Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Mạng truyền tải và phân phối.

Được đăng lên bởi thuytoan88
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 5545 lần   |   Lượt tải: 17 lần
Giáo trình Mạng truyền tải và phân phối.
CHƯƠNG 3

TÍNH TOÁN CHẾ ĐỘ XÁC LẬP CỦA MẠNG ĐIỆN
Chế độ xác lập là chế độ trong đó các thông số chế độ này không
đổi hoặc thay đổi không đáng kể. Các thông số chế độ gồm: giá trị P, Q, S, I trên
các nhánh, điện áp ở các nút và ∆P, ∆Q trong mạng.
3.1 TỔN THẤT CÔNG SUẤT VÀ ĐIỆN NĂNG TRÊN ĐƯỜNG DÂY
3.1.1. Tổn thất công suất trên đường dây.
3.1.1.1. Đường dây có một phụ tải:

Biết công suất phụ tải và điện áp ở cuối đường dây S2, U2.Yêu cầu xác
định công suất đầu đường dây S1 và tổn thất công suất ∆S trên đường dây.
-Tham số của đường dây là:
Z= R + jX; Y1 = Y2 =
-Tổn thất công suất trên tổng dẫn Y2.
∆Sy2 =

(3 – 1)

Ở đây U2: điện áp dây.
-Công suất sau tổng trở Z là:
S’’ = ∆Sy2 + S2 = ∆Pg2 - j∆Qc2 + P2 + jQ2 = P’’ + jQ’’ (3 – 2)
-Tổn thất công suất trên tổng trở Z của đường dây :
∆P = 3I2R = 3(I2a + I2p)R

(3 – 3)

∆Q = 3I2X = 3(I2a + I2p)X
Khoa Điên

Trang 1

Giáo trình Mạng truyền tải và phân phối.
Với Ia = Icos

Biết P’’ =

; Ip = Isin

U2Icos

;

Q’’ =

U2Isin

(3

– 4)
P’’ =
Do đó

; Q’’ =

U2Ia
Ia =

Ip =

U2Ip
(3 – 5)

Thay (3 – 5) vào (3 – 3) rút gọn lại ta có:

(3 – 6)
Trong đó:

(3 – 7)

Như vậy ta có:
-Công suất đầu vào tổng trở Z của đường dây bằng:
(3 – 8)
-Tổn thất công suất trên tổng dẫn Y1:
(3 – 9)
-Công suất đầu đường dây:
(3 – 10)
-Tổn thất công suât trên đường dây:

Khoa Điên

Trang 2

Giáo trình Mạng truyền tải và phân phối.
(3 – 11)
3.1.1.2. Đường dây có nhiều phụ tải:
Nếu số liệu ban đầu là điện áp và công suất ở các nút phụ tải. Khi đó tiến hành
xác định phân bố công suất theo chiều từ nút xa nhất đến nút nguồn cung cấp.
Quá trình tính toán giống như trên, Để đơn giản xét đường dây có hai phụ tải và
một nguồn cung cấp hình 3-3. Các số liệu ban đầu đầu là công suất, điện áp tại
các nút b và c ( Sb, Sc, Ub, Uc). Yêu cầu xác định phân bố công suất trên đường
dây và tổn thất công suất trên toàn mạng điện. Sơ đồ thay thế tính toán trên hình
3-4. Quá trình tính toán theo trình tự như sau:

-Tổn thất cống suất trên tổng dẫn Y2c:
=

=

.

-Công suất sau tổng trở Z2 là:

-Tổn thất công suất trên tổng trở Z2 là :
Khoa Điên

Trang 3

Giáo trình Mạng truyền tải và phân phối.

-Công suất trước tổng trở Z2 là :

-Tổn thất công suất trên tổng dẫn Y2b là :
=

=

.

-Công suất đầu vào đoạn đường dây 2 là :

-Tổn thất công suất trên tổng dẫn Y1b :
=

=

.

-Công suất sau tổng trở Z1 là :

-Tổn thất công suất trên tổng trở Z1 là :

-Tổn thất công suất trên tổng trở dẫn Y1a do chưa biết điện áp tại nút a nên tro...
Giáo trình Mạng truyền tải và phân phối.
CHƯƠNG 3
TÍNH TOÁN CHẾ ĐỘ XÁC LẬP CỦA MẠNG ĐIỆN
Chế độ xác lập là chế độ trong đó các thông số chế độ này không
đổi hoặc thay đổi không đáng kể. Các thông số chế độ gồm: giá trị P, Q, S, I trên
các nhánh, điện áp ở các nút và ∆P, ∆Q trong mạng.
3.1 TỔN THẤT CÔNG SUẤT VÀ ĐIỆN NĂNG TRÊN ĐƯỜNG DÂY
3.1.1. Tổn thất công suất trên đường dây.
3.1.1.1. Đường dây có một phụ tải:
Biết công suất phụ tải và điện áp ở cuối đường dây S
2
, U
2
.Yêu cầu xác
định công suất đầu đường dây S
1
và tổn thất công suất ∆S trên đường dây.
-Tham số của đường dây là:
Z= R + jX; Y
1
= Y
2
=
-Tổn thất công suất trên tổng dẫn Y
2
.
∆S
y2
= (3 – 1)
Ở đây U
2
: điện áp dây.
-Công suất sau tổng trở Z là:
S
= ∆S
y2
+ S
2
= ∆P
g2
- j∆Q
c2
+ P
2
+ jQ
2
= P
+ jQ
(3 – 2)
-Tổn thất công suất trên tổng trở Z của đường dây :
∆P = 3I
2
R = 3(I
2
a
+ I
2
p
)R (3 – 3)
∆Q = 3I
2
X = 3(I
2
a
+ I
2
p
)X
Khoa Điên Trang 1
Giáo trình Mạng truyền tải và phân phối. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Mạng truyền tải và phân phối. - Người đăng: thuytoan88
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
Giáo trình Mạng truyền tải và phân phối. 9 10 132