Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình máy điện

Được đăng lên bởi trunghieuhtpt
Số trang: 83 trang   |   Lượt xem: 922 lần   |   Lượt tải: 14 lần
Baøi giaûng moân hoïc : Maùy Ñieän 1
_______________________________________________________________________________
Trang 1
Lôøi noùi ñaàu
Noäi dung baøi giaûng Maùy Ñieän ñöôïc bieân soaïn döïa theo “Giaùo trình Maùy
ñieän” do Vuï Trung Hoïc vaø Daïy Ngheà NXB GD, coù tham khaûo theâm caùc giaùo
trình, taøi lieäu chuyeân ngaønh töø caùc tröôøng khaùc vaø cchænh söûa, bsung cho phuø
hôïp vôùi ñoái töôïng laø hoïc sinh heä Trung Hoïc Chuyeân Nghieäp, Ngaønh Ñieän Coâng
Nghieäp Daân Duïng tröôøng Ñaïi Hoïc Toân Ñöùc Thaéng.
Baøi giaûng goàm 2 phaàn : Maùy ñieän 1 vaø Maùy ñieän 2. Trong ñoù, Maùy ñieän 1
goàm caùc phaàn : 1- Khaùi nieäm chung veà maùy ñieän; 2- Maùy bieán aùp; 3- Maùy ñieän
khoâng ñoàng boä. Maùy ñieän 2 goàm caùc phaàn : 1- Maùy ñieän ñoàng boä; 2- Maùy ñieän moät
chieàu; 3- Daây quaán maùy ñieän.
Baøi giaûng ñöôïc trình baøy theo tinh thaàn ngaén goïn, deã hieåu, coù boå sung caùc
hình aûnh minh hoïa, caùc ví duï, baøi taäp giaûi maãu cuõng nhö caùc baøi taäp töï giaûi, nhaèm
giuùp ngöôøi hoïc dtieáp thu hôn. Caùc coâng thöùc coù ñaùnh soá ñdeã ñoái chieáu, tham
khaûo vaø cuoái moãi chöông ñeàu coù phaàn toùm taét giuùp ngöôøi hoïc heä thoáng laïi caùc
kieán thöùc caàn thieát. Caùc kyù hieäu cuûa caùc ñaïi löôïng ñieän cuõng ñöôïc ñieàu cnh
nhaèm giuùp ngöôøi hoïc thuaän tieän cho vieäc tham khaûo caùc taøi lieäu töông ñöông ôû
baäc hoïc cao hôn sau naøy.
Maëc duø ñaõ coá gaéng nhöng chaéc chaén khoâng traùnh khoûi nhöõng khieám khuyeát,
raát mong nhaän ñöôïc söï ñoùng goùp cuûa caùc ñoàng nghieäp cuõng nngöôøi hoïc ñeå baøi
giaûng ngaøy caøng hoaøn chænh hôn.
TAÙC GIAÛ
Giáo trình máy điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình máy điện - Người đăng: trunghieuhtpt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
83 Vietnamese
Giáo trình máy điện 9 10 621