Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình lập trình PLC S7200

Được đăng lên bởi Tam Liverpool
Số trang: 96 trang   |   Lượt xem: 826 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Höôùng daãn söû duïng S7-200

Coâng ty TNHH TM&DVKT SIS

Chöông trình hoïc S7_200
A.Oân taäp kyõ thuaät soá:
I/ Caùc kieåu soá:
1/ Soá nhò phaân(cô soá 2):
Laø soá maø haøng ñôn vò chæ coù 2 giaù trò laø 0 ( sai ) vaø 1 ( ñuùng) .
VD : theo chieàu taêng daàn ta coù 0,1,10,11,100,101,110,111,1000,…
Soá 8 bieåu dieãn trong heä nhò phaân laø: 1000
2/ Heä cô soá 8:
Laø soá maø haøng ñôn vò coù 8 giaù trò laø 0,1,2,3,4,5,6,7.
VD : theo chieàu taêng daàn ta coù 0,1,2,3,4,5,6,7,10,11,12,13,14,15,16,17,20,…
Soá 15 bieåu dieãn trong heä cô soá 8 laø : 17
3/ Heä cô soá 10:
Laø soá maø haøng ñôn vò coù 10 giaù trò laø 0,1,2,3,…,9
VD :Theo chieàu taêng daàn ta coù: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,…
Soá 15 bieåu dieãn trong heä cô soá 10 laø 15
4/ Soá hex( cô soá 16):
Laø soá maø haøng ñôn vò chæ coù 16 giaù trò laø 0,1,2,3,4,5,…,9,A,B,C,D,E,F.
VD :Theo chieàu taêng daàn ta coù 0,1,2,3,…,A,B,C,D,E,F,10,11,…,19,1A,1B,1C,1E,1F,20…..
Soá 20 bieåu dieãn trong heä cô soá 16 laø14
5/ Maõ BCD soá nguyeân döông:
Maõ BCD laø daïng duøng bieán hai trò ( 0 hoaëc 1) ñeå theå hieän nhöõng chöõ soá.
VD: Maõ BCD soá 259 laø: 0010 0101 1001
2
5
9
6/ Caùch qui ñoåi giaù trò moät soá heä cô soá n sang heä thaäp phaân:
Giaû söû moät soá heä cô n coù (m+1) chöõ soá toång quaùt nhö sau:
XmXm-1Xm-2…..X2X1X0
Trong ñoù, caùc giaù trò m,(m-1), (m-2)… 2,1,0 ñöôïc goïi laø troïng soá caùc chöõ soá.
Soá ñöùng ôû vò trí cao nhaát (bieân traùi) goïi laø soá coù troïng soá cao nhaát, soá ñöùng ôû vò trí thaáp nhaát
(bieân phaûi) goïi laø soá coù troïng soá thaáp nhaát .
Caùch qui ñoåi giaù trò thaäp phaân nhö sau:
Giaù trò thaäp phaân = Xm.nm + Xm-1.nm-1 + Xm-2.nm-2 +…+ X1.n1 + X0.n0
n1 = n
n0 = 1
VD: ñoåi soá 24B3 trong heä cô 16 sang heä thaäp phaân
24B3
troïng soá
3210
ñoåi sang heä thaäp phaân:
Giaù trò = 2.163+4.162+11.161+3 =9395 ( B=11)
VD: ñoåi soá 1011 trong heä nhò phaân sang heä thaäp phaân
1011
troïng soá
3210
ñoåi sang heä thaäp phaân:
1
ngöôøi bieân soaïn : Haø Vaên Trí

