Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Lò luyện kim

Được đăng lên bởi Guitarpro Tran
Số trang: 146 trang   |   Lượt xem: 3046 lần   |   Lượt tải: 28 lần
đại học đà nẵng
Trường đại học bách khoa
-------

-------

Hoàng Minh Công

Giáo trình

Lò luyện kim

Đà nẵng - 2005
Sưu t m b i: 

Ch−ơng 1
Khái niệm và các đặc trưng cơ bản
1.1.

Khái niệm
Trong công nghiệp nói chung và ngành luyện kim nói riêng, nhiều quá trình

công nghệ, chẳng hạn như quá trình nấu chảy, quá trình nung nóng vật liệu hoặc sản
xuất vật liệu mới ... đòi hỏi phải tiến hành ở nhiệt độ cao hoặc rất cao. Để thực hiện các
quá trình công nghệ này, ng−ời ta xây dựng các thiết bị nhiệt gọi chung là lò công
nghiệp. Lò là thiết bị đảm nhận việc tạo ra nguồn nhiệt có công suất lớn với mức độ tập
trung cao, đồng thời là nơi tổ chức quá trình trao đổi nhiệt để cung cấp nhiệt cho vật
liệu gia công. Nhiệt cung cấp cho lò có thể là nhiệt sinh ra do đốt cháy nhiên liệu, do
biến đổi điện năng thành nhiệt năng hoặc nhiệt tự phát sinh nhờ các phản ứng hóa học
phát nhiệt xẩy ra trong quá trình gia công vật liệu. Nhiệt từ nguồn nhiệt đ−ợc truyền
cho vật liệu gia công làm biến đổi trạng thái, tính chất của vật liệu gia công, chuẩn bị
cho các b−ớc công nghệ tiếp theo hoặc tạo ra vật liệu mới. Sự trao đổi nhiệt trong lò có
thể thực hiện bằng truyền nhiệt bức xạ, đối l−u, dẫn nhiệt hoặc phối hợp các dạng
truyền nhiệt trên. Cấu trúc lò hợp lý và chế độ nhiệt phù hợp với yêu cầu công nghệ là
những yếu tố ảnh h−ởng trực tiếp và có tính quyết định đến chất l−ợng, giá thành sản
phẩm cũng nh− năng suất và các chỉ tiêu kinh tế khác của lò.
Lò công nghiệp là một thiết bị đ−ợc sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công
nghiệp. Trong ngành luyện kim lò đ−ợc dùng để thiêu kết quặng, luyện thép, nấu hoặc
luyện gang, nấu hoặc luyện các kim loại và hợp kim màu, nung kim loại... Trong
ngành vật liệu xây dựng sử dụng các lò nung vật liệu nh− nung vôi, nung gạch, nung
clinke sản xuất xi măng, nấu chảy men, nấu thuỷ tinh. Các lò sấy dùng để sấy nguyên
vật liệu hoặc nông lâm sản trong chế biến.
Hiện nay lò công nghiệp sử dụng tới 50% l−ợng nhiên liệu đốt hàng năm và
khoảng 25% l−ợng điện sản xuất ra.
1.2.

Phân loại
Lò công nghiệp, cũng nh− lò luyện kim đ−ợc phân loại theo các đặc tr−ng cơ
bản sau:
+ Nguồn nhiệt sử dụng.
+ Đặc điểm công nghệ.
+ Chế độ công tác nhiệt.
-5-

Sưu t m b i: 

+ Kết cấu của lò.
1.2.1. Phân loại theo nguồn nhiệt sử dụng
Theo nguồn nhiệt sử dụng, các lò công nghiệp đ−ợc chia làm ba nhóm:
+ Lò dùng nhiên liệu.
+ Lò dùng điện năng.
+ Lò tự phát nhiệt.
Mỗi nhóm lại đ−ợc phân ra các loại tuỳ theo đặc tr−ng chung của chúng.
a) Lò...
®¹i häc ®µ n½ng
Trêng ®¹i häc b¸ch khoa
-------[\-------
Hoµng Minh C«ng
Gi¸o tr×nh
Lß luyÖn kim
§µ n½ng - 2005
Sưu tm bi:
www.daihoc.com.vn
Giáo trình Lò luyện kim - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Lò luyện kim - Người đăng: Guitarpro Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
146 Vietnamese
Giáo trình Lò luyện kim 9 10 434