Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình lý thuyết điều khiển

Được đăng lên bởi chung-thieu-dinh
Số trang: 148 trang   |   Lượt xem: 3189 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giaotrinh_LTDKD_2007
Giáo trình Lý thuyết điu khin t động 1
CHƯƠNG 1 : MÔ T MT H THNG ĐIU KHIN T ĐỘNG
1.1 Các khái nim cơ bn
Để hiu được khái nim v h thng điu khin t động trước hết ta xem ví d
sau
Tu
c
bi
Máy
phát
đi
n
Đo
thôn
g
s v
đin
U, I
O
2
T P
Máy tính
Khng
chế tc đ
Va
Va
Va
LÒ HƠI
Tín hi
u ch đ
o
Hình 1.1: Sơ đồ điu khin ca lò hơi để phát đin
Đi
u khin là tp hp tt c các tác động có mc đích nhm điu khin mt quá
trình này hay quá trình kia theo mt quy lut hay mt chương trình cho trước.
Điu khin hc là mt b môn khoa hc nghiên cu nguyên tc xây dng các
h điu khin.
Quá trình điu khin hoc điu chnh được thc hin mà không có s tham
gia trc tiếp ca con người, thì chúng ta gi
đó là quá trình điu khin và điu
chnh t động.
Tp hp tt c các thiết b mà nh đó quá trình điu khin được thc hin gi
là h thng điu khin .
1
Giáo trình lý thuyết điều khiển - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình lý thuyết điều khiển - Người đăng: chung-thieu-dinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
148 Vietnamese
Giáo trình lý thuyết điều khiển 9 10 55