Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình lưới điện

Được đăng lên bởi haidong-gl-gmail-com
Số trang: 81 trang   |   Lượt xem: 240 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PGS-TS PHẠM VĂN HOÀ ( Chủ biên)
TS PHƯƠNG HOÀNG KIM
ThS NGUYỄN NGỌC TRUNG

PHÂN TÍCH CHẾ ĐỘ XÁC LẬP HỆ
THỐNG ĐIỆN

NHÀ XUẤT BẢN BÁCH KHOA – HÀ NỘI
TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

PGS-TS PHẠM VĂN HOÀ ( Chủ biên)
TS PHƯƠNG HOÀNG KIM
ThS NGUYỄN NGỌC TRUNG

1

PHÂN TÍCH CHẾ ĐỘ XÁC LẬP HỆ
THỐNG ĐIỆN






TÝnh to¸n thiÕt kÕ líi ®iÖn
TÝnh to¸n chÕ ®é x¸c lËp hÖ thèng ®iÖn
Ph©n tÝch chÕ ®é lµm viÖc cña ®êng d©y dµi
HÖ thèng truyÒn t¶i ®iÖn xoay chiÒu linh ho¹t FACTS
C¬ khÝ ®êng d©y

Giáo trình dùng cho sinh viên, học viên cao học các trường Đại học học kỹ
thuật, chuyên ngành Hệ thống điện

NHÀ XUẤT BẢN BÁCH KHOA – HÀ NỘI 2010

Lêi nãi ®Çu
Sự phát triển các hệ thống điện là tập trung hoá sản xuất điện năng, trên cơ sở các nhà
máy điện lớn phát triển hợp nhất thành hệ thống lớn phức tạp bao gồm cả các đường dây tải
điện cao áp và siêu cao áp. Do vậy việc tính toán thiết kế, phân tích các chế độ xác lập đối
với chúng đòi hỏi có các phương pháp tính toán hiện đại, đặc biệt lập tình tính toán bằng máy
tính; sử dụng các kỹ thuật điện tử công suất trong điều khiển nâng cao chất lượng điện cho hệ
thống truyền tải điện là yêu cầu nhất thiết đối với sinh viên, kỹ sư, học viên cao học và các
nghiên cứu viên chuyên ngành “Hệ thống điên”.
Giáo trình “ Phân tích chế độ xác lập Hệ thống điện ” sẽ cung cấp các kiến thức cơ bản
về các vấn đề nêu trên. Nội dung giáo trình được tóm tắt sơ lược qua các chương như sau:
Chương 1. Phân tích tính toán thiết kế lưới điện
Chương này giới thiệu nội dung chính cho một thiết kế lưới điện khu vực, từ đó bổ sung
một số kiến thức phục vụ cho thiết kế như: tính toán cân bằng công suất trong hệ thống điện,
xây dựng các phương án nối dây, chọn thiết diện dây dẫn và tính toán kinh tế-kỹ thuật để
chọn phương án tối ưu.
Chương 2. Tính toán chế độ xác lập hệ thống điện phức tạp

2

Nội dung của chương này là giới thiệu các hệ phương trình mô tả chế độ xác lập hệ thống
điện, các phương pháp giải hệ phương trình xác định các thông số chế độ cùng với các thuật
toán hiện đại và sơ đồ khối để lập trình cho máy tính.
Chương 3. Đường dây siêu cao áp và hệ thống truyền tải điện
Trong chương này phân tích và tính toán chế độ đường dây đồng nhất ( không có các thiết
bị bù) và hệ thống truyền tải siêu cao áp ( bao gồm các đường dây, máy biến áp và các thiết
bị bù), nêu các biện pháp bù dọc và bù ngang nâng cao hiệu quả tải điện của đường dây siêu
cao áp.
Chương 4. Hệ thống truyền tải điện xoay chiều linh hoạt FACTS
Trong chương này giớ...
PGS-TS PHẠM VĂN HOÀ ( Chủ biên)
TS PHƯƠNG HOÀNG KIM
ThS NGUYỄN NGỌC TRUNG
PHÂN TÍCH CHẾ ĐỘ XÁC LẬP HỆ
THỐNG ĐIỆN
NHÀ XUẤT BẢN BÁCH KHOA – HÀ NỘI
TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC
PGS-TS PHẠM VĂN HOÀ ( Chủ biên)
TS PHƯƠNG HOÀNG KIM
ThS NGUYỄN NGỌC TRUNG
1
Giáo trình lưới điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình lưới điện - Người đăng: haidong-gl-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
81 Vietnamese
Giáo trình lưới điện 9 10 16