Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình kỹ thuật nhiệt chương 2

Được đăng lên bởi Tiến Lê
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 1867 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN
(phần nhiệt động kỹ thuật)

 Môi chất và hệ nhiệt động: phương
pháp thu nhỏ phạm vi khảo sát
 Các thông số trạng thái của môi chất:
cách xác định một trạng thái của môi chất
và biểu diễn thành một điểm trên đồ thị
 Các quá trình nhiệt động: cách tính
toán nhiệt, công của một quá trình và
biểu diễn thành một đường trên đồ thị
 Các chu trình nhiệt động: cách tính
toán nhiệt, công của một chu trình máy
nhiệt và biểu diễn thành một đường khép
kín trên đồ thị

MÔI CHẤT VÀ CÁCH XÁC ĐỊNH
TRẠNG THÁI CỦA CHÚNG

SỰ CHUYỂN PHA CỦA CÁC ĐƠN CHẤT
p
Nóng
ch ả y

g

- đông

2

Pha lỏng

k

đặc
tụ
g
ưn
ng
hơ
iá

2

Ho

o

c
a

a
g ho
n
ă
h
T
g kế t
ngư n

d
-

o

k

e
Pha rắn

 Sự thăng hoa –
ngưng kết
h
 Sự nóng chảy –
Điểm tới hạn (H O):
đông đặc
p = 221,29 bar
t = 374,15 C
 Sự hoá hơi – ngưng
f
tụ
Điểm ba thể (H O):
 Nhiệt chuyển pha: là
p = 0,00605 at
t = 0,01 C
lượng nhiệt cần cấp
hoặc nhả ra trong
Pha hơi
quá trình chuyển
t
pha.

b

Lê Anh Sơn. Power engineering department. HUA

KHÍ LÝ TƯỞNG VÀ KHÍ THỰC
 Lực tác dụng giữa các phân tử F
- Khí lý tưởng: F = 0;
- Khí thực: F = f(r), với r là khoảng cách
giữa các
phân tử. Khi r, v →∞, KT có thể coi là
KLT
 Độ nén Z = pv/RT
- Khí lý tưởng: Z = 1
- Khí thực: Z = f(p,T). p →0, T đủ lớn, Z
→ 1 Lê Anh Sơn. Power engineering department. HUA

KHÍ LÝ TƯỞNG VÀ KHÍ THỰC (tiếp)
 Nhiệt dung riêng, nội năng và entanpi
- Khí lý tưởng: C = const; u = f(T); i =
f(T)
- Khí thực: C = f(T,p); u = f(T,p); i =
f(T,p)
 Sự chuyển pha
- Khí lý tưởng: không có sự chuyển pha
- Khí thực: có sự chuyển pha (rắn, lỏng
khí)
Lê Anh Sơn. Power engineering department. HUA

PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI K.L.T.

pv  RT

R  8314 J/kmol.K 
R

J/kg.K 

pV  GRT

R

pV  MR T

pPa , v m kg , T K 





3



Lê Anh Sơn. Power engineering department. HUA

PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI KHÍ THỰC
 Phương trình Van der Walls (1893) (chỉ
đúng với các khí ở p nhỏ, v lớn):

a

 p  2 v  b   RT
v 

- a hệ số hiệu chỉnh áp suất
- b hệ số hiệu chỉnh thể tích riêng
- a,b được xác định bằng thực nghiệm và
phụ thuộc vào từng chất khí.
Lê Anh Sơn. Power engineering department. HUA

QUÁ TRÌNH HOÁ HƠI ĐẲNG ÁP
 Hoá hơi là quá trình chuyển từ thể lỏng
thành thể hơi
 Các dạng hoá hơi
- Bay hơi là quá trình hoá hơi xảy ra trên
bề mặt thoáng của chất lỏng (xảy ra ở
mọi áp suất và nhiệt độ)
- Sôi là quá trình hoá hơi xảy ra cả trên
bề mặt thoáng và trong thể tích của
chất lỏng tại các bọt hơi (chỉ xảy ra ở
nhiệt độ xác định ứng...
PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN
(phần nhiệt động kỹ thuật)
Môi chất và hệ nhiệt động: phương
pháp thu nhỏ phạm vi khảo sát
Các thông số trạng thái của môi chất:
cách xác định một trạng thái của môi chất
biểu diễn thành một điểm trên đồ thị
Các quá trình nhiệt động: cách tính
toán nhiệt, công của một quá trình
biểu diễn thành một đường trên đồ thị
Các chu trình nhiệt động: cách tính
toán nhiệt, công của một chu trình máy
nhiệt biểu diễn thành một đường khép
kín trên đồ thị
Giáo trình kỹ thuật nhiệt chương 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình kỹ thuật nhiệt chương 2 - Người đăng: Tiến Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Giáo trình kỹ thuật nhiệt chương 2 9 10 391