Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình máy điện 2

Được đăng lên bởi Yêu Thật Lòng
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 561 lần   |   Lượt tải: 0 lần
tr−êng ®¹i häc B¸CH KHOA
khoa ®iÖn
bé m«n: §IÖN C¤NG NGHIÖP

m¸y ®iÖn ii
m¸y ®iÖn ®ång bé
m¸y ®iÖn mét chiÒu
m¸y ®iÖn xoay chiÒu cã vμnh gãp

PhÇn thø t−

M¸y ®iÖn ®ång bé
Ch−¬ng 1.

§¹i c−¬ng vÒ m¸y ®iÖn ®ång bé

- HÇu hÕt c¸c nguån ®iÖn xoay chiÒu c«ng nghiÖp vμ d©n dông ®Òu ®−îc s·n xuÊt tõ
m¸y ph¸t ®iÖn ®ång bé.
- §éng c¬ ®ång bé ®−îc dïng trong c¸c t¶i lín vμ cã thÓ ph¸t ra c«ng suÊt ph¶n kh¸ng
- M¸y bï ®ång bé ®Ó n©ng cao hÖ sè c«ng suÊt
1.1 Ph©n lo¹i vμ kÕt cÊu m.®.®.b
1. Ph©n lo¹i
Theo kÕt cÊu cùc tõ: M¸y cùc Èn
(2p = 2); M¸y cùc låi (2p ≥ 4)
Dùa theo chøc n¨ng: M¸y ph¸t
(Tuabin n−íc; tuabin h¬i; diªzen);
§éng c¬ ( P ≥ 200 KW); m¸y
bï ®ång bé
2. KÕt cÊu.
H×nh 1-1 m« t¶ m¸y ph¸t ®ång bé
cùc låi c«ng suÊt võa vμ h×nh 1-2 lμ
m¸y ph¸t tuabin h¬i (m¸y cùc Èn).

H×nh 1-1. M¸y ph¸t ®iÖn ®ång bé cùc låi

H×nh 1-2 M¸y ph¸t ®ång bé cùc Èn:
1. bÖ m¸y; 2. lái thÐp stato; 3. Vá m¸y; 4. Gi¸ ®ë stato; 5. èng dÉn chèng ch¸y; 6. D©y quÊn
stato; 7. Vμnh Ðp stato; 8. L¸ ch¾n ngoμi; 9. L¸ ch¾n trong; 10. L¸ ch¾n th«ng giã; 11. Che l¸
ch¾n; 12. C¸n chæi; 13. Tay gi÷ chæi; 14. Chæi; 15. æ trôc; 16. MiÕng lãt; 17. èng phun dÇu; 18.
Gi¸ ®ë èng phun; 19. TÊm máng; 20. R«to; 21. Cùc; 22. M¸y kÝch thÝch

KÕt cÊu cña stato cña m¸y ®iÖn ®ång bé hoμn toμn gièng nh− stato cña m.®.k.®.b, nªn ë
®©y chØ giíi thiÖu phÇn kÕt cÊu cña r«to.
M¸y ®iÖn 2
1

a) KÕt cÊu m¸y ®ång bé cùc Èn
R« to m¸y ®ång bé cùc Èn ®−îc lμm b»ng thÐp hîp
kim, gia c«ng thμnh h×nh trô vμ phay r·nh ®Ó bè trÝ d©y
quÊn kÝch thÝch. PhÇn kh«ng phay r·nh t¹o nªn mÆt cùc
cña m¸y. MÆt c¾t ngang cña lái thep r«to nh− h×nh 1-3.
V× m¸y cùc Èn cã 2p = 2, (n = 3000 vg/ph) nªn ®Ó
h¹n chÕ lùc ly t©m D ≤ 1,1 - 1,15 m, ®Ó t¨ng c«ng suÊt ta
t¨ng chiÒu dμi r«to l ®Õn 6,5m.
D©y quÊn kÝch thÝch th−êng lμ d©y ®ång trÇn tiÕt diÖn
h×nh chö nhËt, quÊn theo chiÒu dÑt thμnh tõng
bèi, gi÷a c¸c vßng d©y cã mét líp c¸ch ®iÖn
b»ng mica máng. C¸c bèi d©y ®−îc Ðp chÆt
trong c¸c r·nh r«to sau ®ã miÖng r·nh ®−îc kÝn
b»ng thanh thÐp kh«ng tõ tÝnh. Hai ®©ud ra cña
d©y quÊn kÝch thÝch ®−îc nèi víi 2 vμnh tr−îc
g¾n trªn trôc. M¸y ph¸t kÝch thÝch th−êng ®−îc
nèi cïn trôc víi r«to.

H×nh 1-3 MÆt c¾t ngang lái thÐp

b) KÕt cÊu m¸y cùc låi.
M¸y cùc låi th−êng quay víi tèc ®é thÊp nªn H×nh 1-4. Cùc tõ cña m¸y ®ång bé cùc låi
®−êng kÝnh r«to cã thÓ lín tíi 15m, trong khi 1. L¸ thÐp cùc tõ; 2. D©y quÊn kÝch thÝch;
3. §u«i cùc tõ; 4. Nªm; 5. Lái thÐp r«to
chiÒu dμi l¹i bÐ. Th−êng l/D = 0,15 - 0,2.
Víi c¸c m¸y nhá vμ võa r«to ®−îc lμm b»ng
thÐp ®óc, gia c«...
trêng ®¹i häc B¸CH KHOA
khoa ®iÖn
bé m«n: §IÖN C¤NG NGHIÖP
m¸y ®iÖn ii
m¸y ®iÖn ®ång bé
m¸y ®iÖn mét chiÒu
m¸y ®iÖn xoay chiÒu cã vμnh gãp
giáo trình máy điện 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình máy điện 2 - Người đăng: Yêu Thật Lòng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
giáo trình máy điện 2 9 10 885