Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình lưới điện 2

Được đăng lên bởi thaodienluc91
Số trang: 81 trang   |   Lượt xem: 4558 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Ch¬ng 3
ph©n tÝch chÕ ®é lµm viÖc cña
®êng d©y dµi siªu cao ¸p
§3.1 Tæng qu¸t chung vÒ ®êng d©y dµi siªu cao ¸p
vµ HÖ thèng t¶I ®iÖn
3.1.1 Kh¸i qu¸t chung
Trªn thÕ giíi hiÖn ®ang sö dông ®êng d©y t¶i ®iÖn víi c¸c cÊp ®iÖn ¸p siªu cao xoay chiÒu :
220, 330, 380, 400, 500, 750 vµ 1150 kV, gäi t¾t lµ ®êng d©y siªu cao ¸p (DSCA). C¸c DSCA
cã kh¶ n¨ng t¶i c«ng suÊt rÊt lín vµ ®i rÊt xa. C«ng suÊt vµ ®é dµi t¶i ®iÖn cµng lín th× ®iÖn ¸p
dông cµng cao, gi¸ thµnh t¶i ®iÖn thÊp ®é che phñ mÆt ®Êt nhá h¬n, mang l¹i hiÖu
qu¶ kinh tÕ rÊt lín.
§èi víi nh÷ng ®êng d©y t¶i ®iÖn cã chiÒu dµi nhá h¬n 250 km ®iÖn ¸p kh«ng cao ( díi
220 kV) th× ®å thay thÕ dïng tÝnh to¸n dông nh÷ng tham tËp trung qua tÝnh
chÊt sãng trong qu¸ tr×nh truyÒn t¶i n¨ng lîng. §èi víi ®êng d©y t¶i ®iÖn dµi h¬n, ®iÖn ¸p cao
h¬n trong tÝnh to¸n ta ph¶i xÐt ®Õn tÝnh chÊt sãng cña qu¸ tr×nh truyÒn t¶i n¨ng lîng trªn ®êng
d©y nªn trong®å thay thÕ c¸c th«ng trë, kh¸ng, dung dÉn ngang ph¶i xÐt r¶i ph©n
®Òu däc theo ®êng d©y, ®îc gäi lµ ph¬ng ph¸p th«ng sè r¶i. Trong tÝnh to¸n gÇn ®óng còng cã
thÓ dông ®å thay thÕi tham tËp trung nÕu ®êng d©y dµi ®îc chÆt nhá rang ®o¹n
ng¾n ( kho¶ng chõng 100-200 km), mµ mçi ®o¹n ng¨ng ®ã ®îc thay thÕ b»ng c¸c tham sè tËp
trung, gäi ph¬ng ph¸p®å thay thÕ tËp trung. Møc ®é chÆt ng¾ntuú thuéc vµo møc ®é
yªu cÇu sai sè.
Mét sè ®Æc ®iÓm cña DSCA nh sau:
1. Dïng d©y dÉn ph©n pha
§êng 220 kV mçi pha cã hai sîi, 500 kV cã 3 hay 4 sîi.
Cã hai lý do ®Ó ¸p dông ®êng d©y ph©n pha :
- Dßng ®iÖn trªn DSCA rÊt lín ( 500 kV dßng chõng 1000A tÝnh theo c«ng suÊt nhiªn
900MW, cßn 220 kV lµ 300A, 120MW). §iÒu ®ã dÉn ®Õn thiÕt diÖn d©y dÉn rÊt lín, thi c«ng
l¾p ®Æt rÊt khã kh¨n. Dïng d©y ph©n pha sÏ kh¾c phôc ®îc nhîc ®iÓm trªn ;
- DSCA t¹o ®iÖn trêng víi ng ®é rÊt cao, dÉn ®Õn tæn thÊt vÇng quang lín, g©y nhiÔu
tuyÕn cao.
Víi d©y dÉn ph©n pha ta cã b¸n kÝnh ®¼ng trÞ lµ [1] :
n
1n
pptd
R.r.nR
=
(3.1)
trong ®ã : r - b¸n kÝnh cña mét sîi;
R
pp
- b¸n kÝnh vßng trßng ®i qua c¸c ®Ønh cña khung ®Þnh vÞ;
n - sè d©y trong mét pha.
102
giáo trình lưới điện 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình lưới điện 2 - Người đăng: thaodienluc91
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
81 Vietnamese
giáo trình lưới điện 2 9 10 267