Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trinh mastercamX

Được đăng lên bởi tuanndkt59
Số trang: 110 trang   |   Lượt xem: 1639 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chöông I:

SURFACE TOOLPATHS
Surface Toolpaths laø caùc chu trình duøng ñeå taïo ra caùc ñöôøng chaïy dao theo
beà maët. Caùc beà maët ñöôïc söû duïng ñeå taïo caùc ñöôøng chaïy dao coù theå laø beà maët ñôn
hay caùc beà maët ña.
I. THOÂNG SOÁ CHUNG CUÛA CAÙC CHU TRÌNH SURFACE:
Taát caû caùc chu trình Surface ñeàu söû duïng caùc thoâng soá chung sau ñaây (caùc
thoâng soá naøy naèm ôû trang Surface parameters trong hoäp thoaïi cuûa caùc chu trình
surface):
1. Giaù trò tuyeät ñoái (Absolute) vaø töông ñoái (Incremental):
Haàu heát caùc thoâng soá Clearance (maët phaúng an toaøn), Retract (maët phaúng
luøi dao), Feed plane (maët phaúng caét goït), Top of stock (maët treân cuûa phoâi) vaø
Depth (chieàu saâu caét) ñeàu coù theå ñöôïc nhaäp baèng giaù trò töông ñoái hoaëc tuyeät ñoái.

* Absolute: Giaù trò tuyeät ñoái luoân ñöôïc tính töø goác toïa ñoä (0,0,0). Neáu ta
choïn caùc ñoái töôïng hình hoïc ñeå taïo caùc ñöôøng chaïy dao thì caùc ñöôøng chaïy dao
naøy seõ ôû ñoä saâu tuyeät ñoái, baát keå ñoái töôïng hình hoïc ta choïn ôû ñoä cao naøo.
* Increamental: Khi ta nhaäp giaù trò töông ñoái thì Depth vaø Top of Stock seõ
lieân quan ñeán vò trí cuûa ñoái töôïng hình hoïc coøn Clearance, Retract vaø Feed plane
seõ phuï thuoäc vaøo Top of Stock. Neáu ta choïn caùc ñoái töôïng hình hoïc ñeå taïo caùc
ñöôøng chaïy dao thì caùc ñöôøng chaïy dao naøy seõ ôû ñoä saâu cuûa ñoái töôïng hình hoïc ta
choïn.


Ghi chuù: Trong caùc chu trình Multiaxis thì Clearance, Retract vaø Feed plane ñöôïc
töï ñoäng ôû giaù trò töông ñoái.
2. Taäp tin Regen:
Taäp tin Regen ñöôïc söû duïng ñeå taêng toác khi caäp nhaät thoâng soá cho caùc chu
trình Surface phöùc taïp. Ta coù theå ñaët laïi teân vaø ñöôøng daãn cho taäp tin Regen lieân
quan ñeán moãi chu trình Surface.
- Tröôùc tieân ta choïn nuùt Regen
ôû trang Surface parameters
cuûa baát kyø chu trình Surface naøo.
- Nhaäp teân vaø chæ ñöôøng daãn ñeå löu taäp tin Regen cho chu trình Surface.
- Choïn OK.
3. Thieát laäp caùc ñöôøng vaøo (plunge), ra (retract) dao:
Hoäp thoïai Direction cho ta caùc tuøy choïn ñeå taïo caùc ñöôøng vaøo, ra dao cho
caùc chu trình Surface. Thoâng soá Plunge cho pheùp ta thieát laäp chuyeån ñoäng vaøo dao
coøn thoâng soá Retract cho pheùp ta thieát laäp chuyeån ñoäng ra dao.
- ÔÛû trang Surface parameters cuûa baát kyø chu trình Surface naøo ñaùnh daáu
choïn vaø click vaøo nuùt
Direction.
- Thieát laäp caùc giaù trò:

Ghi chuùù:
- Ta coù theå choïn nuùt Vector ñeå nhaäp giaù trò th...
http://www.ebook.edu.vn
Chöông I:
SURFACE TOOLPATHS
Surface Toolpaths laø caùc chu trình duøng ñeå taïo ra caùc ñöôøng chaïy dao theo
beà maët. Caùc beà maët ñöôïc söû duïng ñeå taïo caùc ñöôøng chaïy dao coù theå laø beà maët ñôn
hay caùc beà maët ña.
I. THOÂNG SOÁ CHUNG CUÛA CAÙC CHU TRÌNH SURFACE:
Taát caû caùc chu trình Surface ñeàu söû duïng caùc thoâng soá chung sau ñaây (caùc
thoâng soá naøy naèm ôû trang Surface parameters trong hoäp thoaïi cuûa caùc chu trình
surface):
1. Giaù trò tuyeät ñoái (Absolute) vaø töông ñoái (Incremental):
Haàu heát caùc thoâng soá Clearance (maët phaúng an toaøn), Retract (maët phaúng
luøi dao), Feed plane (maët phaúng caét goït), Top of stock (maët treân cuûa phoâi) vaø
Depth (chieàu saâu caét) ñeàu coù theå ñöôïc nhaäp baèng giaù trò töông ñoái hoaëc tuyeät ñoái.
* Absolute: Giaù trò tuyeät ñoái luoân ñöôïc tính töø goác toïa ñoä (0,0,0). Neáu ta
choïn caùc ñoái töôïng hình hoïc ñeå taïo caùc ñöôøng chaïy dao thì caùc ñöôøng chaïy dao
naøy seõ ôû ñoä saâu tuyeät ñoái, baát keå ñoái töôïng hình hoïc ta choïn ôû ñoä cao naøo.
* Increamental: Khi ta nhaäp giaù trò töông ñoái thì Depth vaø Top of Stock seõ
lieân quan ñeán vò trí cuûa ñoái töôïng hình hoïc coøn Clearance, Retract vaø Feed plane
seõ phuï thuoäc vaøo Top of Stock. Neáu ta choïn caùc ñoái töôïng hình hoïc ñeå taïo caùc
ñöôøng chaïy dao thì caùc ñöôøng chaïy dao naøy seõ ôû ñoä saâu cuûa ñoái töôïng hình hoïc ta
choïn.
Giáo trinh mastercamX - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trinh mastercamX - Người đăng: tuanndkt59
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
110 Vietnamese
Giáo trinh mastercamX 9 10 590