Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình mạng điện

Được đăng lên bởi Tran Trong Phu
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 62 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giaïo trçnh maûng âiãûn.
Trang 144 Khoa Âiãûn-Træåìng Âaûi hoüc Kyî thuáût Âaì nàông
CHÆÅNG 7
TÄÊ ÆU HOAÏ CHÃÚ ÂÄÜ LAÌM VIÃÛC CUÍA
MAÛNG ÂIÃÛN.
$7-1 KHAÏI NIÃÛM.
Maûng âiãûn phaíi âæåüc thiãút kãú vaì váûn haình mäüt caïch kinh tãú nháút tæïc laì
coï chi phê tênh toaïn Z beï nháút. Muäún âaût âæåüc âiãöu âoï thç mäüt yãúu täú quan
troüng laì phaíi tçm moüi caïch âãø giaím täøn tháút cäng suáút vaì täøn tháøt âiãûn
nàng.Trong Htäøn tháút cäng suáút cthãø âaût tåïi 15
%
hoàûc låïn hån v
tæång æïng seî coï mäüt åüng øn tháút âiãûn nàng låïn.Vç váûy váún âãö giaím täøn
tháút cäng suáút vaì âiãûn nàng coï mäüt yï nghéa ráút låïn vç:
-Giaím âæåüc täøn tháút cäng suáút thç giaím âæåüc väún âáöu âãø xáy ûng
nguäön âiãûn (nhaì maïy âiãûn)khäng phaíi tàng cäng suáút cuía NMÂ âãø phaït
læåüng cäng suáút täøn tháút âoï.
-Giaím âæåüc täøn tháút âiãûn nàng t giaím âæåüc læåüng nhiãn liãûu tiãu
hao,giaím âæåüc gêa thaình saín xuáút âiãûn nàng.
Caïc biãûn phaïp chuí yãúu âãø giaím täøn tháút cäng suáút vaì âiãûn nàng thæåìng
âæåüc aïp duûng tromg maûng âiãûn laì:
1/Náng cao hãû säú cäng suáút
(
cos
ϕ
)
cuía phuû taíi.
2/Phán phäúi cäng suáút phaín khaïng trong Hmäüt caïch håüp lyï nháút
(buì kinh tãú ).
3/Náng cao âiãûn aïp cuía maûng âiãûn.
4/Váûn haình kinh tãú caïc traûm biãún aïp.
5/Täúi æu hoaï chãú âäü maûng âiãûn khäng âäöng nháút.
6/Læaû choün så âäö näúi dáy håüp lyï.
7/Caïc biãûn phaïp quaín lyï,täø chæïc.
Sau âáy ta seî láön læåüt xeït mäüt säú biãûn phaïp chênh .
$7-2 NÁNG CAO HÃÛ SÄÚ CÄNG SUÁÚT CUÍA PHUÛ TAÍI.
Ta nháûn tháúy:
P
=
(
S/U
)
2
.R
=
(
P/U. cos
ϕ
)
2
.R
váûy muäún giaím täøn tháút cäng suáút ta phaíi náng cao hãû säú cäng suáút
cuía phuû taíi .Trong HTÂ caïc phuû taíi laì caïc âäüng khäng âäöng bäü
(
KÂB
)
chiãúm mäüt tyí lãû låïn .Hãû säú cäng suáút cuía âäüng cå KÂB phuû thuäüc vaìo cäng
suáút, täúc âäü vaì vaìo hãû säú phuû taíi cuía âäüng cå.
Giáo trình mạng điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình mạng điện - Người đăng: Tran Trong Phu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Giáo trình mạng điện 9 10 652