Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình mạng điện truyền tải và phân phối

Được đăng lên bởi Nỗi Đau Xót Xa
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 447 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo trình Mạng truyền tải và phân phối
CHƯƠNG IV
GIẢI TÍCH MẠNG ĐIỆN
Nhiệm vụ của giải tích mạng điện là xác định sự phân bố công suất, dòng
điện trên các nhánh, tổn thất công suất, điện năng trong mạng điện, điện áp tại
các nút của mạng.Trên cơ sở các tính toán chúng ta sẽ đánh giá được các chỉ
tiêu kinh tế - kỹ thuật của mạng điện.
$4-1 TÍNH CHẾ ĐỘ MẠNG HỞ.
4.1.1. Mạng hở điện áp 110-220 kV.
Mục đích tính toán là xác định phân bố dòng điện, công suất, tổn thất
công suất trên các nhánh, điện áp tại các nút của mạng điện với các số liệu ban
đầu là công suất phụ tải tại các nút Spt; điện áp ở nút xa nhất.
Xét mạng điện hở đường dây điện áp 110 – 220kV có hai phụ tải S2; S3 và
điện áp tại nút xa nhất U3 cho trên hình 4-1.Đối với đường dây 110 – 220kV
không xét đến vầng quang.Sơ đồ thay thế tính toán của đường dây hình 4-2.

Theo sơ đồ thay thế ta xác định công suất phản kháng do điện dẫn B22
phát ra là:
2

∆ Qc 22=U 3 B22

Khoa Điên

Trang 65

Giáo trình Mạng truyền tải và phân phối
Công suất sau tổng trở đường dây Z2 là:
''

''

''

S 2 =S 3− j ∆ Q c 22=P3 + j Q3− j∆ Qc 22 =P2 + jQ2

-Điện áp giáng trên tổng trở Z2 là:
''

''

''

''

P2 R2 +Q2 X 2
P2 X 2+Q 2 R 2
∆ U 2=
+j
U3
U3

-Điện áp tại nút 2: U2 = U3 + U2
-Tổn thất công suất trên tổng trở Z2
2

2

2

2

P' ' +Q' '
P' ' +Q' '
∆ S2=
R
+
j
X2
2
U 23
U 32

-Công suất S’2 trước tổng trở đường dây Z2:
S’2 = S2 + S’’2 = P’2 + jQ’2
-Công suất phản kháng trong nhánh điện dẫn B21; B12
∆ Qc 21=U 22 B21 ;

∆ Qc 12=U 22 B12

-Công suất ở cuối tổng trở đường dây Z1 là:

-Điện áp tại nút 1: U1 = U2 + U1
-Tổn thất công suất trên tổng trở đường dâyZ1 là:
2

2

2

2

P 1' ' +Q1' '
P 1'' +Q 1''
∆ S1=
R
+
j
X1
1
U 22
U 22

-Công suất ở đầu đường dây Z1 là:
S’1 = S1 + S’’1 = P’1 + jQ’1
-Công suất phản kháng trong nhánh điện dẫn B11
2

∆ Qc 11=U 1 B11

-Công suất tại nút nguồn 1 là:
S1 =-jQc11 + S’1 = P1 + jQ1
-Tổn thất công suất trong mạng điện là:
Khoa Điên

Trang 66

Giáo trình Mạng truyền tải và phân phối
S = S1 – S2 – S3
Trong thực tế thường gặp bài toán tính chế độ mạng điện với các số liệu
ban đầu là công suất ở tất cả các nút tải và điện áp ở nút cung cấp.Trong trường
hợp này phải dùng phương pháp tính gần đúng. Trước hết lấy điện áp ở tất cả
các nút tải bằng điện áp định mức U = Uđm và tiến hành xác định sự phân bố
công suất trên các đoạn đường dây theo hướng từ nút tải xa nhất đến nút cung
cấp, tiến hành xác định điện áp giáng trên nhánh và điện áp tại các nút trong sơ
đồ.
Ví dụ: Nếu các số liệu ban đầu...
Giáo trình Mạng truyền tải và phân phối
CHƯƠNG IV
GIẢI TÍCH MẠNG ĐIỆN
Nhiệm vụ của giải tích mạng điện là xác định sự phân bố công suất, dòng
điện trên các nhánh, tổn thất công suất, điện năng trong mạng điện, điện áp tại
các nút của mạng.Trên cơ sở các tính toán chúng ta sẽ đánh giá được các chỉ
tiêu kinh tế - kỹ thuật của mạng điện.
$4-1 TÍNH CHẾ ĐỘ MẠNG HỞ.
4.1.1. Mạng hở điện áp 110-220 kV.
Mục đích tính toán là xác định phân bố dòng điện, công suất, tổn thất
công suất trên các nhánh, điện áp tại các nút của mạng điện với các số liệu ban
đầu là công suất phụ tải tại các nút S
pt
; điện áp ở nút xa nhất.
Xét mạng điện hở đường dây điện áp 110 – 220kV có hai phụ tải S
2
; S
3
điện áp tại nút xa nhất U
3
cho trên hình 4-1.Đối với đường dây 110 – 220kV
không xét đến vầng quang.Sơ đồ thay thế tính toán của đường dây hình 4-2.
Theo sơ đồ thay thế ta xác định công suất phản kháng do điện dẫn B
22
phát ra là:
Q
c 22
=U
3
2
B
22
Khoa Điên Trang 65
giáo trình mạng điện truyền tải và phân phối - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình mạng điện truyền tải và phân phối - Người đăng: Nỗi Đau Xót Xa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
giáo trình mạng điện truyền tải và phân phối 9 10 765