Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình kỹ thuật thi công 1

Được đăng lên bởi Mai Cường
Số trang: 150 trang   |   Lượt xem: 466 lần   |   Lượt tải: 1 lần
GIAÏO TRÇNH MÄN HOÜC

1

KYÎ THUÁÛT THI CÄNG I

TR¦êNG §¹I HäC B¸CH KHOA

KHOA X¢Y DùNG D¢N DôNG Vµ C¤NG NGHIÖP
Bé M¤N THI C¤NG

GI¸O TR×NH M¤N HäC

Kü THUËT THI C¤NG I
(Gi¸o tr×nh dµnh cho chuyªn ngµnh X©y dùng DD & CN)

LÃ KHAÏNH TOAÌN

L−u hµnh néi bé

GIAÏO TRÇNH MÄN HOÜC

2

KYÎ THUÁÛT THI CÄNG I

MUÛC LUÛC
Trang
Chæång I.

Chæång II.

Chæång III.

Chæång IV.

Chæång V.

Chæång VI.

ChæångVII.

PHÁÖN I. CÄNG TAÏC THI CÄNG ÂÁÚT
Khaïi niãûm chung vãö cäng taïc âáút
§1.1. Caïc loaûi cäng trçnh vaì cäng taïc âáút
§1.2. Nhæîng tênh cháút kyî thuáût cuía âáút vaì sæû aính hæåíng cuía
noï âãún kyî thuáût thi cäng âáút
§1.3. Phán cáúp âáút
Xaïc âënh khäúi læåüng cäng taïc âáút
§2.1. Xaïc âënh kêch thæåïc cäng trçnh bàòng âáút vaì phæång
phaïp tênh khäúi læåüng cäng taïc âáút
§2.2. Tênh toaïn khäúi læåüng cäng taïc âáút theo hçnh khäúi
§2.3. Tênh toaïn khäúi læåüng cäng taïc âáút trong san bàòng
Cäng taïc chuáøn bë vaì phuûc vuû thi cäng pháön ngáöm cäng
trçnh
§3.1. Cäng taïc chuáøn bë màût bàòng thi cäng
§3.2. Haû mæûc næåïc ngáöm
§3.3. Âënh vë cäng trçnh
§3.4. Chäúng vaïch âáút häú âaìo
Kyî thuáût thi cäng âáút
§4.1. Thi cäng âáút bàòng phæång phaïp thuí cäng
§4.2. Thi cäng âaìo âáút bàòng cå giåïi
§4.3. Laìm âáút bàòng maïy uíi
§4.4. Thi cäng âáút bàòng maïy caûp
Thi cäng âàõp âáút
§5.1. Thi cäng âàõp âáút
§5.2. Thi cäng âáöm âáút
Thi cäng âoïng coüc vaì vaïn cæì
§6.1. Caïc loaûi coüc vaì vaïn cæì
§6.2. Thiãút bë âoïng coüc vaì vaïn cæì
§6.3. Choün buïa âoïng coüc
§6.4. Caïc quaï trçnh thi cäng âoïng coüc
§6.5. Kyî thuáût âoïng vaïn cæì gäù, vaïn cæì theïp
§6.6. Nhæîng tråí ngaûi thæåìng gàûp trong thi cäng âoïng coüc,
nguyãn nhán vaì biãûn phaïp khàõc phuûc
Thi cäng näø mçn trong xáy dæûng
§7.1. Baín cháút cuía sæû näø - caïc loaûi thuäúc näø
§7.2. Caïc duûng cuû vaì caïc phæång phaïp gáy näø
§7.3. Taïc duûng cuía näø mçn

4
4
5
10
12
12
14
18
26
26
27
34
36
40
40
41
48
52
58
58
59
70
70
74
76
77
79
80
83
83
84
85

GIAÏO TRÇNH MÄN HOÜC

3

KYÎ THUÁÛT THI CÄNG I

§7.4. Tênh toaïn læåüng thuäúc näø
§7.5. Caïc phæång phaïp näø mçn
PHÁÖN II. CÄNG TAÏC BÃ TÄNG VAÌ BÃ TÄNG CÄÚT
THEÏP TOAÌN KHÄÚI
Måí âáöu
Chæång VIII. Cäng taïc vaïn khuän cäüt chäúng vaì saìn thao taïc
§8.1. Muûc âêch - nhæîng yãu cáöu kyî thuáût âäúi våïi vaïn khuän
cäüt chäúng vaì saìn thao taïc
§8.2. Phán loaûi vaïn khuän
§8.3. Vaïn khuän luán læu
§8.4. Vaïn khuän di âäüng
§8.5. Thiãút kãú vaïn khuän
§8.6. Nghiãûm thu vaïn khuän
§8.7. Thaïo dåî vaïn khuän
Chæång IX. Cäng taïc cäút theïp
§9.1...
GIAÏO TRÇNH MÄN HOÜC KYÎ THUÁÛT THI CÄNG I
1
TR¦êNG §¹I HäC B¸CH KHOA
KHOA X¢Y DùNG D¢N DôNG Vµ C¤NG NGHIÖP
Bé M¤N THI C¤NG
GI¸O TR×NH M¤N HäC
Kü THUËT THI C¤NG I
(Gi¸o tr×nh dµnh cho chuyªn ngµnh X©y dùng DD & CN)
LÃ KHAÏNH TOAÌN
Lu hµnh néi bé
giáo trình kỹ thuật thi công 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình kỹ thuật thi công 1 - Người đăng: Mai Cường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
150 Vietnamese
giáo trình kỹ thuật thi công 1 9 10 301