Höôùng daãn söû duïng S7-200

Coâng ty TNHH TM&DVKT SIS

Giaù trò = 1.23+0.22+1.21+1 =11
Caùch qui ñoåi giaù trò moät soá heä nhò phaân sang soá HEX:
Ñeå bieåu dieãn moät soá haøng ñôn vò cuûa soá HEX baèng soá nhò phaân, ta caàn moät soá nhò phaân 4 bit,
cuï theå nhö sau:
Heä nhò phaân
Soá HEX
0000
0
0001
1
0010
2
0011
3
0100
4
0101
5
0110
6
0111
7
1000
8
1001
9
1010
A
1011
B
1100
C
1101
D
1110
E
1111
F
Nhö vaäy, ñeå ñoåi moät soá nhò phaân sang soá HEX, ta coù qui taéc nhö sau:
4 bit thaáp nhaát...
Höôùng daãn söû duïng S7-200 Coâng ty TNHH TM&DVKT SIS
ngöôøi bieân soaïn : Haø Vaên Trí
1
Chöông trình hoïc S7_200
A.Oân taäp kyõ thuaät soá:
I/ Caùc kieåu soá:
1/ Soá nhò phaân(cô soá 2):
Laø soá maø haøng ñôn vò chæ coù 2 giaù trò laø 0 ( sai ) vaø 1 ( ñuùng) .
VD : theo chieàu taêng daàn ta coù 0,1,10,11,100,101,110,111,1000,…
Soá 8 bieåu dieãn trong heä nhò phaân laø: 1000
2/ Heä cô soá 8:
Laø soá maø haøng ñôn vò coù 8 giaù trò laø 0,1,2,3,4,5,6,7.
VD : theo chieàu taêng daàn ta coù 0,1,2,3,4,5,6,7,10,11,12,13,14,15,16,17,20,…
Soá 15 bieåu dieãn trong heä cô soá 8 laø : 17
3/ Heä cô soá 10:
Laø soá maø haøng ñôn vò coù 10 giaù trò laø 0,1,2,3,…,9
VD :Theo chieàu taêng daàn ta coù: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,…
Soá 15 bieåu dieãn trong heä cô soá 10 laø 15
4/ Soá hex( cô soá 16):
Laø soá maø haøng ñôn vò chæ coù 16 giaù trò laø 0,1,2,3,4,5,…,9,A,B,C,D,E,F.
VD :Theo chieàu taêng daàn ta coù 0,1,2,3,…,A,B,C,D,E,F,10,11,…,19,1A,1B,1C,1E,1F,20…..
Soá 20 bieåu dieãn trong heä cô soá 16 laø14
5/ Maõ BCD soá nguyeân döông:
Maõ BCD laø daïng duøng bieán hai trò ( 0 hoaëc 1) ñeå theå hieän nhöõng chöõ soá.
VD: Maõ BCD soá 259 laø: 0010 0101 1001
2 5 9
6/ Caùch qui ñoåi giaù trò moät soá heä cô soá n sang heä thaäp phaân:
Giaû söû moät soá heä cô n coù (m+1) chöõ soá toång quaùt nhö sau:
X
m
X
m-1
X
m-2
…..X
2
X
1
X
0
Trong ñoù, caùc giaù trò m,(m-1), (m-2)… 2,1,0 ñöôïc goïi laø troïng soá caùc chöõ soá.
Soá ñöùng ôû vò trí cao nhaát (bieân traùi) goïi laø soá coù troïng soá cao nhaát, soá ñöùng ôû vò trí thaáp nhaát
(bieân phaûi) goïi laø soá coù troïng soá thaáp nhaát .
Caùch qui ñoåi giaù trò thaäp phaân nhö sau:
Giaù trò thaäp phaân = X
m
.n
m
+ X
m-1
.n
m-1
+ X
m-2
.n
m-2
+…+ X
1
.n
1
+ X
0
.n
0
n
1
=
n
n
0
= 1
VD: ñoåi soá 24B3 trong heä cô 16 sang heä thaäp phaân
24B3
troïng soá 3210
ñoåi sang heä thaäp phaân:
Giaù trò = 2.16
3
+4.16
2
+11.16
1
+3 =9395 ( B=11)
VD: ñoåi soá 1011 trong heä nhò phaân sang heä thaäp phaân
1011
troïng soá 3210
ñoåi sang heä thaäp phaân:
Giáo trình lập trình PLC S7200 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình lập trình PLC S7200 - Người đăng: Tam Liverpool
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
96 Vietnamese
Giáo trình lập trình PLC S7200 9 10 20