Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình kỹ thuật nhiệt chương 4

Được đăng lên bởi Tiến Lê
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 1792 lần   |   Lượt tải: 3 lần
NỘI DUNG CƠ BẢN
Phần nhiệt động: nghiên cứu các quá
trình biến đổi năng lượng liên quan đến
năng lượng nhiệt (chủ yếu giữa CƠ
NĂNG và NHIỆT NĂNG)
 Phần truyền nhiệt: nghiên cứu quá
trình trao đổi nhiệt giữa các vật
 Đối tượng nghiên cứu: chủ yếu là
MÁY NHIỆT và THIẾT BỊ TRAO ĐỔI
NHIỆT


Le Anh Son, Power engineering department, Hua

PHẦN THỨ HAI

TRUYỀN NHIỆT

CÁC DẠNG TRAO ĐỔI NHIỆT CƠ BẢN
Dẫn nhiệt: là quá trình trao đổi nhiệt
giữa các phần của vật hay giữa các vật
có nhiệt độ khác nhau khi chúng tiếp
xúc với nhau.
 Đối lưu: là quá trình trao đổi nhiệt nhờ
sự chuyển động của chất lỏng hoặc chất
khí giữa những vùng có nhiệt độ khác
nhau.
 Bức xạ: Là quá trình trao đổi nhiệt
được thực hiện bằng sóng điện từ


Le Anh Son, Power engineering department, Hua

DẪN NHIỆT

NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN
Trường nhiệt độ: là tập hợp các giá trị
nhiệt độ của các điểm khác nhau trong
không gian khảo sát tại một thời điểm
nào đó.
Trường nhiệt độ không ổn định 3 chiều:
t = f (x, y, z, )
Trường nhiệt độ ổn định 3, 2, 1 chiều:
t = f (x, y, z); t = f (x, y); t = f (x)
Le Anh Son, Power engineering department, Hua

NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN
Mặt đẳng nhiệt: là bề mặt chứa tất cả
các điểm có cùng giá trị nhiệt độ tại một
thời điểm. Các mặt đẳng nhiệt không
cắt nhau.

Le Anh Son, Power engineering department, Hua

NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN
 Građian nhiệt độ: là tốc độ thay đổi nhiệt độ
theo hướng pháp tuyến với mặt đẳng nhiệt.

t t

grad (t )  lim

K / m
n 0 n
n

n
x

∆n

∆x

t + ∆t
t
t - ∆t

Grad(t) là một đại lượng véctơ có phương
vuông góc với mặt đẳng nhiệt và chiều + là
chiều tăng nhiệt độ.
Le Anh Son, Power engineering department, Hua

NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN
Mật độ dòng nhiệt: là lượng nhiệt
truyền qua một đơn vị diện tích bề mặt
đẳng nhiệt vuông góc với hướng truyền
nhiệt trong một đơn vị thời gian – q
(W/m2)
Dòng nhiệt: là lượng nhiệt truyền qua
toàn bộ diện tích bề mặt đẳng nhiệt
trong một đơn vị thời gian – Q (W)

dQ  qdF ; Q   qdF

F
Le Anh Son, Power engineering department,
Hua

NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN
Định luật Fourier về dẫn nhiệt:



t
q    grad (t )   ; W/m 2
n



Véc tơ mật độ dòng nhiệt có phương
trùng với phương của grad(t), chiều
dương là chiều giảm nhiệt độ (ngược
chiều với grad(t)).

Le Anh Son, Power engineering department, Hua

NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN
Hệ số dẫn nhiệt: là nhiệt lượng truyền
qua một đơn vị diện tích bề mặt đẳng
nhiệt trong một đơn vị thời gian khi
grad(t) = 1

q


W/m K 
t
Hệ số dẫn nhiệt  đặc trưng ...
Le Anh Son, Power engineering department, Hua
NỘI DUNG CƠ BẢN
Phần nhiệt động: nghiên cứu các quá
trình biến đổi năng lượng liên quan đến
năng lượng nhiệt (chủ yếu giữa CƠ
NĂNG NHIỆT NĂNG)
Phần truyền nhiệt: nghiên cứu quá
trình trao đổi nhiệt giữa các vật
Đối tượng nghiên cứu: chủ yếu
MÁY NHIỆT THIẾT BỊ TRAO ĐỔI
NHIỆT
Giáo trình kỹ thuật nhiệt chương 4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình kỹ thuật nhiệt chương 4 - Người đăng: Tiến Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Giáo trình kỹ thuật nhiệt chương 4 9 10 336