Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình mạng điện

Được đăng lên bởi Tran Trong Phu
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 54 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giaïo trçnh maûng âiãûn.
Trang 124 Khoa Âiãûn-Træåìng Âaûi hoüc Kyî thuáût Âaì nàông
CHÆÅNG 6
ÂIÃÖU CHÈNH ÂIÃÛN AÏP TRONG MAÛNG ÂIÃÛN
$6-1 KHAÏI NIÃÛM
Âãø baío âaím âäü lãûch âiãûn aïp taûi caïc thiãút duìng âiãûn nàòm trong mäüt
giåïi haûn cho pheïp, ngæåìi ta phaíi thæûc hiãûn caïc biãûn phaïp âiãöu chènh âiãûn
aïp. Âäü lãûch âiãûn aïp sinh ra åí caïc thiãút bë duìng âiãûn laì do båè 2 nguyãn nhán
chênh: Nguyãn nhán phaït sinh åí baín thán caïc häü duìng âiãûn vaì nguyãn nhán
phaït sinh do sæû biãún âäøi vãö tçnh traûng váûn haình cuía HTÂ.
ÅÍ nguyãn nhán thæï nháút ta tháúy phuû tP,Q cuía caïc ü duìng âiãûn
luän luän thay âäøi dáùn âãún thay âäøi täøn tháút âiãûn aïp vtæì âthay âäøi âäü
lãûch âiãûn aïp, thay âäè âiãûn aïp taûi caïc thiãút duìng âiãûn.Vê duû phuû taíi vãö
giæaî âãm thæåìng chè bàòng khoaíng 40-50 pháön tràm phuû taè cæûc âaûi, âiãöu âoï
laìm giaím täøn tháút âiãûn aïp trãn caïc âæåìng dáy vaì laìm tàng âiãûn aïp taûi caïc häü
duìng âiãûn. Ngæåüc laûi vaìo caïc giåì cao âiãøm chiãöu phuû taíi tàng lãn cao laìm
cho täøn tháút âiãûn aïp tàng lãn nhiãöu kãút quaí laìm cho âiãûn aïp taûi caïc häü duìng
âiãûn giaím tháúp.
Trong nguyãn nhán thæ ï2 ta tháúy khi phæång thæïc váûn haình hãû thäúng
thay âäøi slaìm thay âäøi cäng suáút truyãön taíi trãn âæåìng dáy vaì cuäúi cuìng
cuîng laìm thay âäøi täøn tháút âiãûn aïp trãn âæåìng dáy vaì thay âäøi âiãûn aïp taûi häü
duìng âiãûn, vê duû khi sæîa chæîa, âaûi tu mäüt maïy phaït, mäüt âæåìng dáy....
Âäü lãûch âiãûn aïp låïn nháút thæåìng xuáút hiãûn trong caïc træåìng håüp sæû
cäú:khi âæåìng dáy bë âæït hoàûc maïy phaït låïn nháút bë hoíng.
Âäü lãûch âiãûn aïp cho pheïp trãn cæûc caïc thiãút duìng âiãûn thæåìng qui
âënh nhæ sau:
-Âäúi våïi caïc thiãút chiãúu saïng trong nhaì vaì nhaì saín xuáút :tæì -2,5
%
âãún +5
%
,
(
Âl
%
=
-2,5
%
-- +5
%
)
.
-Âäúi våïi caïc âäüng âiãûn khäng âäöng ü : tæì -5 âãún +10
%
,
(
Âl
%
=
-5
%
--+10
%)
.
-Âäúi våïi táút caí caïc træåìng üp coìn laûi : tæì -5
%
âãún +5
%
,
(
Âl
%
=
±
5
%)
.
Nhæ váûy våê caïc thiãút duìng âiãûn täön taûi caïc giaï trë âiãûn aïp yãu cáöu
(
hay caïc gêa trë âiãûn aïp cho pheïp
)
âchênh lcaïc gêa trë âiãûn aïp thoaí maîn
Giáo trình mạng điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình mạng điện - Người đăng: Tran Trong Phu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Giáo trình mạng điện 9 10 609