Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình lưới trắc địa

Được đăng lên bởi mrchung6868
Số trang: 132 trang   |   Lượt xem: 4103 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HCM
BỘ MÔN ĐỊA TIN HỌC

CHƯƠNG 0
GiỚI THIỆU MÔN HỌC
Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức:
Hệ thống quy chiếu trắc địa Việt Nam
Công tác thiết kế lưới khống chế tọa đô, cao
độ nhà nước
Áp dụng các kỹ thuật đo góc, đo dài, đo cao
chính xác vào công tác lập lưới khống chế
Tính toán số liệu đo đạc, bình sai lưới khống
chế tọa độ, cao độ
Tính toán giá thành xây dựng lưới, tổ chức thi
công lưới khống chế
2

Chương 1: HỆ QUY CHIẾU VÀ LƯỚI TRẮC ĐỊA






Hệ quy chiếu: gốc toạ độ và hệ trục cơ sở toạ độ
để dựa vào đó có thể biểu diễn được tất cả các
điểm trong không gian.
Lưới trắc địa là một tập hợp các điểm cơ sở đã
xác định toạ độ – độ cao trong hệ quy chiếu có độ
chính xác theo yêu cầu, được bố trí với mật độ phù
hợp trên phạm vi lãnh thổ đang xét
Các loại hệ quy chiếu:




Hệ quy chiếu vuông góc không gian X, Y, Z
Hệ quy chiếu mặt ellipsoid B,L,H
Hệ quy chiếu mặt bằng x,y sử dụng chủ yếu cho mục đích
thành lập các loại bản đồ.

3

Cách thức thành lập hệ quy chiếu
và lưới trắc địa
1. Đo đạc một lưới các điểm toạ độ cơ sở (hệ toạ độ)
bằng các thể loại công nghệ đạt độ chính xác cao
nhất và có mật độ theo yêu cầu.
2. Xác định được hệ quy chiếu phù hợp trên cơ sở
chỉnh lý các kết quả đo hệ toạ độ các điểm cơ sở.
3. Chỉnh lý các kết quả đo hệ toạ độ các điểm cơ sở
trong hệ quy chiếu đã xác định.
4. Hệ toạ độ các điểm cơ sở tạo thành một lưới điểm
làm gốc tương đối với xác định các điểm toạ độ khác
quanh nó.

4

Kinh độ trắc địa L
Vĩ độ trắc địa B
Cao độ trắc địa H

Quan hệ giữa toạ độ trắc địa B, L và thiên văn ϕ, λ

ξ = ϕ − B − 0".171 H ( km ) sin 2 B
η = ( λ − L ) cos B.

5

MỐI QUAN HỆ GIỮA X,Y,Z VÀ B,L,H






X = ( N + H ) cos B cos L;
Y = ( N + H ) cos B sin L;

Tính X,Y,Z từ B,L,H

vôùi

N=

Z = {N (1 − e 2 ) + H } sin B,

a
1 − e sin B
2

2

.

Tính B,L,H từ X,Y,Z:


Công thức Bouring:
Y
;
X
Z + e'2 b sin 3 θ
tan B =
;
R − e 2 a cos 3 θ
H = ( R − N cos B) sec B,
tan L =

Za Z
1
e2
2
vôùi R = X + Y ; tan θ =
=
; e' =
.
2
2
Rb R 1 − e
1− e
2

2

6

Công thức lặp: số lần lặp là n=7 thì sai số tính toán <10 -12rad.
2
2
c
z
e
N
sin
B
z
ce
sin B
N=
Vì
=>
tgB
=
+
=
+
;
2
2
1+ e 2 cos 2 B
Mặt khác:

1
= 1 + tg 2 B,
2
cos B

R

tgB =

R

R

2

R 1 + e' cos B

z
ce tgB
a
+
; c=
R R 1 + e'2 tg 2 B
1 − e2

Phương trình trên chứa
pti biến B trong cả hai vế, cho phép sử dụng
ti +1gian:
= ti +
,
biến trung
i=1, 2, 3, 4…n
2
k + ti
z
t0 = ;
Trong đó: R

ce 2
p=
;
R

k = 1 + e'2 ,

ti +1 − t ≤ ε
Tính lặp cho đến khi :
B = a...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HCM
BỘ MÔN ĐỊA TIN HỌC
Giáo trình lưới trắc địa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình lưới trắc địa - Người đăng: mrchung6868
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
132 Vietnamese
Giáo trình lưới trắc địa 9 10 598