Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Kỹ thuật thủy khí

Được đăng lên bởi v3r0n4uto-c4r
Số trang: 276 trang   |   Lượt xem: 5171 lần   |   Lượt tải: 32 lần
B GIÁO D C VÀ ðÀO T O
TRƯ NG ð I H C NÔNG NGHI P HÀ N I

Pgs.ts. Hoµng ®øc liªn

Gi¸o tr×nh

Kü thuËt
Thuû khÝ

Hµ néi – 2007

Lêi nãi ®Çu
Nh»m ®¸p øng yªu cÇu gi¶ng dËy v häc tËp cña gi¸o viªn v sinh viªn
thuéc ng nh Kü thuËt c¬ khÝ n«ng nghiÖp cña c¸c tr−êng ®¹i häc kü thuËt,
chóng t«i biªn so¹n cuèn gi¸o tr×nh “kü thuËt Thñy khÝ” Theo ch−¬ng
tr×nh khung Gi¸o dôc § o t¹o ® ®−îc Bé Gi¸o dôc v § o t¹o duyÖt, víi
khèi l−îng 3 tÝn chØ (credits). Gi¸o tr×nh ®−îc tr×nh b y ng¾n gän, dÔ hiÓu, ®Ò
cËp nh÷ng néi dung c¬ b¶n träng t©m cña m«n häc: C¬ häc chÊt láng ®¹i
c−¬ng, M¸y thuû khÝ. Trong mçi ch−¬ng cña gi¸o tr×nh cã ®−a thªm phÇn vÝ
dô v b i tËp ®Ó sinh viªn tham kh¶o, l m b i tËp thùc h nh v cñng cè lý
thuyÕt..
Ngo i ra cuèn s¸ch n y cã thÓ dïng l m t i liÖu häc tËp, tham kh¶o
cho sinh viªn c¸c ng nh §¹i häc kh¸c, sinh viªn hÖ cao ®¼ng kü thuËt c¬ khÝ..
T¸c gi¶ xin ch©n th nh c¶m ¬n sù ®ãng gãp ý kiÕn quÝ b¸u cña
GS.TSKH. Vò Duy Quang - nguyªn tr−ëng bé m«n Thuû khÝ kü thuËt v H ng
kh«ng, Tr−êng ®¹i häc B¸ch khoa H Néi cïng c¸c ®ång nghiÖp.
Tuy nhiªn do tr×nh ®é cã h¹n nªn kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt, rÊt mong
®−îc c¸c ®éc gi¶ phª b×nh gãp ý.
T¸c gi¶ xin ch©n th nh c¶m ¬n sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c ®éc gi¶!
H Néi, th¸ng 02 n¨m 2008
T¸c gi¶

Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình K thu t Thu khí …………………………………….ii

môc lôc
Trang
phÇn A : c¬ häc chÊt láng ®¹i c−¬ng
Ch−¬ng I: më ®Çu

7

1.1. §èi t−îng, ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu m«n häc ……………………………..

7

1.2. S¬ l−îc vÒ lÞch sö ph¸t triÓn m«n häc, øng dông …………………………..

7

1.3. Mét sè tÝnh chÊt c¬ lý c¬ b¶n cña chÊt láng ………………………………..

8

1.4. VÝ dô v B i tËp ……………………………………………………………

14

Ch−¬ng II: TÜnh häc chÊt láng

16

2.1. ¸p suÊt thuû tÜnh …………………………………………………………..

16

2.2. Ph−¬ng tr×nh vi ph©n cña chÊt láng c©n b»ng …………………………….

17

2.3. Ph−¬ng tr×nh c¬ b¶n cña thuû tÜnh häc …………………………………….

19

2.4. TÜnh t−¬ng ®èi ………………………………………………………………

22

2.5. TÝnh ¸p lùc thuû tÜnh ………………………………………………………..

23

2.6. Mét sè øng dông cña thuû tÜnh häc …………………………………………

27

2.7. TÜnh häc chÊt khÝ ……………………………………………………………

32

2.8. VÝ dô v B i tËp ……………………………………………………………

35

Ch−¬ng III: §éng lùc häc chÊt láng

43

3.1. Kh¸i niÖm chung ……………………………………………………………

43

3.2. Ph−¬ng tr×nh liªn tôc cña dßng ch¶y ………………………………………

45

3.3. Ph−¬ng tr×nh vi ph©n chuyÓn ®éng cña chÊt láng lý t−ëng
- ph−¬ng tr×nh ¥le ®éng …………………………………………………….

48

3.4. Ph−¬ng tr×nh vi ph©n chuyÓn ®éng cña chÊt láng thùc
- Ph−¬ng tr×nh Navie- S...