Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình lý thuyết khí cụ điện

Được đăng lên bởi Moloe Hưng
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 314 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỜI NÓI ĐẦU
Đất nước Việt Nam trong công cuộc công nghiệp hoá - hiện đại hoá, nền
kinh tế đang trên đà phát triển, việc sử dụng các thiết bị điện, khí cụ điện vào trong
xây lắp các khu công nghiệp, khu chế xuất – liên doanh, khu nhà cao tầng ngày
càng nhiều. Vì vậy việc tìm hiểu đặc tính, kết cấu, tính toán lựa chọn sử dụng rất
cần thiết cho sinh viên học ngành Điện. Ngoài ra cần phải cập nhật thêm những
công nghệ mới đang không ngừng cải tiến và nâng cao các thiết bị điện.
Với một vai trò quan trọng như vậy và xuất phát từ yêu cầu, kế hoạch đào
tạo, chương trình môn học của Trường Cao Đẳng Ngoại ngữ - Công nghệ Việt
Nhật. Chúng tôi đã biên soạn cuốn giáo trình Khí cụ điện gồm 4 phần với những
nội dung cơ bản sau:
-

Phần 1: Lý thuyết cơ bản của khí cụ điện.

-

Phần 2: Tìm hiểu đặc tính, kết cấu, lựa chọn sử dụng khí cụ điện hạ áp.

-

Phần 3: Giới thiệu đặc tính, kết cấu khí cụ điện cao áp.

-

Phần 4: Một số sơ đồ căn bản về nguyên lý điều khiển, vận hành.

Giáo trình Khí cụ điện được biến soạn phục vụ cho công tác giảng dạy của
giáo viên và là tài liệu học tập của học sinh.
Do chuyên môn và thời gian có hạn nên không tránh khỏi những thiết sót,
vậy rất mong nhận được ý kiến đóng góp của đồng nghiệp và bạn đọc để cuốn sách
đạt chất lượng cao hơn.
TÁC GIẢ5

PHẦN I: LÝ THUYẾT CƠ BẢN CỦA KHÍ CỤ ĐIỆN
Chương I: PHÁT NÓNG KHÍ CỤ ĐIỆN
I. KHÁI NIỆM VỀ KHÍ CỤ ĐIỆN
1. Khái niệm
Khí cụ điện là thiết bị dùng để đóng cắt, bảo vệ, điều khiển, điều chỉnh các
lưới điện, mạch điện, các loại máy điện và các máy trong quá trình sản xuất.
Khí cụ điện làm việc lâu dài trong các mạch dẫn điện, nhiệt độ của khí cụ
điện tăng lên gây tổn thất điện năng dưới dạng nhiệt năng và đốt nóng các bộ phận
dẫn điện và cách điện của khí cụ. Vì vậy khí cụ điện làm việc được trong mọi chế
độ khi nhiệt độ của các bộ phận phải không quá những giá trị cho phép làm việc an
toàn lâu dài.
2. Phân loại, các yêu cầu cơ bản của khí cụ điện
a) Phân loại
Khí cụ điện được phân ra các loại sau:
- Khí cụ điện dùng để đóng cắt các mạch điện: Cầu dao, Máy cắt,
Aptômat…
- Khí cụ điện dùng mở máy: Công tắc tơ, Khởi động từ, Bộ khống chế chỉ
huy…
- Dùng để bảo vệ ngắn mạch của lưới điện: Cầu chì, Aptômat, Các loại
máy cắt, Rơle nhiệt…
b) Các yêu cầu cơ bản của khí cụ điện
Để đảm bảo an toàn cho các thiết bị điện và đảm bảo độ tin cậy của Khí cụ
điện thì Khí cụ điện đảm bảo một số yêu cầu:
- Khí cụ điện đảm vảo làm việc lâu dài với các thông số kỹ thuật ở trạng
thái làm việc định mứ...
http://www.ebook.edu.vn 5
LI NÓI ĐẦU
Đất nước Vit Nam trong công cuc công nghip hoá - hin đại hoá, nn
kinh tế đang trên đà phát trin, vic s dng các thiết b đin, khí c đin vào trong
xây lp c khu công nghip, khu chế xut liên doanh, khu nhà cao tng ngày
càng nhiu. Vì vy vic tìm hiu đc tính, kết cu, tính toán la chn s dng rt
cn thiết cho sinh viên hc ngành Đin. Ngoài ra cn phi cp nht thêm nhng
công ngh mi đang không ngng ci tiến và nâng cao các thiết b đin.
Vi mt vai trò quan trng như vy xut phát t yêu cu, kế hoch đào
to, chương trình môn hc ca Trường Cao Đẳng Ngoi ng - Công ngh Vit
Nht. Chúng tôi đã biên son cun giáo trình Kc đin gm 4 phn vi nhng
ni dung cơ bn sau:
- Phn 1: Lý thuyết cơ bn ca khí c đin.
- Phn 2: Tìm hiu đặc tính, kết cu, la chn s dng khí c đin h áp.
- Phn 3: Gii thiu đặc tính, kết cu khí c đin cao áp.
- Phn 4: Mt s sơ đồ căn bn v nguyên lý điu khin, vn hành.
Giáo trình Khí c đin được biến son phc v cho công tác ging dy ca
giáo viên và là tài liu hc tp ca hc sinh.
Do chuyên môn và thi gian hn nên không tránh khi nhng thiết sót,
vy rt mong nhn được ý kiến đóng góp ca đồng nghip và bn đọc để cun sách
đạt cht lượng cao hơn.
TÁC GI
giáo trình lý thuyết khí cụ điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình lý thuyết khí cụ điện - Người đăng: Moloe Hưng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
giáo trình lý thuyết khí cụ điện 9 10 963