Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình máy điện 1

Được đăng lên bởi tuoinguyen
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1831 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1

Âaûi Hoüc Âaì Nàông - Træåìng Âaûi hoüc Baïch Khoa
Khoa Âiãûn - Nhoïm Chuyãn män Âiãûn Cäng Nghiãûp

Giaïo trçnh

MAÏY ÂIÃÛN 1

Biãn soaûn: Buìi Táún Låüi

MAÏY BIÃÚN AÏP

Pháön I

Chæång 1

NGUYÃN LYÏ VAÌ CÁÚU TAÛO M.B.A
1.1 KHAÏI NIÃÛM CHUNG VÃÖ M.B.A
1.1.1. Vai troì vaì cäng duûng.

Âãø dáùn âiãûn tæì nhaì maïy phaït âiãûn âãún häü tiãu thuû cáön phaíi coï âæåìng dáy taíi
âiãûn (hçnh 1.1). Nãúu khoaíng caïch tæì nåi saín xuáút âiãûn âãún häü tiãu thuû låïn, mäüt váún
âãö âàût ra laì viãûc truyãön taíi âiãûn nàng âi xa laìm sao cho kinh tãú nháút.
Maïy phaït âiãûn

MBA
tàng aïp

MBA
gèam aïp
 Z taíi âiãûn

∼

Häü tiãu
thuû âiãûn

Hçnh 1.1 Så âäö cung cáúp âiãûn âån giaín

Ta coï, doìng âiãûn truyãön taíi trãn âæåìng dáy:
I = P/(Ucosϕ)
Vaì täøn hao cäng suáút trãn âæåìng dáy:
ΔP = Râ I2 = RdP2/(U2cos2ϕ)
Trong âoï: P laì cäng suáút truyãön taíi trãn âæåìng dáy; U laì âiãûn aïp truyãön taíi cuía læåïi
âiãûn; Rd laì âiãûn tråí âæåìng dáy taíi âiãûn vaì cosϕ laì hãû säú cäng suáút cuía læåïi âiãûn,
coìn ϕ laì goïc lãûch pha giæîa doìng âiãûn I vaì âiãûn aïp U.
Tæì caïc cäng thæïc trãn cho ta tháúy, cuìng mäüt cäng suáút truyãön taíi trãn âæåìng
dáy, nãúu âiãûn aïp truyãön taíi caìng cao thç doìng âiãûn chaûy trãn âæåìng dáy seî caìng beï,
do âoï troüng læåüng vaì chi phê dáy dáùn seî giaím xuäúng, tiãút kiãûm âæåüc kim loaûi maìu,
âäöng thåìi täøn hao nàng læåüng trãn âæåìng dáy seî giaím xuäúng. Vç thãú, muäún truyãön

2

taíi cäng suáút låïn âi xa êt täøn hao vaì tiãút kiãûm kim loaûi maìu ngæåìi ta phaíi duìng âiãûn
aïp cao, thæåìng laì 35, 110, 220, 500kV. Trãn thæûc tãú caïc maïy phaït âiãûn chè phaït ra
âiãûn aïp tæì 3 ÷ 21kV, do âoï phaíi coï thiãút bë tàng âiãûn aïp åí âáöu âæåìng dáy. Màût khaïc
caïc häü tiãu thuû thæåìng yãu cáöu âiãûn aïp tháúp, tæì 0.4 ÷ 6kV, vç váûy cuäúi âæåìng dáy
phaíi coï thiãút bë giaím âiãûn aïp xuäúng. Thiãút bë duìng âãø tàng âiãûn aïp åí âáöu âæåìng dáy
vaì giaím âiãûn aïp cuäúi âæåìng dáy goüi laì maïy biãún aïp (MBA).
1.1.2. Âënh nghéa.

Maïy biãún aïp laì thiãút bë âiãûn tæì ténh, laìm viãûc theo nguyãn lyï caím æïng âiãûn tæì,
duìng âãø biãún âäøi mäüt hãû thäúng doìng âiãûn xoay chiãöu åí âiãûn aïp náöy thaình mäüt hãû
thäúng doìng âiãûn xoay chiãöu åí âiãûn aïp khaïc, våïi táön säú khäng thay âäøi.
1.2. NGUYÃN LYÏ LAÌM VIÃÛC CUÍA MAÏY BIÃÚN AÏP LYÏ TÆÅÍNG
Maïy biãún aïp lyï tæåíng coï caïc tênh cháút nhæ sau :
1. Cuäün dáy khäng coï âiãûn tråí.
2. Tæì thäng chaûy trong loîi theïp moïc voìng våïi hai dáy quáún,...
1
Âaûi Hoüc Âaìông - Træåìng Âaûi hoüc Baïch Khoa
Khoa Âiãûn - Nhoïm Chuyãn män Âiãûn Cäng Nghiãûp
Giaïo trçnh MAÏY ÂIÃÛN 1
Biãn soaûn: Buìi Táún Låüi
Pháön I MAÏY BIÃÚN AÏP
Chæång 1
NGUYÃN LYÏ VAÌÚU TAÛO M.B.A
1.1 KHAÏI NIÃÛM CHUNG VÃÖ M.B.A
1.1.1. Vai troì vaì cäng duûng.
Âãøùn âiãûn tæì nhaì maïy phaït âiãûn âãún häü tiãu thuûön phaíi coï âæåìng dáy taíi
âiãûn (hçnh 1.1). Nãúu khoaíng caïch tæì nåi saín xuáút âiãûn âãún häü tiãu thuûïn, mäüt váún
âãö âàût ra laì viãûc truyãön taíi âiãûn nàng âi xa laìm sao cho kinh tãú nháút.
MBA
gèam aïp
MBA
tàng aïp
 Z taíi âiãûn
Maïy phaït âiãûn
ü tiãu
thuû âiãûn
Hçnh 1.1 Så âäö cung cáúp âiãûn âån giaín
Ta coï, doìng âiãûn truyãön taíi trãn âæåìng dáy:
I = P/(Ucosϕ)
Vaìøn hao cäng suáút trãn âæåìng dáy:
ΔP = R
â
I
2
= R
d
P
2
/(U
2
cos
2
ϕ)
Trong âoï: P laì cäng suáút truyãön taíi trãn âæåìng dáy; U laì âiãûn aïp truyãön taíi cuía læåïi
âiãûn; R
d
laì âiãûn tråí âæåìng dáy taíi âiãûn vaì cosϕ laìûú cäng suáút cuía læåïi âiãûn,
coìn ϕ laì goïc lãûch pha giæîa doìng âiãûn I vaì âiãûn aïp U.
ì caïc cäng thæïc trãn cho ta tháúy, cuìng mäüt cäng suáút truyãön taíi trãn âæåìng
dáy, nãúu âiãûn aïp truyãön taíi caìng cao thç doìng âiãûn chaûy trãn âæåìng dáy seî caìng beï,
do âoï troüng læåüng vaì chi phê dáy dáùn seî giaím xuäúng, tiãút kiãûm âæåüc kim loaûi maìu,
âäöng thåìi täøn hao nàng læåüng trãn âæåìng dáy seî giaím xuäúng. Vç thãú, muäún truyãön
Giáo trình máy điện 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình máy điện 1 - Người đăng: tuoinguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Giáo trình máy điện 1 9 10 220