Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình kỹ thuật sấy nông sản

Được đăng lên bởi tanimsat
Số trang: 145 trang   |   Lượt xem: 639 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Trường ñại hc Nông nghip 1 – Giáo trình K thut synông sn -------- -----------------------------------------
1
bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
tr−êng ®¹i häc n«ng nghiÖp i - hµ néi
GS.TS. Ph¹m xu©n v−îng (Chñ biªn)
TS. TrÇn nh− khuyªn
Gi¸o tr×nh
Kü thuËt sÊy n«ng s¶n
Hµ néi – 2006
Giáo trình kỹ thuật sấy nông sản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình kỹ thuật sấy nông sản - Người đăng: tanimsat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
145 Vietnamese
Giáo trình kỹ thuật sấy nông sản 9 10 692