Ktl-icon-tai-lieu

Giáo Trình lò hơi

Được đăng lên bởi Lương Bảo
Số trang: 108 trang   |   Lượt xem: 1415 lần   |   Lượt tải: 7 lần
1
Ch¬ng 1. NGUY£N Lý LµM VIÖC CñA Lß H¥I
1.1. Vai trß cña lß h¬i trong c«ng nghiÖp vµ s¶n xuÊt ®iÖn
Lß h¬i lµ thiÕt bÞ trong ®ã xÈy ra qu¸ tr×nh ®èt ch¸y nhiªn liÖu, nhiÖt lîng táa
ra sÏ biÕn níc thµnh h¬i, biÕn n¨ng lîng cña nhiªn liÖu thµnh nhiÖt n¨ng cña dßng
h¬i.
Lß h¬i lµ thiÕt bÞ cã mÆt gÇn nh trong tÊt c¶ c¸c xÝ nghiÖp, nhµ m¸y, ®Ó s¶n
xuÊt h¬i níc phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®iÖn n¨ng trong nhµ m¸y ®iÖn; phôc vô
cho c¸c qu¸ tr×nh ®un nÊu, chng cÊt c¸c dung dÞch, sÊy s¶n phÈm trong c¸c qu¸ tr×nh
c«ng nghÖ ë c¸c nhµ m¸y hãa chÊt, ®êng, rîu, bia, níc gi¶i kh¸t, thuèc l¸, dÖt,
chÕ biÕn n«ng s¶n vµ thùc phÈm . . . .
Tïy thuéc vµo nhiÖm vô cña lß h¬i trong s¶n xuÊt, ta cã thÓ ph©n thµnh hai lo¹i
sau:
Trong c¸c nhµ m¸y c«ng nghiÖp nh nhµ m¸y hãa chÊt, ®êng, rîu, bia, níc
gi¶i kh¸t, thuèc l¸, dÖt, chÕ biÕn thùc phÈm . . . , h¬i níc phôc vô cho c¸c qu¸ tr×nh
c«ng nghÖ nh ®un nÊu, chng cÊt c¸c dung dÞch, c« ®Æc vµ sÊy s¶n phÈm . . . thêng
lµ h¬i b·o hßa. ¸p suÊt h¬i t¬ng øng víi nhiÖt ®é b·o hßa cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh
c«ng nghÖ, nhiÖt ®é thêng tõ 110 ®Õn 180
0
C. Lo¹i lß h¬i nµy ®îc gäi lµ lß h¬i
c«ng nghiÖp, cã ¸p suÊt h¬i thÊp, s¶n lîng nhá.
Trong nhµ m¸y ®iÖn, lß h¬i s¶n xuÊt ra h¬i ®Ó lµm quay tuèc bin, phôc vô cho
viÖc s¶n xuÊt ®iÖn n¨ng, ®ßi hái ph¶i cã c«ng suÊt lín, h¬i lµ h¬i qu¸ nhiÖt cã ¸p suÊt
vµ nhiÖt ®é cao. Lo¹i nµy ®îc gäi lµ lß h¬i nhµ m¸y ®iÖn.
Nhiªn liÖu ®èt trong lß h¬i cã thÓ lµ nhiªn liÖu r¾n nh than, cñi, b· mÝa, cã thÓ
lµ nhiªn liÖu láng nh dÇu nÆng (FO), dÇu diezen (DO) hoÆc nhiªn liÖu khÝ.
1.2. Nguyªn lý lµm viÖc cña lß h¬i trong nhµ m¸y ®iÖn
Trong c¸c lß h¬i nhµ m¸y ®iÖn, h¬i ®îc s¶n xuÊt ra lµ h¬i qu¸ nhiÖt. H¬i qu¸
nhiÖt nhËn ®îc nhê c¸c qu¸ tr×nh: ®un nãng níc ®Õn s«i, s«i ®Ó biÕn níc thµnh h¬i
b·o hßa vµ qu¸ nhiÖt h¬i ®Ó biÕn h¬i b·o hßa thµnh h¬i qu¸ nhiÖt cã nhiÖt ®é cao
trong c¸c bé phËn cña lß. C«ng suÊt cña lß h¬i phô thuéc vµo lu lîng, nhiÖt ®é vµ
¸p suÊt h¬i. C¸c gi¸ trÞ nµy cµng cao th× c«ng suÊt lß h¬i cµng lín.
HiÖu qu¶ cña qu¸ tr×nh trao ®æi nhiÖt gi÷a ngän löa vµ khãi víi m«i chÊt trong
lß h¬i phô thuéc vµo tÝnh chÊt vËt lý cña m«i trêng (s¶n phÈm ch¸y) vµ cña m«i chÊt
tham gia qóa tr×nh (níc hoÆc h¬i) vµ phô thuéc vµo h×nh d¸ng, cÊu t¹o, ®Æc tÝnh cña
c¸c phÇn tö lß h¬i.
Trªn h×nh 1.1 tr×nh bµy nguyªn lý cÊu t¹o cña lß h¬i tuÇn hoµn tù nhiªn hiÖn ®¹i
trong nhµ m¸y ®iÖn.
Nhiªn liÖu vµ kh«ng khÝ ®îc phun qua vßi phun sè 1 vµo buång löa sè 2, t¹o
thµnh hçn hîp ch¸y vµ ®îc ®èt ch¸y trong buång löa, nhiÖt ®é ngän löa cã thÓ ®¹t
tíi 1.900
0
C. NhiÖt lîng táa ra khi nhiªn liÖu ch¸y truyÒn cho níc trong dµn èng
sinh h¬i 3, níc t¨ng dÇn nhiÖt ®é ®Õn s«i, biÕn thµnh h¬i b·o hßa. H¬i b·o hßa theo
èng sinh h¬i 3 ®i lªn, tËp trung vµo bao h¬i sè 5. Trong bao h¬i sè 5, h¬i ®îc ph©n li
Giáo Trình lò hơi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo Trình lò hơi - Người đăng: Lương Bảo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
108 Vietnamese
Giáo Trình lò hơi 9 10 806