Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO TRÌNH MẠNG MÁY TÍNH

Được đăng lên bởi doantrongtuan1
Số trang: 121 trang   |   Lượt xem: 1439 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIÁO TRÌNH

MẠNG MÁY TÍNH

Hà nội 11-2000

Chýõng 1

Sõ lýợc lịch sử phát triển của mạng máy tính
Vào giữa những nãm 50 khi những thế hệ máy tính ðầu tiên ðýợc ðýa vào hoạt ðộng thực
tế với những bóng ðèn ðiện tử thì chúng có kích thýớc rất cồng kềnh và tốn nhiều nãng
lýợng. Hồi ðó việc nhập dữ liệu vào các máy tính ðýợc thông qua các tấm bìa mà ngýời
viết chýõng trình ðã ðục lỗ sẵn. Mỗi tấm bìa týõng ðýõng với một dòng lệnh mà mỗi một
cột của nó có chứa tất cả các ký tự cần thiết mà ngýời viết chýõng trình phải ðục lỗ vào ký
tự mình lựa chọn. Các tấm bìa ðýợc ðýa vào một "thiết bị" gọi là thiết bị ðọc bìa mà qua ðó
các thông tin ðýợc ðýa vào máy tính (hay còn gọi là trung tâm xử lý) và sau khi tính toán
kết quả sẽ ðýợc ðýa ra máy in. Nhý vậy các thiết bị ðọc bìa và máy in ðýợc thể hiện nhý
các thiết bị vào ra (I/O) ðối với máy tính. Sau một thời gian các thế hệ máy mới ðýợc ðýa
vào hoạt ðộng trong ðó một máy tính trung tâm có thể ðýợc nối với nhiều thiết bị vào ra
(I/O) mà qua ðó nó có thể thực hiện liên tục hết chýõng trình này ðến chýõng trình khác.
Cùng với sự phát triển của những ứng dụng trên máy tính các phýõng pháp nâng cao khả
nãng giao tiếp với máy tính trung tâm cũng ðã ðýợc ðầu tý nghiên cứu rất nhiều. Vào giữa
những nãm 60 một số nhà chế tạo máy tính ðã nghiên cứu thành công những thiết bị truy
cập từ xa tới máy tính của họ. Một trong những phýõng pháp thâm nhập từ xa ðýợc thực
hiện bằng việc cài ðặt một thiết bị ðầu cuối ở một vị trí cách xa trung tâm tính toán, thiết bị
ðầu cuối này ðýợc liên kết với trung tâm bằng việc sử dụng ðýờng dây ðiện thoại và với
hai thiết bị xử lý tín hiệu (thýờng gọi là Modem) gắn ở hai ðầu và tín hiệu ðýợc truyền
thay vì trực tiếp thì thông qua dây ðiện thoại.

Hình 1.1. Mô hình truyền dữ liệu từ xa ðầu tiên
Những dạng ðầu tiên của thiết bị ðầu cuối bao gồm máy ðọc bìa, máy in, thiết bị xử lý tín
hiệu, các thiết bị cảm nhận. Việc liên kết từ xa ðó có thể thực hiên thông qua những vùng
khác nhau và ðó là những dạng ðầu tiên của hệ thống mạng.
Trong lúc ðýa ra giới thiệu những thiết bị ðầu cuối từ xa, các nhà khoa học ðã triển khai
một loạt những thiết bị ðiều khiển, những thiết bị ðầu cuối ðặc biệt cho phép ngýời sử
dụng nâng cao ðýợc khả nãng týõng tác với máy tính. Một trong những sản phẩm quan
trọng ðó là hệ thống thiết bị ðầu cuối 3270 của IBM. Hệ thống ðó bao gồm các màn hình,
các hệ thống ðiều khiển, các thiết bị truyền thông ðýợc liên kết với các trung tâm tính toán.
Hệ thống 3270 ðýợc giới thiệu vào nãm 1...
G
G
I
I
Á
Á
O
O
T
T
R
R
Ì
Ì
N
N
H
H
M
M
N
N
G
G
M
M
Á
Á
Y
Y
T
T
Í
Í
N
N
H
H
Hà ni 11-2000
id13084634 pdfMachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.com
GIÁO TRÌNH MẠNG MÁY TÍNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO TRÌNH MẠNG MÁY TÍNH - Người đăng: doantrongtuan1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
121 Vietnamese
GIÁO TRÌNH MẠNG MÁY TÍNH 9 10 617