Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình mạng điện

Được đăng lên bởi Tran Trong Phu
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 61 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giaïo trçnh maûng âiãûn.

CHÆÅNG 1

GIÅÏI THIÃÛU CHUNG VÃÖ MAÛNG ÂIÃÛN
$1-1 . CAÏC KHAÏI NIÃÛM CÅ BAÍN

1.1.1. Hãû thäúng âiãûn.
Âënh nghéa: Hãû thäúng âiãûn laì táûp håüp nhaì maïy âiãûn, maûng âiãûn,traûm
biãún aïp , traûm âoïng càõt,häü tiãu thuû âiãûn.
Nhaì maïy âiãûn laì xê nghiãûp cäng nghiãûp coï nhiãûm vuû saín xuáút ra âiãûn
nàng âãø cung cáúp cho caïc häü tiãu thuû âiãûn thäng qua âæåìng dáy taíi âiãûn vaì
caïc traûm biãún aïp. Caïc maïy phaït âiãûn âæåüc näúi våïi âäüng cå så cáúp laì caïc
tuäúc-bin.Tuìy thuäüc daûng nàng læåüng laìm quay tuäúc-bin ngæåìi ta phán nhaì
maïy âiãûn thaình caïc loaûi nhaì maïy khaïc nhau nhæ nhaì maïy nhiãût âiãûn,nhaì
maïy thuíy âiãûn, nhaì maïy âiãûn nguyãn tæí....Âiãûn nàng do nhaì maïy phaït ra
âæåüc truyãön taíi theo âæåìng dáy trãn khäng hay dáy caïp cuía maûng âiãûn våïi
nhæîng chiãöu daìi khaïc nhau,âiãûn aïp khaïc nhau tuìy thuäüc vaìo khoaíng caïch tæì
nhaì maïy âãún häü tiãu thuû. Caïc traûm biãún aïp coï nhiãûm vuû tàng aïp âãø taíi âiãûn
âi xa vaì giaím aïp âãø cung cáúp âiãûn cho caïc häü tiãu thuû.

1.1.2. Âënh nghéa Maûng âiãûn:
Âënh nghéa:Maûng âiãûn laì táûp håüp caïc âæåìng dáy trãn khäng,âæåìng
dáy caïp, traûm biãún aïp vaì thiãút bë âoïng càõt. Maûng âiãûn coï nhiãûm vuû truyãön
taíi vaì phán phäúi âiãûn nàng âãún caïc häü tiãu thuû âiãûn.
Yãu cáöu maûng âiãûn phaíi âaím baío caïc chè tiãu : Âäü tin cáûy cung cáúp
âiãûn,cháút læåüng âiãûn nàng, kinh tãú, an toaìn, tiãûn låüi váûn haình, coï khaí nàng
phaït triãøn.
Hãû thäúng nàng læåüng bao gäöm hãû thäúng âiãûn vaì hãû thäúng nhiãût.

1.1.3. Âiãûn aïp âënh mæïc.
Âënh nghéa: Âiãûûn aïp âënh mæïc laì giaï trë âiãûn aïp quy âënh æïng våïi caïc
cáúp khaïc nhau, âiãûn aïp naìy duìng âãø tênh toaïn læûa choün caïc thiãút bë âiãûn nhæ
maïy phaït, maïy biãún aïp, thiãút bë âiãûn, caïch âiãûn âæåìng dáy...
Âiãûn aïp âënh mæïc laì giaï trë âiãûn aïp âaím baío cho caïc thiãút bë hoaût
âäüng bçnh thæåìng vaì mang laûi hiãûu quaí kinh tãú täút nháút.
Khoa Âiãûn - Træåìng Âaûi hoüc Baïch khoa - Âaûi hoüc Âaì Nàông

Trang 1

Giaïo trçnh maûng âiãûn.

