Ktl-icon-tai-lieu

Giáo Trình Lắp Đặt Sửa Chữa Máy

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 402 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SÁCH

Lắp Đặt Sửa Chữa Máy

Chương 1 Những vấn đề chung

1.1 Sự phát triển của máy móc thiết bị
1.1.1 Sự phát triển về số lượng máy ( tính bằng chiếc máy cái )
[ 21,22]
1913
1930
1.500
7.500
1954
1958
102.000
138.000

1933
19.000
1961
164.000

1940

1950
58.000
70.000

1964
184.000

1.1.2 . Ða dạng về chủng loại thiết bị .
Máy móc trong các ngành nói chung và trong công nghiệp nói
riêng rất đa dạng : Cơ khí , điện, xây dựng, điện tử, ...
Các loại máy động lực như máy phát điện, máy nổ, ...
Các loại máy nâng chuyển, vận chuyển,...
Máy có các chức năng công nghệ khác nhau : máy tiện, phay,
bào,...
Máy tạo lực : máy búa, máy ép,...
1.1.3 Sự phát triển về độ phức tạp và hiện đại
Kích thước của các chi tiết máy có 2 xu hướng thu gọ và lớn.
Tuy nhiên xu thế thu gọn kích thước nhưng có công suất cao hơn
vẫn chiếm ưu thế hơn.

Về kích thước

Về cấu tạo

KÝch th−íc chi tiÕt
m¸y lín

KÕt cÊu ®¬n gi¶n

KÕt cÊu tæ hîp

KÝch th−íc
®−îc thu gän

c¸c vi m¹ch

Mức độ hiện đại :
M¸y cæ
®iÓn,
truyÒn
thèng

M¸y b¸n
tù ®éng, tù
®éng

M¸y tù ®éng cã sù hæ
trî cña m¸y tÝnh,
CAD/CAM, m¸y CNC

D©y chuyÒn s¶n
xuÊt tù ®éng
C.I.M

CAM : Computer Aided manufactoring
CNC- Machine with Computerised Numeric Control
CIM - Computer intergrated Manufactoring
2

Sơ đồ tóm tắt các mối liên hệ giữa các bộ phận của máy
Cơ cấu điều khiển
Nguồn Năng lượng
cấu chấp hành

C/C Kiểmtra

Hệ thống biến đổi động lực

Cơ

( Cơ cấu công tác
)

• VÞ trÝ mÆt b»ng SX
• NÒn mãng m¸y

- HÖ thèng c«ng nghÖ s¶n xuÊt
- An toµn L§ vµ vÖ sinh m«i
tr−êng

1. 2 Một số khái niệm về máy và chi tiết máy
Máy móc là một hệ thống các chi tiết máy và cơ cấu để thực
hiện những chức năng nhất định. Chi tiết máy và cụm chi tiết máy
hay các cơ cấu là những phần tử lắp ráp thành máy .
1.2.1 Chi tiết máy
Chi tiết máy là một vật thể độc lập không có những liên kết
khác. Nó được chế tạo từ một vật thể với cùng loại vật liệu. Chi tiết
máy là phần tử đơn giản nhất để tạo nên các cụm chi tiết máy.
• Các chi tiết đơn giản : then, chốt, con cóc, vít, êcu, bulông,...
• Chi tiết phức tạp :
- Trục : Trục thẳng, trục khuỷu, trục bậc, trục rổng, trục đặc,
...
- Bánh răng các loại :(thẳng, côn, nghiêng, bánh răng chữ V,
...)
1.2.2 Cụm chi tiết thường có từ 2 chi tiết máy trở lên và tạo nên cơ
cấu máy hay các bộ phận của máy .
• Bulông đai ốc, vít me đai ốc, khớp nối, bộ đảo chiều, bộ phanh, ổ
bi,...
3

• Cơ cấu là tập hợp các chi tiết và các khâu có liên hệ với nhau và
thực hiện những dạng chuyển động nhất định : cơ cấu cu lít, cơ
cấu an ...
SÁCH
Lắp Đặt Sa Cha Máy
Giáo Trình Lắp Đặt Sửa Chữa Máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo Trình Lắp Đặt Sửa Chữa Máy - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Giáo Trình Lắp Đặt Sửa Chữa Máy 9 10 906