Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình mạng điện

Được đăng lên bởi Tran Trong Phu
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 36 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giaïo trçnh Maûng âiãûn.
Khoa Âiãûn - Træåìng Âaûi hoüc Baïch khoa - Âaûi hoüc Âaì Nàông. Trang 9
CHÆÅNG 2
THAM SÄÚ CAÏC PHÁÖN TÆÍ TRONG MAÛNG ÂIÃÛN
Âæåìng dáy taíi âiãûn vaì maïy biãún aïp lhai pháön tæí chênh, caïc pháön tæí
naìy coï tham säú âàûc træng cho tênh cháút cuía chuïng laì täøng tråí vaì täøng dáùn.
$ 2.1 ÂÆÅÌNG DÁY.
Thæûc tãú tênh toaïn maûng âiãûn våïi âiãûn aïp
220KV caïc thäng säú cuía
maûng phán bäú âãöu âæåüc thay bàòng thäng ú táûp trung gäöm âiãûn tråí r,âiãûn
khaïng x,âiãûn dáùn g,dung dáùn b.Theo quy æåïc naìy âæåìng dáy âæåüc thay
bàòng så âäö thay thãú hçnh
Π
.(Hçnh 2-1)
2.1.1 Âiãûn tråí taïc duûng r
0
.
Trë säú âiãûn tråí taïc duûng trãn 1km
chiãöu daìi âæåìng dáy åí nhiãût âäü tiãu chuáøn
t
0
=20
0
C âæåüc xaïc âënh theo biãøu thæïc sau:
r
F F
0
1000
= =
ρ
γ
.
(
/Km) (2-1).
Trong âoï :
ρ
- Âiãûn tråí suáút
.mm
2
/Km
ρ
Cu
= 18,84
.mm
2
/Km
γ
Cu
= 53 m/
.mm
2
ρ
Al
= 31,5
.mm
2
/Km
γ
Al
= 31,7 m/
.mm
2
F: Tiãút diãûn (mm
2
).
Khi t
0
20
0
C thç:
r
t
= r
0
[ 1 + α
(t - 20 )] (/Km) (2 - 2)
α : hãû säú nhiãût âiãûn tråí. α
Al
= α
Cu
= 0,004
0
C
-1
.
r
0
: Âiãûn tråí åí nhiãût âäü tiãu chuáøn.
Do hiãûu æïng màût ngoaìi dáùn âãún r
r
=
. Nhæng åí táön säú f = 50Hz sæû
sai khaïc khäng âaïng kãø (
1%) nãn khi tênh coï thãø láúy r
= r
=
theo cäng
thæïc (2 - 1).
2.1.2 Âiãûn khaïng x
0
.
Âiãûn khaïng trãn 1Km âæåìng dáy xoay chiãöu khi dáy dáùn bäú trê trãn
caïc xaì laì âäúi xæïng, âæåüc xaïc âënh theo cäng thæïc:
x Lf
D
R
Km
tb
0
2 0 144 12500= = +
π µ
, lg ( / ) ( 2 - 3).
Hçnh: 2 - 1
Y/2
Z
Y/2
Giáo trình mạng điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình mạng điện - Người đăng: Tran Trong Phu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Giáo trình mạng điện 9 10 918