Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình mạng điện

Được đăng lên bởi Tran Trong Phu
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 35 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giaïo trçnh maûng âiãûn.
Khoa Âiãûn-Træåìng Âaûi hoüc Kyî thuáût Âaì nàông Trang 165
CHÆÅNG 8
CÁN BÀÒNG VAÌ DÆÛ TRÆÎ CÄNG SUÁÚT
TRONG HÃÛ THÄÚNG ÂIÃÛN
$8.1 KHAÏI NIÃÛM.
Nhiãûm vuû quan troüng trong viãûc thiãút kãú vaì váûn haình HTÂ laì phaíi
cung cáúp âiãûn mäüt caïch an toaìn, liãn tuûc cho caïc häü duìng âiãûn mäüt læåüng
æiãûn nàng baío âaím cháút læåüng våïi giaï thaình håüp lyï.
Hai chè tiãu quan troüng âãø âaïnh giaï cháút læåüng âiãûn nàng cuía HTÂ laì
táön ú f cuía doìng âiãûn vaì âiãûn aïp U trãn cæûc cuía caïc thiãút duìng âiãûn.Caïc
chè tiãu cháút læåüng âiãûn nàng âoï
(
f,U
)
laûi liãn quan chàût cheî våê sæû cán bàòng
cäng suáút taïc duûng P vaì cäng suáút phaín khaïng Q trong HTÂ. Mäùi mæïc cán
bàòng cäng suáút taïc duûng P vaì cäng suáút phaín khaïng Q trong HTÂ xaïc âënh
mäüt giaï trë cuía táön säú vaì âiãûn aïp .Khi sæû cán bàòng âoï phaï hoaûi thç táön säú
vaì âiãûn aïp seî biãún âäøi theo cho âãún khi xaïc láûp sæû cán bàòng måïi æïng våïi caïc
gêa trë xaïc láûp måïi cuía táön säú vaì âiãûn aïp. Quaï trçnh biãún âäøi cuía cäng suáút
vaì caïc chè tiãu cháút læåüng âiãûn nàng khi sæû cán bàòng cäng suáút phaï hoaûi
xaíy ra ráút phæïc taûp giæîa chuïng coï quan hãû tæång häù. thãú âãø giaíi quyãút
caïc váún âãö thæûc tãú ngæåìi ta phaíi âæa ra nhæîng âiãöu kiãûn ltæåíng hoaï laìm
âån giaín baìi toaïn. Nhæîng âiãöu kiãûn âoï laì : Sæû thay âäøi cán bàòng cäng suáút
taïc duûng P aính hæåíng chuí yãúu âãún táön säú,coìn sæû cán bàòng cäng suáút phaín
khaïng Q aính hæåíng chuí yãúu âãún âiãûn aïp. Cäng suáút taïc duûng P âæåüc xem laì
âuí khi táön säú trong HTÂ bàòng giaï tâënh mæïc. Khi thiãúu cäng suáút taïc
duûng táön säú seî giaím vaì ngæåüc laûi. Cäng suáút phaín khaïng Q âæåüc xem laì âuí
khi âiãûn aïp åí caïc nuït phuû taíi nàòm trong giåïi haûn cho pheïp. Khi thiãúu cäng
suáút phaín khaïng âiãûn aïp seî giaím tháúp vaì ngæåüc laûi.
Sæû cán bàòng cäng suáút taïc duûng P coï tênh cháút toaìn hãû thäúng coìn û
cán bàòng cäng suáút phaín khaïng Q væìa coï tênh cháút toaìn hãû thäúng væìa coï
tênh cháút cuûc bäü. váûy nãúu nhæ táön säú thay âäøi giäúng nhau trong toaìn hãû
thäúng thç sæû thay âäøi âiãûn aïp laûi phthuäüc ráút nhiãöu vaìo khoaíng caïch vãö
âiãûn giæîa vë trê xeït våïi nguäön laìm thay âäøi cán bàòng cäng suáút phaín khaïng.
Giáo trình mạng điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình mạng điện - Người đăng: Tran Trong Phu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Giáo trình mạng điện 9 10 865