Do phuû taíi âiãûn luän luän thay âäøi dáùn âãún âiãûn aïp U ≠ Uâm taûo nãn
âäü lãûch âiãûn aïp .Âäü lãûch âiãûn aïp âæåüc xaïc âënh theo biãøu thæïc:
δU =

U − U dm
U

Do coï âäü lãûch âiãûn aïp laìm cho cháút læåüng âiãûn nàng,giaím gáy thiãût haûi
vãö màût kinh tãú cho caïc häü tiãu thuû âiãûnú. Do trãn âæåìng dáy coï täøn tháút âiãûn
aïp ∆U = U 1 − U 2 nãn âãø âaím baío âiãûn aïp åí häü tiãu thuû nàòm trong ...
Giaïo trçnh maûng âiãûn.
Khoa Âiãûn - Træåìng Âaûi hoüc Baïch khoa - Âaûi hoüc Âaì Nàông Trang 1
CHÆÅNG 1
GIÅÏI THIÃÛU CHUNG VÃÖ MAÛNG ÂIÃÛN
$1-1 . CAÏC KHAÏI NIÃÛM CÅ BAÍN
1.1.1. Hãû thäúng âiãûn.
Âënh nghéa: Hãû thäúng âiãûn laì táûp håüp nhaì maïy âiãûn, maûng âiãûn,traûm
biãún aïp , traûm âoïng càõt,häü tiãu thuû âiãûn.
Nhaì maïy âiãûn lnghiãûp cäng nghiãûp coï nhiãûm vuû saín xuáút ra âiãûn
nàng âãø cung cáúp cho caïc häü tiãu thuû âiãûn thäng qua âæåìng dáy taíi âiãûn vaì
caïc traûm biãún aïp. Caïc maïy phaït âiãûn âæåüc näúi våïi âäüng cáúp laì caïc
tuäúc-bin.Tuìy thuäüc daûng nàng læåüng laìm quay tuäúc-bin ngæåìi ta phán nhaì
maïy âiãûn thaình caïc loaûi nhaì maïy khaïc nhau nhæ nhaì maïy nhiãût âiãûn,nhaì
maïy thuíy âiãûn, nhaì maïy âiãûn nguyãn í....Âiãûn nàng do nhmaïy phaït ra
âæåüc truyãön taíi theo âæåìng dáy trãn khäng hay dáy caïp cuía maûng âiãûn våïi
nhæîng chiãöu daìi khaïc nhau,âiãûn aïp khaïc nhau tuìy thuäüc vaìo khoaíng caïch tæì
nhaì maïy âãún häü tiãu thuû. Caïc traûm biãún aïp cnhiãûm vuû tàng aïp âãø taíi âiãûn
âi xa vaì giaím aïp âãø cung cáúp âiãûn cho caïc häü tiãu thuû.
1.1.2. Âënh nghéa Maûng âiãûn:
Âënh nghéa:Maûng âiãûn laì táûp üp caïc âæåìng dáy trãn khäng,âæåìng
dáy caïp, traûm biãún aïp vaì thiãút âoïng càõt. Maûng âiãûn coï nhiãûm vuû truyãön
taíi vaì phán phäúi âiãûn nàng âãún caïc häü tiãu thuû âiãûn.
Yãu cáöu maûng âiãûn phaíi âaím baío caïc chè tiãu : Âäü tin cáûy cung cáúp
âiãûn,cháút læåüng âiãûn nàng, kinh tãú, an toaìn, tiãûn låüi váûn haình, ckhaí nàng
phaït triãøn.
Hãû thäúng nàng læåüng bao gäöm hãû thäúng âiãûn vaì hãû thäúng nhiãût.
1.1.3. Âiãûn aïp âënh mæïc
.
Âënh nghéa: Âiãûûn aïp âënh ïc laì giaï trë âiãûn aïp quy âënh æïng våïi caïc
cáúp khaïc nhau, âiãûn aïp naìy duìng âãø tênh toaïn læûa choün caïc thiãút âiãûn nhæ
maïy phaït, maïy biãún aïp, thiãút bë âiãûn, caïch âiãûn âæåìng dáy...
Âiãûn aïp âënh mæïc laì giaï trë âiãûn aïp âaím baío cho caïc thiãút hoaût
âäüng bçnh thæåìng vaì mang laûi hiãûu quaí kinh tãú täút nháút.
Giáo trình mạng điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình mạng điện - Người đăng: Tran Trong Phu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Giáo trình mạng điện 9 10 472