Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình kỹ thuật môi trường

Được đăng lên bởi phuongbinh_01
Số trang: 307 trang   |   Lượt xem: 8030 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường đại học kinh tế quốc dân
Khoa Kinh tế - Quản lý Môi trường và Đô thị

Bộ môn kinh tế và quản lý môi trường
-------------------------&--------------------------Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Thế Chinh

Giáo trình
Kinh tế và Quản lý môi trường

Hà Nội - 2003

Lời nói đầu
Kinh tế và Quản lý môi trường trang bị cho sinh viên các ngành kinh tế và quản trị
kinh doanh những kiến thức cơ bản về kinh tế học môi trường, quản lý môi trường
xem xét trên góc độ kinh tế. Đây là môn học bắt buộc thuộc nhóm các môn học cơ
sở cho tất cả các ngành học ở Đại học Kinh tế Quốc dân từ trước tới nay. Để hiểu
rõ hơn mối quan hệ giữa kinh tế và môi trường, từ đó có một cách ứng xử hợp lý
cho các nhà kinh tế và quản trị kinh doanh trong hoạt động thực tiễn đối với những
vấn đề liên quan đến môi trường, môn học đã phân tích mối quan hệ giữa môi
trường và phát triển; những vấn đề cơ bản về kinh tế học chất lượng môi trường;
đánh giá tác động môi trường và phân tích kinh tế của những tác động môi trường;
những vấn đề liên quan giữa khan hiếm tài nguyên, dân số, kinh tế và môi trường
và những nội dung kiến thức cơ bản của quản lý môi trường phù hợp với hoàn c
ảnh cụ thể của Việt Nam và xu hướng biến đổi môi trường toàn cầu.
Giáo trình Kinh tế và Quản lý môi trường do tập thể các nhà khoa học của Bộ môn
Kinh tế và Quản lý môi trường, Đại học Kinh tế Quốc dân tiến hành bổ sung, sửa
chữa và cập nhật những kiến thức mới trên cơ sở giáo trình “kinh tế môi trường” do
cố GS.TSKH. Đặng Như Toàn chủ biên, được Nhà xuất bản Giáo dục xuất bản
năm 1996.
Tham gia biên soạn và sửa đổi giáo trình gồm có PGS.TS. Nguyễn Thế Chinh,
ThS. Lê Thu Hoa, GVC. Lê Trọng Hoa, GVC. Nguyễn Duy Hồng, cụ thể các
chương như sau:
Chương mở đầu: PGS.TS. Nguyễn Thế Chinh
Chương I: PGS.TS. Nguyễn Thế Chinh, GVC. Nguyễn Duy Hồng, GVC. Lê Trọng
Hoa.
Chương II: PGS.TS. Nguyễn Thế Chinh, ThS. Lê Thu Hoa, GVC. Lê Trọng Hoa.
Chương III: PGS.TS. Nguyễn Thế Chinh, GVC. Nguyễn Duy Hồng, GVC. Lê
Trọng Hoa.
Chương IV: PGS.TS. Nguyễn Thế Chinh, ThS. Lê Thu Hoa
Chương V: PGS.TS. Nguyễn Thế Chinh, GVC. Lê Trọng Hoa, ThS. Lê Thu Hoa,
GVC. Nguyễn Duy Hồng.
Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Thế Chinh.
Kể từ khi bắt đầu tiến hành biên soạn cho đến khi kết thúc, chúng tôi được sự góp ý
tận tình về nội dung chuyên môn, cũng như yêu cầu sửa đổi của các tác giả:


6

GS.TSKH. Lê Du Phong, GS.TS. Nguyễn Kế Tuấn, GS.TS. Lê Thông, PGS.TS.
Đặng Kim Chi, PGS.TS. Hoàng Văn Hoa, GS. TS. Đỗ Hoàng Toàn và nhiều nhà
khoa học khác. Chú...
Trường đại hc kinh tế quc dân
Khoa Kinh tế - Qun lý Môi trường và Đô th
B môn kinh tế và qun lý môi trường
-------------------------&---------------------------
Ch biên: PGS.TS. Nguyn Thế Chinh
Giáo trình
Kinh tế và Qun lý môi trường
Hà Ni - 2003
giáo trình kỹ thuật môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình kỹ thuật môi trường - Người đăng: phuongbinh_01
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
307 Vietnamese
giáo trình kỹ thuật môi trường 9 10 107