÐp hîp kim martensit - ho¸ giµ
B¶ng 1.3
Tªn nguyªn tè
Thµnh phÇn %
Giíi h¹n bÒn

C
0,25 0,45

Cr

Ni
17 - 19

Co
<=
7-9

Mo
<=
4- 6

Ti
<=
0,5-1

(<= 190 - 210), thªm 12-16 % Co, 8-10% Mo, 12-13%Ni
th× ®é bÒn cã thÓ ®¹t 280 KG/mm2, HRC 62, δ=8%

1.4 Hîp kim cã tû bÒn cao ( σB/ γ )
Hîp kim cã tû bÒn cao : Nh«m, ti tan
γ
- khèi l−îng riªng cña vËt liÖu
g/cm3.
- Giíi h¹n bÒn cña vËt liÖu
KG/mm2.
σB
VÝ dô : Hîp kim titan
σB > 160 KG/mm2. γ = 4,51 Tû bÒn K = 34,5
§Æc biÖt hîp kim ti tan cßn cã tÝnh chÞu ¨n mßn trong c¸c lo¹i m«i tr−êng cao
nªn ®−îc øng dông rÊt réng r¶i.
= 39 KG/mm2.
Hîp kim nh«m AlMg6
σB
γ
= 2,7
HÖ sè tû bÒn lµ
K
= 14,4
Chóng ta cã thÓ so s¸nh víi thÐp th«ng th−êng :
= 38 KG/mm2.
ThÐp
CT38
σB
γ
= 7,87 g/cm3.
HÖ sè tû bÒn lµ
K
= 4,8
1.5 TÝnh chÊt cña mét sè kim lo¹i nguyªn chÊt khã ch¶y
vµ khã gia c«ng
B¶ng c¸c t...
Ch¬ng 1. Giíi thiÖu Hîp kim khã gia c«ng
Hîp kim khã gia c«ng ®îc ph©n lo¹i dùa theo nhiÒu ®Æc ®iÓm kh¸c nhau :
theo nhiÖt ®é nã ch¶y, theo ®é cøng, theo c¬ tÝnh cña vËt liÖu,... Sau ®©y chóng ta sÏ
xÐt mét sè kim lo¹i vµ hîp kim :
1.1 Kim lo¹i khã ch¶y
VËt liÖu khã nãng ch¶y lµ c¸c lo¹i kim lo¹i cã nhiÖt ®é nãng ch¶y T > 1539
o
C
hoÆc c¸c kim lo¹i kÕt hîp víi c¸c nguyªn tè hîp kim kh¸c.
VÝ dô : Ti = 1672
o
C Zr = 1855
o
C Cr = 1875
o
C
V = 1900
o
C Hf = 1975
o
C Nb = 2415
o
C
Mo = 2610
o
C Ta = 2996
o
C Tc = 2700
o
C
Re = 3180
o
C W = 3410
o
C
1.2 ThÐp hîp kim
ThÐp hîp kim ®îc chia ra theo nhiÒu dÊu hiÖu kh¸c nhau:
1. ThÐp chÞu ¨n mßn trong c¸c m«i trêng kh¸c nhau.
2. ThÐp bÒn nhiÖt .
3. ThÐp chÞu nhiÖt.
4. ThÐp cã ®é bÒn cao.
5. Hîp kim bét kim lo¹i.
6. Hîp kim cøng .
Hîp kim do biÕn cøng
Hîp kim ®îc chÕ t¹o víi nh÷ng thµnh phÇn c¸c chÊt kh¸c nhau.
1.3 C¸c hîp kim ®Æc biÖt kh¸c
1. ThÐp ®Æc biÖt cã nhiÖt ®é lµm viÖc ®Õn 700
o
C.
2. Hîp kim bÒn nhiÖt trªn nÒn Niken ( NhiÖt ®é lµm viÖc ®Õn 1100
o
C )
3. Hîp kim nÒn Mo vµ Nb cã nhiÖt ®é lµm viÖc ®Õn 1500
o
C.
4. Hîp kim nÒn v«nfram ( W) cã nhiÖt ®é lµm viÖc ®Õn 2000
o
C.
5. ThÐp hîp kim chÞu ¨n mßn . Trong thùc tÕ cã 3 nhãm chÝnh sau ®©y :
Nhãm I - ThÐp chÞu ¨n mßn hîp kim thÊp cã ®é bÒn cao
B¶ng 1.1
Tªn nguyªn tè C Cr Ni Mn Mo W V Si
Thµnh phÇn % 0,25 -
0,45
<=
5
<=
2,5
<=
1,5
<=
1,5
<=
1,5
<=
1
<=
1
Giíi h¹n bÒn
160 - 220 KG/mm
2
Nhãm II : thÐp chÞu ¨n mßn cã ®é bÒn cao
Bng 1.2
Tªn nguyªn tè C Cr Ni Mn Mo W V Si
1
Giáo trình kỹ thuật Laser - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình kỹ thuật Laser - Người đăng: cuong-nt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
87 Vietnamese
Giáo trình kỹ thuật Laser 9 10 811