Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình mastercam 2D trường DH công nghiệp tphcm

Được đăng lên bởi stevent_19
Số trang: 263 trang   |   Lượt xem: 5663 lần   |   Lượt tải: 6 lần
CÔNG NGHỆ CAD/CAM

MASTERCAM 2D

tCHƯƠNG 1:

TỔNG QUAN VỀ CAD/CAM

Một hệ thống sản xuất trình độ cao nhờ máy tính bao gồm 5 thành phần cơ bản
sau: các công nghệ tự động hoá và điều khiển, các hệ thống sản xuất tự động, các hệ
thống vận chuyển nguyên vật liệu tự động, các hệ thống kiểm tra chất lượng tự động,
và các hệ thống hỗ trợ quá trình sản xuất tự động. Tích hợp từng hệ thống tự động hoá
riêng rẽ có sự trợ giúp của máy tính sẽ tạo nên một hệ thống sản xuất tích hợp nhờ
máy tính – Computer Integrated Manufacturing System (CIMS). Đây là mô hình sản
xuất hiện đại đã phát triển mạnh mẽ trên thế giới vào cuối thế kỷ XX và chắc chắn sẽ
phát triển hơn nữa trong tương lai. CAD/CAM là một dạng thu gọn đặc biệt của hệ
thống CIMS.

Cấp doanh nghiệp
(Enterprise level)

Hệ thống hỗ trợ quá
trình
sản
xuất.
(Manufacturing
support
system)
Hệ thống kiểm tra chất
lượng.

Hệ thống
sản xuất.

Hệ thống hỗ
trợ quá trình
sản
xuất.
(Manufacturing
support system)

(Quality control system)

Cấp nhà máy
(Factory level)

Hệ thống sản xuất.
(Manufacturing system)

(Production
system)

Các phương
tiện sản xuất.
Các công nghệ tự động
hoá và điều khiển.
(Automation

technologies)

and

control

Các hệ thống vận chuyển
nguyên vật liệu.

(Facilities)

(Material handling technologies)

Mô hình hệ thống sản xuất trình độ cao nhờ máy tính.

1.1.

Lịch sử phát triển của CAD/CAM
1

CÔNG NGHỆ CAD/CAM

MASTERCAM 2D

Sự ra đời và phát triển của CAD liên quan đến sự phát triển của đồ họa máy tính.
Tất nhiên, CAD định hướng không chỉ là đồ họa máy tính, nhưng đồ họa máy tính
tương tác (Interactive Computer Graphics - ICG) hình thành phần cốt lõi trong CAD.
Lịch sử phát triển của CAD/CAM bao gồm các giai đọan chính sau:
- Năm 1950: khởi đầu một trong những dự án đầu tiên trong lĩnh vực đồ họa máy
tính là việc phát triển ngôn ngữ APT tại học viện Massachusetts: MIT – Mỹ. Dự án
này liên quan đến việc phát triển phương pháp thích hợp để xác định các phần tử hình
học cho việc lập trình NC có sử dụng máy tính.
- Cuối những năm 1950s: một khái niệm mới ra đời là bút sáng (light pen). Ý
tưởng về thiết bị này hình thành khi cần phải xử lý dữ liệu rada cho dự án phòng thủ
gọi là SAGE (Semi – Automatic Ground Environment System). Mục tiêu của dự án là
phát triển một hệ thống để phân tích dữ liệu rada và để hiện diện mục tiêu ném bom có
thể trên màn hình CRT (Cathode Ray Tube). Để tiết kiệm thời gian trong việc cho hiện
mục tiêu lên màn hình máy bay (Interceptor Aircraft) chống máy bay ném bom. Ý
tuởng v...
CÔNG NGH CAD/CAM MASTERCAM 2D
tCH NG 1:ƯƠ
T NG QUAN V CAD/CAM
Một hệ thống sản xuất trình độ cao nhờ máy tính bao gồm 5 thành phần bản
sau: các công nghệ tự động hoá điều khiển, các hệ thống sản xuất tự động, các hệ
thống vận chuyển nguyên vật liệu tự động, các hệ thống kiểm tra chất lượng t động,
các hệ thống hỗ trợ quá trình sản xuất tự động. Tích hợp từng hệ thống tự động hoá
riêng rẽ sự trợ giúp của máy tính s tạo nên một hệ thống sản xuất tích hợp nhờ
máy tính Computer Integrated Manufacturing System (CIMS). Đây hình sản
xuất hiện đại đã phát triển mạnh mtrên thế giới vào cuối thế kỷ XX chắc chắn sẽ
phát triển hơn nữa trong tương lai. CAD/CAM một dạng thu gọn đặc biệt của hệ
thống CIMS.
Mô hình hệ thống sản xuất trình độ cao nhờ máy tính.
1.1. Lịch sử phát triển của CAD/CAM
1
Hệ thống hỗ trợ quá
trình sản xuất.
(Manufacturing support
system)
Hệ thống sản xuất.
(Manufacturing system)
Hệ thống kiểm tra chất
lượng.
(Quality control system)
Các công nghệ tự động
hoá điều khiển.
(Automation and control
technologies)
Các hệ thống vận chuyển
nguyên vật liệu.
(Material handling technologies)
Cấp nhà máy
(Factory level)
Cấp doanh nghiệp
(Enterprise level)
Hệ thống
sản xuất.
(Production
system)
Hệ thống hỗ
trợ quá trình
sản xuất.
(Manufacturing
support system)
Các phương
tiện sản xuất.
(Facilities)
giáo trình mastercam 2D trường DH công nghiệp tphcm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình mastercam 2D trường DH công nghiệp tphcm - Người đăng: stevent_19
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
263 Vietnamese
giáo trình mastercam 2D trường DH công nghiệp tphcm 9 10 145